Croatia-Karlovac: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Croatia-Karlovac: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
OJEU (High Value) 591005-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Veleučilište u Karlovcu
National registration number: 62820859976
Postal address: Trg J. J. Strossmayera 9
Town: Karlovac
Postal code: 47000
Country: HR
Contact person: Nikolina Smajla
Telephone: +385 47843500
E-mail: nikolina.smajla@vuka.hr
Fax: +385 47843503
NUTS code: HR04D
Main address (URL): www.vuka.hr

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0048416

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Tehnološka oprema i certifikat za tankove (grupa 3)

Reference number: AZ 04/3-2019

II.1.4) Short description

Predmet ovog postupka nabave je Grupa 3 - Tehnološka oprema i certifikat za tankove za znanstveno istraživački rad u području prehrambene tehnologije (pivarstva), odnosno s ciljem opremanja mini pivovare-varionice. Uz opremu, predviđena je instalacija uređaja te certificiranje opreme (da oprema zadovoljava sve uvjete potrebne za puštanje u rad i sigurno rukovanje).

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 448084.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HR04D
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J.J. Strossmayera 9, HR-47000 Karlovac, HRVATSKA.

II.1.4) Short description

Tehnološka oprema i oprema za tankove. Detaljan opis predmeta nabave (tehnička specifikacija opreme) nalazi se u Prilogu 1. dokumentacije.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvaliteta poluautomatske punilice za pivo - metodologija dodjele bodova opisana je u točki 9.4. DON
Weighting: 10

Criteria: Kvaliteta mlina za slad - metodologija dodjele bodova opisana je u točki 9.4. DON-a.
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 80
Value excluding VAT: HRK 448084.00
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-31
II.2.7) End 2020-04-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt „Atrij znanja“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Odluke o financiranju Klasa: 910-08/17-01/00069, Ur.br. 533-03-18-0405 od 27.04.2018.


Additional information:

Planirani početak izvršenja ugovora je sliječanj 2020. godine, ali on ovisi o trajanju postupka javne nabave, odnosno trenutku dodjele ugovora.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dokumentacije o nabavi, ponuditelj u ponudi dostavlja ispunjeni e-ESPD obrazac; Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar/ Upis u obrtni registar.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost iz ove točke - izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Primopredaja opreme.

Primopredajni zapisnik potpisat će se po urednoj isporuci, instalaciji i puštanju u rad uređaja.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 4
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Veleučilište u Karlovcu, Ivana Meštrovića 10, HR-47000 Karlovac, HRVATSKA.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933
URL: www.dkom.hr
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
38000000; Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses);

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions