Poland-Damnica: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Damnica: Forestry services
OJEU (High Value) 592007-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 09:30:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Damnica
National registration number: 8390011635
Postal address: ul. Wincentego Witosa 2A
Town: Damnica
Postal code: 76-231
Country: PL
Contact person: Arkadiusz Hofman
Telephone: +48 598113033
E-mail: damnica@szczecinek.lasy.gov.pl
Fax: +48 598113092
NUTS code: PL636
Main address (URL): http://www.damnica.szczecinek.lasy.gov.pl/
Address of the buyer profile (URL): http://www.damnica.szczecinek.lasy.gov.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.damnica.szczecinek.lasy.gov.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Damnica
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Damnica w roku 2020 (II przetarg – pakiet nr II)

Reference number: SA.270.60.2019.AH

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, utrzymania dróg, ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Damnica w roku 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest powtórzenie postępowania na pakiet nr II – leśnictwa: Wolinia, Wielka Wieś, Górzyno.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Damnica.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, utrzymania dróg, ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Damnica w roku 2020 r. Leśnictwa Wolinia, Wielka Wieś, Górzyno.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, utrzymania dróg, ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Damnica w roku 2020 wynikające z załącznika nr 3 (załączniki 3.1 do 3.3) do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.–3.3. mają charakter szacunkowy.

Opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 34 000,00 PLN.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w wysokości 7 % ceny ofertowej brutto.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, złożone na formularzu JEDZ. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 211 000,00 PLN.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie doświadczenia Wykonawca zawrze w JEDZ informacje na temat usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonywaniu prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna. W JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie potencjału technicznego, Wykonawca zawrze w JEDZ informacje nt. rodzaju urządzeń, tj. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna, pługa do przygotowania gleby, ich opis, tj. markę, model oraz podstawy dysponowania, a w przypadku ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna również numer seryjny.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca zawrze w JEDZ informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania, a w stosunku do osób nadzoru należy podać również ich wykształcenie.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania.

Zamawiający informuje, iż jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy (dot. wykazu wykonanych usług, wykazu urządzeń technicznych, wykazu osób).

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na: wykonywaniu prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, na kwotę nie mniejszą niż: 762 000,00 PLN brutto.

Warunek w zakresie potencjału technicznego zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, co najmniej 1 szt. pługa do przygotowania gleby typu leśnego przeznaczonego do wyorywania bruzd.

Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 i 22 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane winnych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej: 9 osobami (w przypadku deklaracji w JEDZ maszynowego pozyskania drewna 3 osobami).

Co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa.

Co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 r. szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

III.2.2) Contract performance conditions

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej niż przed dniem 1.2.2020 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 1.2.2020 r. Terminy wykonania poszczególnych prac będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy po przekazaniu mu zleceń przez przedstawicieli Zamawiającego. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni. Podstawą wystawienia faktury będą protokoły odbioru robót. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umownych zgodnie z zapisami projektu umowy – zał. nr 13 do SIWZ.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:30


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Nadleśnictwo Damnica ul. Wincentego Witosa 2A 76-231 Damnica, POLSKa, Sala konferencyjna, pok. 101


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

W postępowaniu mogą brać udział Wyk. którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 uPzp.

Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wyk. będzie obowiązany przedstawić nast. dok.:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wyk. stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp),

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp),

— o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,

— o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7,

— o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.),

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Jeżeli Wyk. polega na zasobach innych podmiotów wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: oświadczenie JEDZ podmiotu trzeciego, zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dok. służący wykazaniu udostępnienia Wyk. potencjału przez podmiot trzeci.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5, zd. drugie, Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77230000; 77211500; 77342000; 77231000; 77211600; 75251120; 90511300; 77211100; 45340000; 77341000; 77231200; 77231600; 77210000; 77211000; 77211400; 77211200; 60100000; 77211300; Forestry services; Services incidental to forestry; Tree-maintenance services; Hedge trimming; Forestry management services; Tree seeding; Forest-firefighting services; Litter collection services; Timber harvesting services; Fencing, railing and safety equipment installation work; Tree pruning; Forest pest control services; Afforestation services; Logging services; Services incidental to logging; Tree-cutting services; Transport of logs within the forest; Road transport services; Tree-clearing services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions