Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Prague: Dialysis filters
OJEU (High Value) 590963-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ústav hematologie a krevní transfuze
National registration number: 00023736
Postal address: U Nemocnice 2094/1
Town: Praha 2
Postal code: 128 00
Country: CZ
Contact person: Mgr. Radka Straková
E-mail: zakazky@uhkt.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): http://www.uhkt.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=UHKT

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=UHKT

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=UHKT
I.4) Type of the contracting authority:
Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dodávka mobilních přístrojů pro akutní očistu krve včetně spotřebního materiálu

Reference number: VZ19237

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 2 ks mobilních přístrojů pro akutní očistu krve dle kupní smlouvy a dále opakovaná průběžná dodávka spotřebního materiálu: jednorázových setů s filtrem k dodaným přístrojům po dobu 48 měsíců na základě rámcové kupní smlouvy.

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 3040000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ010
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 2 ks mobilních přístrojů pro akutní očistu krve dle kupní smlouvy a dále opakovaná průběžná dodávka spotřebního materiálu: jednorázových setů s filtrem k dodaným přístrojům po dobu 48 měsíců na základě rámcové kupní smlouvy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Náklady životního cyklu
Weighting: 100
Value excluding VAT: CZK 3040000.00
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

CPV kódy: 33181200-4 (Filtry pro hemodialýzu), 33181100-3 (Přístroje pro hemodialýzu)

K dané veřejné zakázce budou uzavřeny kupní smlouva na dodávku přístrojů a rámcová kupní smlouva na dodávku spotřebního materiálu po dobu 48 měsíců. Smlouvy budou uzavřeny s 1 dodavatelem.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ splňuje dodavatel, který předloží ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; V souladu s § 228 odst. 1 písm. a) ZZVZ může dodavatel prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Dodavatel, jenž má sídlo v jiném členském státu, může prokázat splnění základní způsobilosti výpisem ze seznamu tohoto členského státu, pokud je takový seznam jiného členského státu obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (srov. § 228 odst. 3 ZZVZ). Doklady podle ustanovení § 77 odstavce 1 ZZVZ dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zadavatel nepožaduje.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Zadavatel nepožaduje.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:10

Additional information:

Datum a místní čas pro otevírání nabídek je orientační a je uveden pouze pro účely tohoto formuláře. Otevírání nabídek proběhne elektronicky dle ust. § 109 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek, otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Viz Zadávací dokumentace.


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33181200; Dialysis filters;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions