Poland-Dąbrowa Górnicza: Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Dąbrowa Górnicza: Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment
OJEU (High Value) 591887-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Dąbrowa Górnicza
Postal address: ul. Graniczna 21
Town: Dąbrowa Górnicza
Postal code: 41-300
Country: PL
Contact person: Podinspektor WIF – Piotr Lipiński
Telephone: +48 322956700
E-mail: plipinski@dabrowa-gornicza.pl
NUTS code: PL22B
Main address (URL): www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

„REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM OZNAKOWANIA PIONOWEGO, POZIOMEGO I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DĄBROWA GÓRNICZA”

Reference number: ZP.WIF.271.4.54.2019

II.1.4) Short description

I. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR.

II. W postępowaniu stosuje się art. 10 a ustawy Pzp.

III. Zakres prac i obowiązków związanych z należytym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy obejmuje utrzymanie w należytym stanie technicznym oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza polegające na wykonaniu lub montażu oznakowania i urządzeń brd w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, a w szczególności:

1. Utrzymanie oznakowania pionowego obejmujące:

a) ustawianie słupków lub konstrukcji do znaków drogowych,

b) przymocowanie tablic znaków drogowych, tablic z informacją uliczną i tabliczek referencyjnych,

(C.D. OPISU W SEKCJI II.2.4. OGŁOSZENIA)


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22B
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dąbrowa Górnicza

II.1.4) Short description

c) demontaż uszkodzonego, zniszczonego lub zbędnego oznakowania,

d) umieszczenie tablic i innych urządzeń z zakresu informacji miejskiej.

2. Utrzymanie oznakowania poziomego obejmujące:

a) malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych,

b) malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych,

c) malowanie linii na przejściach dla pieszych,

d) malowanie strzałek i innych symboli,

e) malowanie powierzchni wyłączonych z ruchu.

3. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące montaż nowych elementów:

a) urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów:

— balustrad i poręczy,

— barieroporęczy,

— ogrodzeń segmentowych lub łańcuchowych,

— słupków blokujących.

b) barier sprężystych,

— montaż progów podrzutowych,

— montaż progów zwalniających:

— - listwowych,

— - płytowych,

— - wyspowych.

c) punktowych elementów odblaskowych — „kocie oczka",

d) wysepek i azyli dla pieszych,

e) znaków poziomych z tworzywa termoplastycznego,

f) drogowych barier ochronnych:

— skrajnych,

— dzielących,

— osłonowych.

g) luster drogowych,

h) osłon przeciwolśnieniowych,

i) znaków wskazujących pikietaż drogi,

j) tablic kierujących,

k) słupków przeszkodowych,

l) wykonywanie urządzeń wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych przy robotach prowadzonych w pasie drogowym obejmujące:

a) montaż zapór drogowych,

b) montaż tablic kierujących,

c) montaż tablic uchylnych z elementami odblaskowymi,

d) montaż separatorów ruchu,

e) wykonywanie urządzeń wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. Sporządzanie projektów organizacji ruchu:

a) stałej,

b) czasowej.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

a) czyszczenia oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ekranów akustycznych w ramach potrzeb, jednak nie mniej niż dwa razy w roku,

b) prowadzenia magazynu zdemontowanego oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla wszelkich zdemontowanych elementów powołana zostanie komisja przez Zamawiającego w skład której będą wchodzić 2 osoby ze strony Zamawiającego i 1 osoba ze strony Wykonawcy, która zakwalifikuje te urządzenia do powtórnego zamontowania.

c) utylizacji zdemontowanego oznakowania drogowego (po zakwalifikowaniu przez Zamawiającego) oraz dokonanie rozliczeń z Zamawiającym za uzyskane z tego tytułu dochody zgodnie z Poleceniem Służbowym nr WAP.II-0158-B-15/08 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 30.05.2008r. ws. odzysku elementów budowlanych drogowych w aspekcie ich wykorzystania do celów czynów społecznych oraz do realizacji niektórych inwestycji stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

IV. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 20 czerwca 1999 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)

2. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.)

3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177 poz.1729 z późn. zm.)

4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)

5. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1187 z późn. zm.)

V. Gwarancja i rękojmia:

1. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości, na okres zgodny z deklaracją ofertową, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zlecenia.

2. Wykonawca udzieli rękojmi za wady na okres zgodny z okresem trwania gwarancji jakości.

(C.D. OPISU W SEKCJI VI.3. OGŁOSZENIA)

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Stawka roboczogodziny
Weighting: 1

Criteria: Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich
Weighting: 1

Criteria: Wskaźnik narzutów do zakupu materiałów
Weighting: 1

Criteria: Wskaźnik narzutów zysków
Weighting: 1

Criteria: Suma okresów gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 56
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 1. Zam. wykluczy z post. Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344); 2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 2.4. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN; 2.5. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp; 2.6. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN; 2.7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 3. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: 3.1. aktualnego na dzień składania ofert Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. 3.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

C.D. SEKCJI III.1.1.:

Ponadto do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ

2. Formularz cenowy - załącznik nr 1A do SIWZ

3. Potwierdzenie wniesienia wadium;

3.1. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt.11 SIWZ; Uwaga: Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

3.2. w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

4. Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej).

4.1. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa ustanowionego do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego bądź w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za zgodność z oryginałem przez notariusza (art. 97 § 2 Prawa o notariacie).

4.2. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie - że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę[y] uprawnione do działania w jego imieniu.

5. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności:

5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

C.D. PONIŻEJ.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł /słownie: pięćset tysięcy złotych/ lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Cd. dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

Uwaga:

Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, określonych w pkt 9.3.1 powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

3. wykazu narzędzi, wyposażenie zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

4. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub jest w trakcie wykonywania co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. brutto każda, polegające na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miasta w którym liczba mieszkańców wynosi ponad 100 000 mieszkańców. W przypadku usług wykonywanych nadal wartość 1.000.000,00 zł brutto dotyczy części już zrealizowanej.

2. skieruje do wykonania zamówienia:

— min. 2 osoby posiadające uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym o ładowności min. 5 ton,

— min. 3 osoby posiadające uprawnienia do obsługi samojezdnej malowarki,

— min. 2 osoby posiadająca uprawnienia do obsługi koparko – ładowarki,

— min. 2 osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 840 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę więcej niż jednego z ww. uprawnień.

3. dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilościach nie mniejszych niż wymienione poniżej:

a) minimum 1 samochód ciężarowy o ładowności min. 5 ton spełniający normę emisji spalin Euro 6,

b) minimum 2 samojezdne malowarki,

c) minimum 1 koparko – ładowarka.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Umowa pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż wskazany wart. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a Ustawy. 2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 3 % ceny brutto podanej w ofercie. 3. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia: 3.1. dokumentów określających sposób i osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, 3.2. w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Ustawy) – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, a w przypadku wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – umowę spółki 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w § 19 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, sala nr 1, I piętro.


Additional information:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

C.D. OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z SEKCJI II.2.4. OGŁOSZENIA:

VI. Rozwiązania równoważne:

1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

A wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.

2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp.

3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

5. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, urządzeń lub rozwiązań technicznych o parametrach równoważnych lub wyższych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

6. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej (t.j. opracowanie zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne oraz parametry określające urządzenia i materiały).

VII. Personel obcojęzyczny:

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.

VIII. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę:

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.)

2. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 10 projektu umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

I. Kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI ustawy Pzp.

II. Uszczegółowienie kryteriów oceny ofert:

1. Sposób punktacji w ramach kryteriów od 1 do 5 (tj. cena, stawka roboczogodziny, wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, wskaźnik narzutów do zakupu materiałów, wskaźnik narzutów zysków):

1.1. Oferta przedstawiająca najniższą wartość (ceny, stawki, wskaźnika) w ramach każdego z kryteriów osobno otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100. Każda kolejna oferta przedstawiająca wyższą wartość (ceny, stawki, wskaźnika) otrzyma ilość punktów wyliczoną wg proporcji matematycznej w stosunku do wartości najniższej.

Sposób obliczenia ilości punktów ilustruje następujący wzór: Ilość punktów oferty badanej = wartość najniższa/wartość badana x 100 punktów.

1.2. W przypadku gdy wartość najniższa w danym kryterium wyniesie 0 licznik i mianownik zostaną powiększone o średnią arytmetyczną wartości danego kryterium wszystkich ofert: Ilość punktów oferty badanej = 0 (wartość najniższa) + średnia arytmetyczna wartości danego kryterium wszystkich ofert/wartość badana + średnia arytmetyczna wartości danego kryterium wszystkich ofert x 100 punktów.

2. W ramach kryterium „Suma okresów gwarancji” ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w formularzu ofertowym. W przypadku gdy zadeklarowany okres gwarancji danej pozycji przewyższa określoną przez Zamawiającego górną granicę, do potrzeb oceny ofert zostanie przyjęta górna granica gwarancji, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres zadeklarowany w ofercie. Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż określona przez Zamawiającego dolna granica okresu gwarancji danej pozycji skutkuje odrzuceniem oferty. Brak określenia okresu gwarancji w Formularzu ofertowym będzie uznany przez Zamawiającego za deklarację minimalnego okresu gwarancji przyjętego przez Zamawiającego dla danej pozycji. Oferta deklarująca największą, wyrażoną w miesiącach sumę okresów gwarancji, spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert otrzyma największą ilość punktów tj. 100. Oferty deklarujące mniejszą sumę okresów gwarancji otrzymają ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru: Pi (S) = Si/Smax x 100 punktów.

3. Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę iloczynów ilości punktów jakie oferta uzyskała w danym kryterium i wagi procentowej danego kryterium.

Pi = Pi(C) X 56 % + Pi(R) X 1%+ Pi(Kp) X 1 % + Pi(Kz) X 1 % + Pi(Z) X 1 % + Pi (S) X 40 %.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
50230000; 45111000; 45233221; 71320000; Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment; Demolition, site preparation and clearance work; Road-surface painting work; Engineering design services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions