Poland-Mrozy: Construction work for water and sewage pipelines

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Mrozy: Construction work for water and sewage pipelines
OJEU (High Value) 590373-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Mrozy
Postal address: ul. Adama Mickiewicza 35
Town: Mrozy
Postal code: 05-320
Country: PL
Contact person: Monika Zawisza – Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Telephone: +48 257574190
E-mail: gmina@mrozy.pl
Fax: +48 257574190
NUTS code: PL925
Main address (URL): www.mrozy.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.mrozy.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rafałowska ul. Teodora Dunina, gmina Mrozy

Reference number: IGK.271.5.2019

II.1.4) Short description

2.1.1. Zakres zadania obejmuje następujące zadania:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej:

a) rurociąg PVC SN8 DN200 – 755,67 m,

b) rurociąg PEHD DN90 SDR17 – 13,81 m,

c) rurociąg (przecisk sterowany) PEHD RC DN200 SDR17 – 245,4 m,

d) studzienki inspekcyjne DN425 PP/PVC – 37 szt.,

e) studzienki inspekcyjne DN600 PP/PVC – 5 szt.,

f) studnie inspekcyjne betonowe DN1200 – 8 szt.

g) studnie inspekcyjne betonowe DN1000 – 2 szt.

h) przepompownia ścieków DN1500 betonowa z zasilaniem i AKPiA – 2 szt.,

i) włączenie do rurociągu tłocznego – 2 szt.

j) likwidacja zbiorników na nieczystości ciekłe – 2 szt. i likwidacja instalacji kanalizacyjnej – 10 m.

2. Budowa odgałęzień od sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości prywatnych:

— rurociąg PVC SN8 DN160 – 9,26 m (4 szt.).

3. Budowa przyłączy (do 20 mb długości przyłącza).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL925
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Mrozy, powiat Mińsk Mazowiecki, POLSKA

II.1.4) Short description

2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rafałowska, ul. Teodora Dunina, gmina Mrozy”

2.1.1. Zakres zadania obejmuje następujące zadania:

1.Budowa sieci kanalizacyjnej:

a) rurociąg PVC SN8 DN200 – 755,67 m,

b) rurociąg PEHD DN90 SDR17 – 13,81 m,

c) rurociąg (przecisk sterowany) PEHD RC DN200 SDR17 – 245,4 m,

d) studzienki inspekcyjne DN425 PP/PVC – 37 szt.,

e) studzienki inspekcyjne DN600 PP/PVC – 5 szt.,

f) studnie inspekcyjne betonowe DN1200 – 8 szt.

g) studnie inspekcyjne betonowe DN1000 – 2 szt.

h) przepompownia ścieków DN1500 betonowa z zasilaniem i AKPiA – 2 szt.,

i) włączenie do rurociągu tłocznego – 2 szt.

j) likwidacja zbiorników na nieczystości ciekłe – 2 szt. i likwidacja instalacji kanalizacyjnej – 10 m.

2. Budowa odgałęzień od sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości prywatnych

— rurociąg PVC SN8 DN160 – 9,26 m (4 szt.).

3. Budowa przyłączy (do 20 mb długości przyłącza)

— rurociąg PVC SN8 DN160 – 483,4 m (31 szt.),

— rurociąg PVC SN8 DN-200 – 4,4 m (1 szt.),

— studzienki inspekcyjne DN315 PP/PVC – 32 szt.,

— likwidacja istniejących zbiorników na nieczystości ciekłe – 2 szt.

W ramach każdego zadania Wykonawca ma wykonać:

A. Roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe:

a) nawierzchni z tłucznia,

b) nawierzchni asfaltowej,

c) nawierzchni betonowej,

d) nawierzchni z koski brukowej,

e) nawierzchni gruntowych,

f) krawężników,

g) humusowanie i plantowanie terenu.

B. Odwodnienia wykopów.

C. Przebudowa wodociągu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Gwarancja
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2020-10-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0127/16-00


Additional information:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN;

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 500 000,00 PLN.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 r. poz. 2272 z póź. zm.).

b) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości minimum 800 000,00 PLN brutto każda.

III.2.2) Contract performance conditions

1 Wzór Umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na warunkach, o których mowa w pkt 16.1.

3 Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.1.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35, 05-320 Mrozy, POLSKA w sali konferencyjnej.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

4.8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2,

4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy,

4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) Zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587700
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
45231300; 45000000; 45100000; 45232410; 45232152; 45310000; Construction work for water and sewage pipelines; Construction work; Site preparation work; Sewerage work; Pumping station construction work; Electrical installation work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions