Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Lublin: Medical equipments
OJEU (High Value) 591115-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 08:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Postal address: ul. dr. K Jaczewskiego 8
Town: Lublin
Postal code: 20-954
Country: PL
Contact person: mgr Sylwia Syryjczyk
Telephone: +48 817244519
E-mail: sylwia.syryjczyk@spsk4.lublin.pl
Fax: +48 817467155
NUTS code: PL81
Main address (URL): www.spsk4.lublin.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Postal address: al. Racławickie 1
Town: Lublin
Postal code: 20-059
Country: PL
Contact person: mgr Sylwia Syryjczyk
Telephone: +48 817244519
E-mail: sylwia.syryjczyk@spsk4.lublin.pl
Fax: +48 817467155
NUTS code: PL81
Main address (URL): www.spsk4.lublin.pl
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa aparatury medycznej

Reference number: EDZ.242-136/19

II.1.4) Short description

Dostawa poniższej aparatury medycznej:

— zadanie nr 1. Ultrasonograf z wyposażeniem,

— zadanie nr 2. Nawigacja do endoskopowych operacji zatok i podstawy czaszki.

Szczegółowe wymagania w stosunku do ww. asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1–2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
2
II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

Description: Item/Lot 1
Title:

Ultrasonograf z wyposażeniem

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, POLSKA

II.1.4) Short description

Ultrasonograf w wyposażeniem – 1 komplet.

Szczegółowe wymagania w stosunku do ww. asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: jakość
Weighting: 20

Criteria: okres gwarancji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 45
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Nawigacja do endoskopowych operacji zatok i podstawy czaszki

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, POLSKA

II.1.4) Short description

Nawigacja do endoskopowych operacji zatok i podstawy czaszki – 1 komplet.

Szczegółowe wymagania w stosunku do ww. asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: jakość
Weighting: 20

Criteria: okres gwarancji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 45
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu wg art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nie jest zobligowany do spełniania powyższego warunku,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – szczegóły w sekcji III.1.2,

c) zdolności technicznej lub zawodowej – szczegóły w sekcji III.1.3.

2. Potencjał podmiotu trzeciego:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 1 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (uwzględniające co najmniej informacje podane w ppkt lit. c;

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty trzecie zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

c) Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) musi zostać dołączone do oferty.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno:

— precyzować zakres umocowania,

— wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

— każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie – wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla pełnomocnika – lidera (nie jest wymagany podpis pełnomocnika – lidera na dokumencie pełnomocnictwa).

4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1126 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Cd. w sekcji poniżej.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli poza oświadczeniem wstępnym JEDZ Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Cd. z sekcji powyżej.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych łącznie w rozdziale 4, Wykonawcy muszą przesłać na platformę zakupową szpitala znajdującą się pod adresem https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: JEDZ) wg załącznika nr 7. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Platforma zakupowa Zamawiającego jest narzędziem do komunikacji elektroniczej – instrukcję złożenia JEDZ opisano szczegółowo w rozdz. 7.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga: Warunki udziału w postępowaniu zostaną wstępnie zweryfikowane na podstawie wypełnionej części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w punkcie „alfa” w JEDZ (nie wymaga się wypełniania żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ).

A1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A2) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać będzie na zasobach innych podmiotów – przesyła się do Zamawiającego JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. JEDZ musi wskazywać brak istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.

A3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaje firmy tych podwykonawców w JEDZ; nie wymaga się wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawców ani wskazywania ich w oświadczeniu JEDZ.

b) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną), o którym mowa w rozdziale 4 pkt 2.2 lit. a.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia poprzez przesłanie na platformę zakupową w zakładce „Pytania / Informacje” – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia – następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz rozdziale 4 SIWZ:

1) wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Cd. w sekcji poniżej.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie niższą niż 440 000 PLN w przypadku składania ofert na oba zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania na kwotę co najmniej 220 000 PLN.

Cd. z sekcji powyżej:

1.1. dowodami, o których mowa w pkt 1 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

8) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1445 ze zm.),

10) jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu.

Cd. w sekcji poniżej.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli poza oświadczeniem wstępnym JEDZ Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie,

1.1.dowodami, o których mowa w pkt 1 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Cd. z sekcji powyżej:

11) w celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego – charakterystyka techniczna i użytkowa, parametry techniczne asortymentu objętego dostawą i określonego w Załączniku nr 1–2 np. w formie prospektów, katalogów, ulotek – nie zawierające informacji sprzecznych niż podane w tym Załączniku do SIWZ.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, zastosuje tzw. procedurę odwróconą, tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.3 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.4 – 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega on z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 – zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Cd. w sekcji poniżej.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach głównych dostaw wykonał jedno zamówienie którego przedmiotem była dostawa asortymentu stanowiącego przedmiot postępowania i/lub innych środków trwałych będących wyrobem medycznym, o wartości dostawy nie niższej niż 480 000 PLN brutto w przypadku składania oferty na oba zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania na kwotę co najmniej 240 000 PLN.

Cd. z sekcji powyżej:

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium RP a osoba, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.3 ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP – składa się ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania;

III.2.2) Contract performance conditions

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury opisanej w Załączniku nr 1–2 wraz ze szkoleniem personelu – nastąpi w ciągu maks. 45 dni od daty podpisania umowy.

Dostawa urządzeń i ich instalacja wykonana będzie w siedzibie szpitala.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 08:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 08:15
IV.02.07) Place

Komisyjne otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdz. 7 SIWZ) nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pok. 001).


Additional information:

Procedura jest jawna


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości 19 000 PLN (składając ofertę dla wszystkich zadań), a wartość wadium dla poszczególnych zadań wynosi odpowiednio:

Nr zadania: Wysokość wadium (PLN)

1: 9 500,

2: 9 500.

2. Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33100000; Medical equipments;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions