Poland-Radom: Meal-preparation services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Radom: Meal-preparation services
OJEU (High Value) 592003-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Radom
National registration number: PL921
Postal address: ul. Janiszewska 48
Town: Radom
Postal code: 26-600
Country: PL
Contact person: Adam Sosnowski
Telephone: +48 483451722
E-mail: radom@radom.lasy.gov.pl
Fax: +48 483451905
NUTS code: PL921
Main address (URL): www.radom.radom.lasy.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_radom

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_radom
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna, leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Kompleksowe usługi cateringowe na potrzeby Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisko w roku 2020

Reference number: SA.270.1.5.2019

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1) przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania, gotowania, podawania i dostarczania posiłków na potrzeby Leśnego Ośrodka Edukacyjnego (LOE) w Jedlni-Letnisko, Siczki 1a, 26-630 Jedlnia-Letnisko, od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

2) Szczegółowy opis realizacji usług będących przedmiotem zamówienia zawarto w załączniku nr 1B, a w załączniku nr 1A będącym jednocześnie kosztorysem ofertowym – zestawy dań (posiłków). Załącznik nr 1A i załącznik nr 1B stanowią integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę 5 osób wykonujących usługi wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na gotowaniu posiłków (tj. kucharzy) lub podawaniu posiłków (tj. kelnerów), jeżeli wykonanie tych usług polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 992133.80

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL921
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni-Letnisko, Siczki 1 A, 26-630 Jedlnia-Letnisko

II.1.4) Short description

1. Szczegółowy opis realizacji usług będących przedmiotem zamówienia zawarto w załączniku nr 1B, a w załączniku nr 1A będącym jednocześnie kosztorysem ofertowym - zestawy dań (posiłków). Załącznik nr 1A i załącznik nr 1B stanowią integralną część niniejszej SIWZ.

2. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca ma obowiązek świadczenia usług objętych zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.), i rozporządzeniem z dnia 17.4.2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007 r., nr 80, poz. 545 z poźn. zm.), ustawą z dnia 8.1.2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 8.2.2010 r., nr 21, poz. 105), Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie wywozu i unieszkodliwiania opadów pokonsumpcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564, 1592 z późn. zm.).

3. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.

1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego.

2) Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu żywienia oraz zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikających z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej usługi – na każdym etapie oraz w każdej chwili w miejscu przygotowywania posiłków i ich dostawy.

4)Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi żywienia zbiorowego z zachowaniem zasad systemu HACCP, czyli Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

wraz z ich wyposażeniem.
2

7) Wykonawca zapewni we wskazanym przez Zamawiającego lokalu obsługę wszystkich gości LOE oraz zapewni dostawę posiłków w miejsca wskazane przez Zamawiającego w zaoferowanych cenach jednostkowych.

8) Zamawiający informuje, że środek transportu Wykonawcy będzie wykorzystywany do przewozu posiłków oraz osób do obsługi w miejsca wskazane przez Zamawiającego (w promieniu do 20 km od siedziby LOE w Jedlni-Letnisko). Wykonawca do ceny oferty doliczy koszt transportu. Zamawiający przewiduje do realizacji w 2020 około 30 usług cateringowych na łączną odległość około 1000 km.

9) W zakresie artykułów spożywczych, Zamawiający dokonując ich opisu wskazał nazwę handlową lub nazwę producenta – jednocześnie określając swoje wymagania w tym zakresie. Jest to działanie celowe, bowiem Zamawiającemu zależy na produktach wysokiej jakości. Wszelkie zaoferowane przez Wykonawcę produkty „równoważne” noszące inną nazwę handlową lub innego producenta muszą posiadać nie inny skład, niegorsze cechy jakościowe, wydajnościowe i użytkowe od produktów wskazanych przez Zamawiającego. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący usługi analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w kosztorysie ofertowym (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie wzorem umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.Additional information:

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

cena – 60 %, aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia – 20 %, doświadczenie zawodowe kadry – 20 %.

Zamawiający może udzielić zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy nie przekroczy 20 % wartości zamówienia


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100). Przed zawarciem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje:

1) usługi polegające na całodziennym wyżywieniu, na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN brutto. Usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia poniżej 4 000 PLN brutto nie będą brane pod uwagę i sumowane;

2) co najmniej 3 cateringi komercyjne, tj. usługi polegajace na organizacji i obsłudze: bankietów, imprez okolicznościowych, eventów, na kwotę nie mniejszą niż 8000,00 PLN brutto/1 catering.

b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 14 osobowym zespołem roboczym, w tym co najmniej: 4 kucharzami, 6 kelnerami oraz 4 pomocami kuchennymi, posiadającym minimum:

— 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy kucharz – dotyczy kucharzy,

— 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kelner – dotyczy kelnerów,

— 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pomoc kuchenna – dotyczy pomocy kuchenej.

c) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie wykonywała usługi polegające na koordynacji świadczonych usług cateringowych/gastronomicznych w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku. Osoba taka będzie odpowiedzialna za organizację świadczonych usług oraz kontrolę jakości usług cateringowych/gastronomicznych, w tym: nadzorowanie i koordynowanie przygotowań zleconych zamówień, dbanie o prawidłowy przebieg zamówienia, reagowanie na bieżące potrzeby klienta, dbanie o wysoką jakość obsługi, przygotowywanie ofert cateringowych. Ww. osoba powinna posiadać minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, np. w restauracji, w firmie cateringowej itp.

d) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionym sprzętem i urządzeniami, co najmniej:

— 1 środkiem transportu, który będzie wykorzystywany do przewozu posiłków w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

— 3 pojemnikami termoizolacyjnymi o pojemności nie mniejszej niż 30 l/każdy,

C,
o

— 2 ekspresami ciśnieniowymi do kawy o parametrach: ciśnienie powyżej 15 barów, wbudowany młynek do kawy ziarnistej, wydajność minimum 80 porcji z 1 kg kawy ziarnistej typu arabica, samoobsługowy,

— 1 piecem konwekcyjno-parowym, elektrycznym,

— 3 podgrzewaczami ze stali nierdzewnej z pokrywa Roll-Top o pojemności nie mniejszej niż 8 l,

— zastawą stołową dla 500 osób:

• porcelanową, białą, niewyszczerbioną, tj. m.in: talerze głębokie, talerze płytkie obiadowe, talerze płytkie małe, półmiski i salaterki w różnych rozmiarach, filiżanki do kawy i herbaty o poj. 0,2 l, kubki o poj. min. 0,28 l, flaczarki/barszczówki o poj. min. 0,30 ml,

• szklane, niewyszczerbione, o smukłej linii kieliszki do wódki, wina, szampana, koniaku oraz szklanki do soków i napojów,

• zestawy restauracyjne sztućcy, wykonane ze stali nierdzewnej,

— bawełnianymi, jednokolorowymi, obrusami na stoły o minimalnych wymiarach 80x180 cm w ilości minimium 100 sztuk.

e) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zapleczem gastronomicznym:

— w odległości pozwalającej na dostarczenie gorącego posiłku na wyznaczone miejsce i czas, w razie gdyby na terenie LOE w Jedlni-Letnisko doszło do awarii mediów.

— zatwierdzonym i wpisanym w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

— posiadającym wdrożony system HACCP.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Zlecenie określać będzie zakres usług do wykonania, termin ich realizacji, lokalizację, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, również szczególne wymagania co do sposobu wykonania usług. Zlecenia Zamawiający przekaże Wykonawcy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

2. Dopuszcza się możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia przez Zamawiającego ilości zamówionych posiłków w granicach 10 % tolerancji złożonego zamówienia lub w zależności od dodatkowych wymagań i zamówień gości hotelowych bądź kontrahentów Zamawiającego.

3. Odbiór usług objętych danym Zleceniem będzie dokonywany w imieniu Zamawiającego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przedmiotem odbioru będą, w zależności od treści Zlecenia, wszystkie usługi objęte danym Zleceniem.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:30
IV.02.07) Place

Nadleśnictwo Radom, ul. Janiszewska 48, 26-600 Radom, POLSKA, pokój nr 5, Sala konferencyjna


Additional information:

Otwarcie jest jawne bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje na temat ceny, terminu wykonania oraz warunków płatności.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–7–8 uPzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ) zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 21 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych, 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ Paribas S.A. o/Radom, nr rachunku: 18203000451110000000175060, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Kompleksowe usługi cateringowe na potrzeby

Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisko w roku 2020”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 uPzp.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć przed upływem terminu składania w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kasie nadleśnictwa. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą.

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie zapisów art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Pzp.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a uPzp oraz art. 46 ust. 5 uPzp.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymanie określa przepis – art. 46 – ustawy Pzp.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publiczych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z działem VI, rozdział 2 ustawy.

7. Regulacja dotycząca skargi do sądu znajduje się w przepisach art. 198a–198g ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publiczych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224584801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
55321000; 55520000; 55322000; Meal-preparation services; Catering services; Meal-cooking services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions