Bulgaria-Kazanlak: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Kazanlak: Construction work
OJEU (High Value) 590387-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 17:30:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Община Казанлък
National registration number: 000817778
Postal address: бул. „Розова долина“ № 6
Town: Казанлък
Postal code: 6100
Country: BG
Contact person: Здравко Балевски — нач. отдел ПНОЧРОП; Мариела Цекова — гл. експерт ПП
Telephone: +359 43198-245/ +359 43198-255
E-mail: z.balevski@kazanlak.bg
Fax: +359 43198-266
NUTS code: BG344
Main address (URL): https://www.kazanlak.bg/
Address of the buyer profile (URL): https://www.kazanlak.bg/page-9380.html

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.kazanlak.bg/page-9380.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи за обект Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“


II.1.4) Short description

Предмет на възлагане на настоящата поръчка e изпълнение на строителни-монтажни и консервационно-реставрационни работи за обект Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“, в имот с идентификатор 83199.85.520 (стар идент. № 000520), землище на гр. Шипка, община Казанлък.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е подробно описан и регламентиран в технически спецификации, неразделна част към настоящата документация. Дейността следва да се осъществи от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Избраният изпълнител ще извърши всички предвидени в техническия проект СМР и КРР, дори и да не са детайлно описани в КСС.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е подробно описан и регламентиран в технически спецификации, неразделна част от настоящата документация.

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 1207910.74

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG344
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Територията на община Казанлък

II.1.4) Short description

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

— Подготовка на строителната площадка — разчистване на терена, разполагане на временни съоръжения и др.,

— Демонтажни работи,

— Доставка на необходимите материали, оборудване и обзавеждане,

— Строително-монтажни работи,

— Консервация и реставрация на обекта, вкл. консолидиране на каменни блокове и доставена и монтирана стъклена камера за защита на саркофага,

— Изграждане на покрив с метална конструкция и остъкляване, полагане на мазилки, замазки и облицовки по стените, тавана и пода,

— Доставка и монтаж на оборудване, вкл. мултимедийни проектори, мултимедиен екран, интерактивни екрани от „touch foils“, компютри, лазерен принтер, дата логери за измерване на влага и температура, апаратура за дистанционно отчитане на температурно-влажностните характеристики,

— Доставка и монтаж на обзавеждане, вкл. рафтове за информационни материали, витрина за артефакти, бюро, столове и табуретки,

— Благоустрояване на околната среда около гробницата, вкл. полагане на настилки, доставка и монтиране на пейки, беседка и кошчета за боклук, озеленяване,

— Възстановяване на могилен насип,

— Изграждане на общи климатични системи, вентилационна система и смукателна система, както и отделна климатична, нагнетателна и смукателна система за обслужване на саркофага,

— Изграждане на вътрешна и външна електрическа система, вкл. свързани осветители LED, прожектори LED, осветителни тела КЛЛ и др.,

— Изграждане на система за видеонаблюдение и сигнално-охранителна система,

— Изграждане на водопроводни и канализационни мрежи,

— Осигуряване на компоненти за пожарна безопасност,

— Извършване на контролни изисквани съгласно нормативната уредба,

— Участие в съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и всички необходими документи по консервация и реставрация на материални културни ценности,

— Участие при подготовката на документи за издаване на Разрешение за ползване на обект,

— Извозване на отпадъци и почистване на терена,

— Гаранционна отговорност на изпълнените СМР и КРР.

Застроена площ ЗП 396,54 кв. м.

ЗРП 396,54 кв. м.

Строежът е първа категория съгласно издадено разрешение за строеж № 228 от 19.10.2018 г. от Главния архитект на Община Казанлък.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 1207910.74
II.02.07) Duration in days 240
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Проект BG16RFOP001-6.002.0002 „Светът на траките“ по ОПРР 2014-2020 г., Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции"


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности от първа група, първа категория, за обекти по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „м“ от ЗУТ, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.

На основание чл. 161, ал. 2 от ЗКН всички изкопни работи ще се провеждат под наблюдение на археолог, като в случай на откриване на археологически обекти се прилагат чл. 148 и чл. 160 от същия закон. Дейностите по консервация и реставрация, както и по адаптацията на недвижими културни ценности да се осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от ЗКН.

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за камарата на строителите „Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в ЦПРС.“

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Не се поставят.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка.

2. Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани ключови експерти с определена професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. По т. 1 поне 1 строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка. Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката, следва да се разбира:

Изпълнение на СМР и КРР, изразяващи се в консервация и реставрация на археологически недвижими културни ценности с категория „национално значение“ или „световно значение“.

2. По т. 2 участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани ключови експерти с определена професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, в това число минимум:

— Технически ръководител — технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ за чуждестранните лица, и участие като „технически ръководител“ на минимум 1 (един) обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка,

— Експерт, който да притежава необходимото образование и квалификация и е вписан в регистъра по чл. 165 от ЗКН в областта на дейностите по консервация и реставрация, свързани с опазването на археологическите културни ценности,

— Експерт „Геодезист“, с минимум 3 (три) години общ професионален опит,

— Експерт по отопление, вентилация и климатизация, с минимум 3 (три) години общ професионален опит.

При използването на експерти — чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно-квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Под „еквивалентно образование“ или „еквивалентна специалност“ следва да се разбира, придобито образование или специалност, приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите, посочени по-горе.

Когато участникът е установен и регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт — този списък се представя чрез попълване на съответното поле на ЕЕДОП.

Едно лице, предложено от участниците, не може да съвместява длъжности.

Участникът може да посочи и други експерти, които да включи при изпълнението на поръчката.

При подаване на оферта участникът удостоверява съответствието си с критериите за подбор (т. 1 и т. 2) с попълване на част IV: „Критерии за подбор“, раздели А-Г в приложимите полета, на ЕЕДОП, съгласно зададените минимални изисквания на възложителя.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави документи за доказване на съответствието си с поставените критерии за подбор:

а) Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

б) Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

III.2.2) Contract performance conditions

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС.

Същата може да се предостави в една от следните форми:

1. Парична сума;

2. Банкова гаранция;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант.

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или титуляр на застраховката.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя документът за предоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 17:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-16
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Сградата на Общинска администрация Казанлък — гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, партер, стая № 8.


Additional information:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП. Освен на посочените основания, възложителят отстранява и участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

— Участник, който е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— Участник, чието ценово предложение надхвърля максималната обща стойност на поръчката,

— Участник, който предложи срок за изпълнение на поръчката, по-дълъг от поставения максимален срок от 240 (двеста и четиридесет) календарни дни,

— Участник, който откаже да удължи първоначално определения срок за валидност на офертата, при поискване от възложителя,

— Участник, който представи организация за изпълнение на поръчката и линеен график, които не обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката,

— Участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не съответства на ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизация, времевите предложения, както и други части на предложението за изпълнение на поръчката, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката,

— Участник, чиято организация за изпълнение на поръчката показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие по отношение на технология, материали, организация, човешки ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти,

— Участник, чийто линеен график има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси,

— Участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не съответства на ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката и предложения срок за изпълнение,

— Участник, който не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от изискуемите към него приложения или някой от тези представени документи не съответства на изискванията на възложителя,

— Участник, чието ценово предложение не съответства на предложението за изпълнение на поръчката по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката,

— Участник, който не е представил единични анализни цени за всички отделни видове строително-монтажни работи,

— Участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея).

2. Авансово заплатената по договора сума се обезпечава от страна на изпълнителя с гаранция, в полза на възложителя за сума, в размер на авансовото плащане. Гаранцията трябва да е под формата на парична сума, внесена по посочена от възложителя банкова сметка / на безусловна неотменяема банкова гаранция при условията, определени в документацията за обществената поръчка / на застраховка, която обезпечава авансовото плащане чрез покритие на отговорността на изпълнителя и да е със срок на валидност не по-малко от 3 (три) календарни дни след датата, на която авансовото плащане ще е напълно възстановено от изпълнителя.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалбата се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; Construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions