Poland-Radom: Electricity, heating, solar and nuclear energy

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Radom: Electricity, heating, solar and nuclear energy
OJEU (High Value) 591055-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
National registration number: 670209356
Postal address: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Town: Radom
Postal code: 26-617
Country: PL
Contact person: Agata Łuczycka-Chojnacka
Telephone: +48 483614969
E-mail: dzp@wss.com.pl
Fax: +48 483613023
NUTS code: PL921
Main address (URL): http://wss.com.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://mss.ezamawiajacy.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://mss.ezamawiajacy.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

Reference number: DZP.341.64.2019

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa energii elektrycznej do obiektów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

a) dostawa odbywać się będzie do budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., zlokalizowanych przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5,

b) Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla Zamawiającego (umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców zlokalizowanych na terenie działania właściwego dla lokalizacji Zamawiającego Operatora Systemu Dystrybucyjnego),

c) sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.4.1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 poz. 755 z późn. zm.) oraz w wydanych do tej ustawy przepisach wykonawczych,

d) szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy wyniesie 5 400 MWh.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL921
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa energii elektrycznej do obiektów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

a) dostawa odbywać się będzie do budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., zlokalizowanych przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5,

b) Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą generalną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla Zamawiającego (umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców zlokalizowanych na terenie działania właściwego dla lokalizacji Zamawiającego Operatora Systemu Dystrybucyjnego),

c) sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10.4.1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 poz. 755 z późn. zm.) oraz w wydanych do tej ustawy przepisach wykonawczych,

d) szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy wyniesie 5 400 MWh,

e) określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Zamawiający zastrzega, że może zakupić większą lub mniejszą ilość energii od prognozowanej zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię w ciągu trwania umowy,

f) energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami,

g) kwestie formalne związane ze zmianą sprzedawcy energii, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu rozwiązane będą przez Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienia stanowiące przedmiot niniejszego postępowania. Aktualnie dostawcą energii do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. jest firma PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie.

2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie w ramach postępowania przetargowego zobowiązany będzie do zakupu energii elektrycznej wytwarzanej przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. przez system kogeneracji, instalację fotowoltaniczną i wiatrową będącą własnością szpitala. Cena odkupu energii elektrycznej wytwarzanej przez powyższy system będzie ustalona w ramach indywidualnych negocjacji z Wykonawcą.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Spełnienie warunku w tym zakresie nastąpi poprzez przedstawienie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 1 600 MWh w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy.

Wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2) Contract performance conditions

Zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, POLSKA, pokój nr 60


Section V: Complementary informationAdditional information:

Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ tj. (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – wzór oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ w formie zgodnie z rozdz. VI. SIWZ,

2. oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a ustawy Pzp), składanego w oparciu o art. 25a ust 3 pkt 1 ustawy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp – w zakresie tożsamym jak dla Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ – w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby tj. (JEDZ/ESPD) – wzór oświadczenia wraz z informacją, które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ,

3. wypełniony formularz oferty za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie Marketplanet OnePlace,

4. wypełniony formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy,

5. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

6. dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski;

7. w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz dane mocodawcy (Wykonawcy) i pełnomocnika w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,

8. w przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 uPzp) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ww. Wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej,

9. dowód wniesienia wadium,

10. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO sporządzony według załącznika nr 3 do SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
09300000; Electricity, heating, solar and nuclear energy;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions