Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Toruń: Video-surveillance system
OJEU (High Value) 591037-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Toruń
National registration number: 879-018-04-13
Postal address: ul. Polna 34/38
Town: Toruń
Postal code: 87-100
Country: PL
Contact person: Tomasz Lisewski
Telephone: +48 566233031
E-mail: torun@torun.lasy.gov.pl
Fax: +48 566238814
NUTS code: PL613
Main address (URL): www.torun.torun.lasy.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_torun

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_torun
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów oraz doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego na potrzeby systemu monitoringu p.poż. obszarów leśnych Nadleśnictwa Toruń – drugie postępowanie

Reference number: S.270.1.5.2019

II.1.4) Short description

Dostawa i montaż urządzeń oraz zintegrowanie całego systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych, we wskazanych w pkt 2.3 miejscach lokalizacji poprzez:

— dostawę i montaż kamer do obserwacji terenów leśnych (kamery p.poż.), umożliwiających prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, wraz z systemem detekcji dymu, na wieżach: Olek, Kamieniec, Janowo, komin Boryszew, oraz połączenie ich w zintegrowany system obserwacji w porozumieniu z Conectio Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych – odpowiedzialne za instalacje sieci informacyjnej i uzbrojenie wież w łączność,

— dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wymaganiami,

— opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wmontowanego sprzętu i urządzeń,

— przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługującego system monitoringu przeciwpożarowego,

— świadczenie usługi serwisu.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL613
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny na terenie miasta Torunia, wieża obserwacyjna w leśnictwie Olek, wieża obserwacyjna w leśnictwie Janowo, wieża obserwacyjna w leśnictwie Kamieniec, komin Boryszew

II.1.4) Short description

— dostawa i uruchomienie w istniejącym punkcie obserwacyjnym – Olek, kamery dalekiego zasięgu i niezbędnych urządzeń do transmisji i sterowania w celu przesłania obrazu do PAD nadleśnictwa,

— dostawa i uruchomienie w istniejącym punkcie obserwacyjnym – Janowo, kamery dalekiego zasięgu i niezbędnych urządzeń do transmisji i sterowania w celu przesłania obrazu do PAD nadleśnictwa,

— dostawa i uruchomienie w istniejącym punkcie obserwacyjnym – Kamieniec, kamery dalekiego zasięgu i niezbędnych urządzeń do transmisji i sterowania w celu przesłania obrazu do PAD nadleśnictwa,

— dostawa, instalacja, uruchomienie niezbędnych urządzeń do obserwacji i sterowania obrazu w pomieszczeniu Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Toruń,

— dostawa i uruchomienie (w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. Conectio) na Komininie Eastside-bis Sp. z o.o. kamery dalekiego zasięgu i niezbędnych urządzeń do transmisji i sterowania w celu przesłania obrazu do PAD nadleśnictwa,

— zintegrowanie dostarczonych urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wymaganiami,

— opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem dostarczonych i wmontowanych urządzeń,

— przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługującego system monitoringu przeciwpożarowego,

— świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

.
o
o
o

C) i być odporne na opady atmosferyczne. Głowica (napędy) i zespół wizyjny (kamera + obiektyw) muszą być zintegrowane i stanowić zwartą konstrukcję, we wspólnej obudowie, odporną na działanie czynników atmosferycznych – głównie wiatru. Urządzenia muszą być przystosowane do transmisji radiowej sygnału wizji HDTV i sterowania, przesył obrazu wizyjnego z wieży np. światłowodem lub cyfrowym łączem radiowym, w jakości HD. W ramach wymagań funkcjonalnych urządzeń określa się:
o
o

— specjalizowany dedykowany pulpit, zapewniający zdalną, szybką zmianę parametrów pracy kamery za pomocą przycisków, opisany w sposób sugerujący ich przeznaczenie – funkcje: „stop”, „auto”, wybór trasy, wywołanie polecenia, poprzez jednorazowe naciśnięcie właściwego przycisku, zintegrowany z trzy-osiowym profesjonalnym joystickiem,

— możliwość przełączania z klawiatury funkcji Auto Focus do trybu Manual Focus,

— automatyczne wyłączanie urządzeń na wieży po godzinie od stwierdzenia braku sterowania,

— możliwość zaprogramowania minimum 2 tras obserwacji automatycznej,

— możliwość szybkiej orientacji kamery na wskazany kąt.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania się z warunkami montażu urządzeń.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Przedłużenie okresu gwarancji na dostarczony sprzęt do 36 miesięcy
Weighting: 20

Criteria: Opcja wbudowanego dalmierza w kamerach
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2020-02-29
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 4 pkt 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ.

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.01.00-00-0007/16-00


Additional information:

Oferta musi zostać zabezpieczona wniesionym wadium w wysokości 6 000,00 PLN.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Warunek ten, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 130 000 PLN oraz że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 130 000 PLN.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

A) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

— zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), co najmniej 2 dostawy specjalistycznych urządzeń służących do wykrywania pożarów wraz z montażem o wartości min. 130 000 PLN każda, z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

B) Zamawiający nie stawia warunku w zakresie potencjału technicznego;

C) warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

— co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie montażu i instalacji sieci elektrycznej,

— co najmniej 2 osoby posiadające aktualne badania dopuszczające do pracy na wysokości.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ – załącznik nr 3 do SIWZ), następnie potwierdzony w dokumentach lub oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 7, złożonych przez Wykonawców.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określony w punkcie 6.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2.2) Contract performance conditions

Termin dostawy wraz z montażem i prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu

— do dnia 29.2.2020 r.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 210-512763
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.1.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Nadleśnictwie Toruń, ul. Polna 34/38, 87-100 Toruń, POLSKA, pomieszczenie zastępcze. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i odczytanie ofert dostępnych na platformie zakupowej.


Section V: Complementary informationAdditional information:

11.1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.

11.2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.

11.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.4. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonym w SIWZ.

11.5. W terminie składania ofert określonym w ust. 12.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu:

11.5.1. Ofertę złożoną od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawierającą:

a) formularz oferty zgodny w treści z zał. nr 1 do SIWZ;

b) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

d) w przypadku Wykonawców występujących w postępowaniu w formie spółki cywilnej, w celu wskazania sposobu reprezentacji spółki do oferty można załączyć umowę spółki cywilnej.

W takim przypadku nie jest koniecznym załączanie do oferty dodatkowego pełnomocnictwa;

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z par. 8 ust. 8.18 SIWZ, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);

f) dowód wniesienia wadium – niezłożenie tego dowodu nie będzie powodowało odrzucenia oferty Wykonawcy, ale tylko wtedy, gdy wadium będzie składane w postaci pieniądza.

11.5.2. JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

11.5.3. JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

11.5.4. JEDZ dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

11.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

11.7. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

11.8. Wykonawca nie może wprowadzić zmiany, poprawki. Modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert są możliwe jedynie poprzez wycofanie oferty,

a następnie złożenie jej na nowo. Wprowadzona na nowo oferta musi być złożona wg takich samych zasad jak złożona oferta wycofana. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.

11.9. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialnośc...


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
32323500; 32333200; 45310000; 32421000; 32236000; 30232110; Video-surveillance system; Video camcorders; Electrical installation work; Network cabling; Radio telephones; Laser printers;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions