Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Katowice: Pharmaceutical products
OJEU (High Value) 591015-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Francuska 20/24
Town: Katowice
Postal code: 40-027
Country: PL
Contact person: Barbara Huchro
E-mail: duo@spskm.katowice.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): www.spskm.katowice.pl
Address of the buyer profile (URL): https://www.platformazakupowa.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.platformazakupowa.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
www.platformazakupowa.pl
I.4) Type of the contracting authority:
szpital kliniczny

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa leków 60

Reference number: ZP-19-146UN

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są różne produkty lecznicze do programów lekowych i chemioterapii.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Pakiet

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna

II.1.4) Short description

Produkt leczniczy

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie określonej w SIWZ


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna

II.1.4) Short description

Produkt leczniczy

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie określonej w SIWZ


Description: Item/Lot 3
Title:

Pakiet

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna

II.1.4) Short description

Produkt leczniczy

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie określonej w SIWZ


Description: Item/Lot 4
Title:

Pakiet

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna

II.1.4) Short description

Produkt leczniczy

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie określonej w SIWZ


Description: Item/Lot 5
Title:

Pakiet

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna

II.1.4) Short description

Produkt leczniczy

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie określonej w SIWZ


Description: Item/Lot 6
Title:

Pakiet

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna

II.1.4) Short description

Produkt leczniczy

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie określonej w SIWZ


Description: Item/Lot 7
Title:

Pakiet

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna

II.1.4) Short description

Produkt leczniczy

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie określonej w SIWZ


Description: Item/Lot 8
Title:

Pakiet

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna

II.1.4) Short description

Produkt leczniczy

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie określonej w SIWZ


Description: Item/Lot 9
Title:

Pakiet

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka Szpitalna

II.1.4) Short description

Produkt leczniczy

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie określonej w SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający żąda od wykonawcy:

a) koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

siedziba Zamawiającego, budynek nr VI, pok nr 2.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1 - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8.2 - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14) W sprawach nie uregulowanych w pkt 9 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 22458701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458700
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33600000; Pharmaceutical products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions