Poland-Lublin: Computer equipment and supplies

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Lublin: Computer equipment and supplies
OJEU (High Value) 591139-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Politechnika Lubelska
National registration number: PL7120104651
Postal address: ul. Nadbystrzycka 38 D
Town: Lublin
Postal code: 20-618
Country: PL
Contact person: Jarosław Mądro
Telephone: +48 815384632
E-mail: bzp@pollub.pl
Fax: +48 815384372
NUTS code: PL814
Main address (URL): www.pollub.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne/przetargi-specyfikacje-istotnych-warunkow-zamowienia

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://e-propublico.pl
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa stacji roboczej i laptopów dla Politechniki Lubelskiej

Reference number: BZP/PN/85/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczej i laptopów dla Politechniki Lubelskiej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

1. temat: stacja robocza: 1 sztuka

Wspólny Słownik Zamówień: 30214000-2 – Stacje robocze, 30200000-1 – Urządzenia komputerowe

Opis: przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczej (1 szt.) zgodnej ze specyfikacją zawartą w SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;

2. temat: komputer przenośny – laptop: 3 sztuki

Wspólny Słownik Zamówień: 30213100-6 – Komputery przenośne, 30200000-1 – Urządzenia komputerowe

Opis: przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych – laptopów (3 szt.) zgodnych ze specyfikacją zawartą w SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Stacja robocza: 1 sztuka

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, POLSKA

II.1.4) Short description

Temat: stacja robocza: 1 sztuka

Wspólny Słownik Zamówień: 30214000-2 – Stacje robocze, 30200000-1 – Urządzenia komputerowe

Opis: przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczej (1 szt.) zgodnej ze specyfikacją zawartą w SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Dodatkowe parametry techniczne
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 21
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Komputer przenośny – laptop: 3 sztuki

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin, POLSKA

II.1.4) Short description

Temat: komputer przenośny – laptop: 3 sztuki

Wspólny Słownik Zamówień: 30213100-6 – Komputery przenośne, 30200000-1 – Urządzenia komputerowe

Opis: przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych – laptopów (3 szt.) zgodnych ze specyfikacją zawartą w SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Dodatkowe parametry techniczne
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 21
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł Projektu: Nowe rozwiązanie podkładki podpodkładowej i tłumika szynowego do ochrony otoczenia drogi szynowej przed drganiami i hałasem” (VIBRONOI) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Umowa nr: POIR.04.01.04-00-0078/18


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia. Wymagane jest wykazanie:

— zadanie 1: co najmniej 1 dostawy, której przedmiotem była dostawa stacji roboczych lub podobnego sprzętu, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie;

— zadanie 2: co najmniej 1 dostawy, której przedmiotem była dostawa komputerów przenośnych lub podobnego sprzętu, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto wraz z referencjami / dokumentami potwierdzającymi, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór dokumentu stanowi załącznik do SIWZ.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp:

— w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498).

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp wraz z ofertą należy przedłożyć: jednolity europejski dokument zamówienia. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. Dokument stanowi załącznik do SIWZ. Wykonawca przygotowując JEDZ może ograniczyć się tylko do wypełniania sekcji α (alfa) części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. Pełnomocnictwo: w przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wraz z ofertą należy przedłożyć: zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22),

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15).

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: opis urządzeń, instrukcja obsługi, należy w szczególności podać producenta oraz model oferowanego sprzętu oraz typ / producenta / parametry techniczne elementów składowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz technicznych kryteriach oceny, tak by Zamawiający mógł na tej podstawie sprawdzić zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.2.2) Contract performance conditions

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Zmiany o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu.

3. Pozostałe istotne zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:

a) wysokości ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT;

b) przedmiotu umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:15
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.1.2020 r. o godz. 12:15 w Siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem platformy https://e-ProPublico.pl/, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dotyczące tych podmiotów. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest platforma online działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— zadanie 1: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100),

— zadanie 2: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).

Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo-aplikacyjne pozwalające na korzystanie z platformy:

a) stały dostęp do sieci Internet;

b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail);

c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux;

d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa – platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera);

e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml.

Zamawiający, zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

a) dokumenty sporządzone i przesłane w formacie .pdf należy podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

b) dokumenty sporządzone i przesłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) należy podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES.

Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą platformy plik oferty wraz z załącznikami nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;

b) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”;

c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na platformie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: bzp@pollub.pl.

Pozostałe informacje szczegółowe zawarto w SIWZ i załącznikach do SIWZ zamieszczonych na stronie www.pollub.pl.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem..


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
30200000; 30214000; 30213100; Computer equipment and supplies; Workstations; Portable computers;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions