Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Plovdiv: Instruments for checking physical characteristics
OJEU (High Value) 590929-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 16:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Централна лаборатория по приложна физика към БАН
National registration number: 000674910
Postal address: бул. „Санкт Петербург“ № 61
Town: Пловдив
Postal code: 4000
Country: BG
Contact person: Лиляна Колаклиева — директор
Telephone: +359 32635119
E-mail: ohmic@mbox.digsys.bg
Fax: +359 32632810
NUTS code: BG421
Main address (URL): www.clap-bas.com
Address of the buyer profile (URL): http://www.clap-bas.com/index.php?ID=145

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.clap-bas.com/index.php?ID=145

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
Научно-изследователска и иновативна дейност

Section II: Object of Contract


Title:

„Доставка, инсталиране и поддръжка на специализирано технологично оборудване за нуждите на Централна лаборатория по приложна физика — БАН“


II.1.4) Short description

Предметът на обществената поръчка е доставка на специализирано изследователско оборудване по 2 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 — Прецизен многофункционален трибометър за микромеханични изследвания на триене и износване в широк температурен диапазон;

Обособена позиция № 2 — Калотестер за измерване на дебелина на покрития.

В предмета на поръчката се включват следните дейности: доставка, инсталиране, обучение на служители на възложителя за работа с доставените апарати, гаранционен сервиз и гаранционна поддръжка.

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 423140

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Прецизен многофункционален трибометър за микромеханични изследвания на триене и износване в широк температурен диапазон

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG421
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 61.

II.1.4) Short description

Доставка на 1 бр. прецизен многофункционален трибометър за микромеханични изследвания на триене и износване в широк температурен диапазон. В предмета на поръчката, освен доставка се включва: инсталиране, обучение за работа с апарата, гаранционен срок и гаранционно поддържане.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Допълнителни технически характеристики
Weighting: 70
Cost/Price
Weighting: 30
Value excluding VAT: BGN 386185
II.02.07) Duration in months 18
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от ОП НОИР, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.


Additional information:

Срок за доставка — 150 дни, от скл. на договора. Срок за инсталиране и обучение — 20 дни. Гаран. срок и гаран. поддръжка — даденият от производителя, но не по-малък от 12 м. Посоченият по-горе срок на договора е при минимален 12 м срок на гаранционна поддръжка в гаранционния срок, в случай на предложен по-дълъг гаранционен срок, срокът на договора ще бъде коригиран, съобразно новия срок.


Description: Item/Lot 2
Title:

Калотестер за измерване на дебелина на покрития

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG421
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 61.

II.1.4) Short description

Доставка на 1 брой калотестер за измерване на дебелина на покрития. В предмета на поръчката, освен доставка се включва и инсталация, обучение за работа с апарата, гаранционен срок и гаранционна поддръжка.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Допълнителни технически характеристики
Weighting: 70
Cost/Price
Weighting: 30
Value excluding VAT: BGN 36955
II.02.07) Duration in months 17
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от ОП НОИР, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.


Additional information:

Срок за доставка — 120 дни, от скл. на договора. Срок за инсталиране и обучение — 15 дни. Гаран. срок и гаран. поддръжка — от производителя, но не по-малък от 12 м. Посоченият по-горе срок на договора е при минимален 12 м срок на гаранционна поддръжка в гаранционния срок, в случай на предложен по-дълъг гаранционен срок, срокът на договора ще бъде коригиран, съобразно новия срок.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Възложителят не поставя критерии за подбор към участниците, които се отнасят до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Възложителят не поставя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 61 от ЗОП.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Възложителят не поставя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците по чл. 61 от ЗОП.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. По всички обособени позиции, за които участва в обществената поръчка, участникът следва да е изпълнил за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, доставки с предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. За доказване на критерия за подбор участникът попълва: част IV: „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, от еЕЕДОП — приложен образец към документацията, с посочване на предмета, стойностите без ДДС, датите (посочва се начална и крайна дата на извършената доставка) и получателите на извършените доставки.

За доказване на съответствието с минималното изискване при сключване на договор определеният изпълнител представя, за описаните в еЕЕДОП доставки, отговарящи на изискванията на възложителя, списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите (посочва се начална и крайна дата на извършената доставка) и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки, посочени в ЕЕДОП.

2. По всички обособени позиции участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството. За доказване на критерия за подбор участникът попълва: част IV: „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП — приложен образец към документацията, с обозначаване на отговор „да“. Информацията да съдържа и данни за вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват и орган, издал сертификата).

За доказване на съответствието с минималното изискване при сключване на договор определеният изпълнител представя валиден сертификат или еквивалентен документ за въведена система за управление на качеството, от който да са видни издателят му и обхватът на действие.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. За последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.

За доставка със сходен предмет възложителят ще приема изпълнение на доставка на апаратура за лабораторен анализ в областта на материалознанието. Възложителят не поставя изискване за сходен или идентичен обем.

2. По всички обособени позиции участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват търговия и/или доставка на аналитична и/или лабораторна апаратура.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Доставяните апарати трябва да са нови и неупотребявани и в съответствие с техническите изисквания за всяка обособена позиция. Да се доставят в оригинална опаковка с ненарушена цялост. Към апаратите трябва да се доставят инструкции за съхранение и експлоатация на английски език и/или на български език, принадлежности и комплектации, които са необходими за монтирането им, пускането в експлоатация и правилна работа.

2. Доставените апарати трябва да бъдат придружени с документи, регламентиращи гаранционния срок.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 16:30


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-07-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-16
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 61.


Additional information:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС. Представя се от изпълнителя преди сключване на договора в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Банковата гаранция за изпълнение и застраховката имат срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с 30 дни.

2. Начинът на освобождаване, усвояване или задържане на гаранцията е уреден в проекта на договор.

3. Участник в процедурата се отстранява при наличие на основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 5 от ЗОП; чл. 107 от ЗОП и чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП; чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона и чл. 69 от ЗПКОНПИ. Не се сключва договор с лице, за когото не може да бъде извършено идентифициране и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане способи.

4. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

5. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

6. Участниците задължително оферират доставката на всички компонентни/модули към апаратите. В случай, че участник не е оферирал всички компоненти/модули, част от апарат, посочени в техническите спецификации, същият се отстранява от процедурата.

7. По всяко време на провеждане на процедурата, след отваряне на офертите, възложителят на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП може да изиска от участниците представянето на документи, доказващи посочените в еЕЕДОП данни.

8. Плащането се извършва на етапи: в размер на 90 % от стойността на договорите и по двете обособени позиции, в срок до 10 работни дни, след подписване на протоколи за доставка и инсталиране на апарата и получаване на фактура оригинал от изпълнителя.

2.3. Окончателно плащане, в размер на останалите 10 % от стойността на договора, в срок до 30 дни след издаване на фактура оригинал и подписване на двустранен протокол за извършване на обучение на служителите на възложителя за работа с доставения апарат.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-десет дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
38400000; Instruments for checking physical characteristics;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions