Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovakia-Banská Štiavnica: Diesel oil
OJEU (High Value) 591097-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
National registration number: 36022047
Postal address: Radničné námestie 8
Town: Banská Štiavnica
Postal code: 969 55
Country: SK
Contact person: Marek Havaš
Telephone: +421 221025897
E-mail: klient@tenders.sk
NUTS code: SK
Main address (URL): https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/424304

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/424304
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Palivové karty pre PHM, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel a auto chemikálií

Reference number: 3/SVP/2019/T

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných látok, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel, auto chemikálií (viac v prílohe č. 3 - opis predmetu zákazky).

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 25887118.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, SLOVENSKO (viď. príloha č. 5 - Miesto dodania)

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných látok, nákup nafty motorovej do bencalorov, olejov, mazadiel, auto chemikálií (viac v prílohe č. 3 - opis predmetu zákazky).

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 25887118.00
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 500 000,00 EUR (slovom: päťstotisíc EUR).


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe Súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemca/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako scan originálu alebo ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinny predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, uchádzač predloží všetky doklady v zmysle § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00IV.2.6) Tender must be valid until
2020-12-31
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

E-VO, s.r.o., Digital Park Einsteinova III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO


Additional information:

Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-11

English Language Unavailable

CPV Codes
09134100; Diesel oil;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions