Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Zagórze k/W-wy: Pharmaceutical products
OJEU (High Value) 591050-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
National registration number: PL
Postal address: Wiązowna
Town: Zagórze k/W-wy
Postal code: 05-462
Country: PL
Contact person: Aleksandra Bojarska
Telephone: +48 224682453
E-mail: aleksandra.bojarska@centrumzagorze.pl
Fax: +48 227733323
NUTS code: PL912
Main address (URL): www.centrumzagorze.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.centrumzagorze.pl/o-nas/zamowienia-publiczne/przetargi

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
spółka prawa handlowego

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup produktu leczniczego – toksyny botulinowej typu A (botox, dysport) i dostawa do Działu Farmacji Szpitalnej w Józefowie, ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów, POLSKA

Reference number: 9/2019/ZP

II.1.4) Short description

Zakup produktu leczniczego – toksyny botulinowej typu A (botox, dysport) i dostawa do Działu Farmacji Szpitalnej w Józefowie, ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów, POLSKA.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Toksyna botulinowa typu A – botox 100 j., postać: ampułka

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dział Farmacji Szpitalnej w Józefowie, ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów, POLSKA.

II.1.4) Short description

Toksyna botulinowa typu A – botox 100 j., postać: ampułka.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Toksyna botulinowa typu A – dysport 500 j., postać: ampułka

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dział Farmacji Szpitalnej w Józefowie, ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów, POLSKA.

II.1.4) Short description

Toksyna botulinowa typu A – dysport 500 j., postać: ampułka.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Toksyna botulinowa typu A – dysport 300 j., postać: ampułka

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dział Farmacji Szpitalnej w Józefowie, ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów, POLSKA.

II.1.4) Short description

Toksyna botulinowa typu A – dysport 300 j., postać: ampułka.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, tj. zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, albo zezwolenie na wytwarzanie jeżeli oferent jest wytwórcą lub w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi w zakresie określonym w Ustawie z dn. 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm.).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych we wzorze umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w sekcji zamówień za pośrednictwem miniPortalu.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used

Additional information:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania TED. Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: marzena.jasinska@centrumzagorze.pl.

1. Ofertę oraz dokument JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione, w świetle dokumentów rejestracyjnych, do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty składane są w postaci oryginalnego dokumentu elektronicznego. Nie dopuszcza się możliwości złożenia skanu oferty lub JEDZ opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Ofertę wraz z oświadczeniem JEDZ i innymi dokumentami składanymi wraz z ofertą przekazuje się Zamawiającemu wyłącznie za pośrednictwem miniPortalu.

3. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

4. Oświadczenia Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci elektronicznej, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione, w świetle dokumentów rejestracyjnych, do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w polskiej walucie, w wysokości:

— część 1 – 20 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100,

— część 2 – 4 000,00 PLN, słownie: cztery tysiące złotych 00/100,

— część 3 – 2 000,00 PLN, słownie: dwa tysiące złotych 00/100.

Wadium będzie można wnieść w 1 lub kilku następujący formach:

1) pieniądzu w formie przelewu bankowego na rachunek Zamawiającego: 63 1540 1157 2115 2943 4535 0002;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wniesienie wadium przelewem musi nastąpić w terminie gwarantującym uznanie rachunku przed terminem składania ofert.

Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na platformie w zakładce „Oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”. Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587803
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zawarte w ustawie Pzp z dnia 29.1.2004 r.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 22458770
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33600000; 33632200; 33622200; Pharmaceutical products; Muscle relaxants; Antihypertensives;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions