Poland-Sosnowiec: Medical equipments

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Sosnowiec: Medical equipments
OJEU (High Value) 590948-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Postal address: pl. Medyków 1
Town: Sosnowiec
Postal code: 41-200
Country: PL
Contact person: Jacek Gorszanów
Telephone: +48 323682449
E-mail: zam.publ@wss5.pl
Fax: +48 323682012
NUTS code: PL
Main address (URL): www.wss5.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/pn/wss5

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

„Dostawa zestawu holterowskiego do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego”

Reference number: 80/PNE/SW/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zestawu holterowskiego do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego”, w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 12800.35

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zestawu holterowskiego do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego”, w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: Termin gwarancji (dodatkowy do obowiązującego)
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 12800.35
II.02.07) Duration in days 60
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kwota wadium: 384,00 PLN


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający informuje, iż przeprowadza procedurę przetargową z zastosowaniem art. 24 aa.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wg. wzoru zamieszczonego w rozdziale II pkt 4 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunki kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk JEDZ o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do oferty:

— pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Mając na uwadze brak możliwości umieszczenia (ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu) pozostałe informacje zawiera SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.wss5.pl.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk JEDZ o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie wskazanym w pkt 5.2.3 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały lub są wykonywane należycie o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w rozdziale II pkt 4 SIWZ.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż:

Nr części; wartość dostaw

14 000,00 PLN

III.2.2) Contract performance conditions

Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy) oraz danych zawartych w ofercie.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, tj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, POLSKA, w Dziale Zamówień Publicznych, pokój nr B-1-62.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postęp. o udzielenie zam. publ. Wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postęp. restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:

— Zamawiającym,

— osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

— członkami komisji przetargowej,

– osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp, – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zam. publ. lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Prawo zam. pub. co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

e) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN.

Na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1 oświad., że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w rozdziale II pkt 5 SIWZ;

2 karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi);

3 certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych w załączniku 1 do SIWZ produktów.

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 384 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.1.2020 do godz. 9:00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wss5. Mając na uwadze brak możliwości umieszczania (ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu) pozostałe informacje zawiera SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.wss5.pl


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33100000; Medical equipments;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions