Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Pharmaceutical products
OJEU (High Value) 591052-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Postal address: ul. Wawelska 15 B
Town: Warszawa
Postal code: 02-034
Country: PL
Contact person: Teresa Melibruda
Telephone: +48 225709441
E-mail: teresa.melibruda@coi.pl
Fax: +48 225709441
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.coi.pl
Address of the buyer profile (URL): www.coi.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa/logowanie
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
instytut badawczy

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa produktu leczniczego Trifluridinum + Tipiracilum, nr PN-285/19/TM

Reference number: PN-285/19/TM

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Trifluridinum + Tipiracilum, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do SIWZ


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu leczniczego Trifluridinum + Tipiracilum, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do SIWZ

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp należy załączyć do oferty – oświadczenie na formularzu JEDZ, podpisane kwalifikowanym podpisem.

3. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 b pkt 1 ustawy Pzp należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego: koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (zezwolenie GIF). Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnego nadzień złożenia, ww. dokumentu.

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający wymaga przesłania oświadczenia na formularzu JEDZ, a także przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia niżej wymienionych dokumentów, jeżeli Wykonawca nie wskazał w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania – w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. podania nazw firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

III.2.2) Contract performance conditions

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ, z uwzględnieniem treści ofert


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:30
IV.02.07) Place

Siedziba Zamawiającego: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 008, POLSKA


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,Zamawiający wymaga złożenia:

1. Oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (załącznik nr 3 do SIWZ). Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego, odpowiedniego świadectwa rejestracji lub dokumentu dopuszczającego produkt leczniczy do obrotu.

2. Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

— upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— wypełniony formularz cenowy, zawierający opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ,

— wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

— potwierdzenie wniesienia wadium.

3. Pozostałe, wymagane dokumenty, np. od podmiotów składających wspólną ofertę, podwykonawców, czy podmiotów zagranicznych, zostały określone w SIWZ.

4. Klauzula informacyjna dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) została określona w SIWZ w rozdziale XXIX.

5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami, została określona w SIWZ.

6. Informacja dodatkowa odnośnie pkt I.3 niniejszego ogłoszenia; komunikacja: nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można także uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.coi.pl w zakładce Zamówienia publiczne.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: nie dotyczy
Town: Warszawa
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w Ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. w dziale VI, art. 179–198.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33600000; Pharmaceutical products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions