Bulgaria-Dospat: Architectural, engineering and planning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Dospat: Architectural, engineering and planning services
OJEU (High Value) 592008-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 17:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Община Доспат
National registration number: 000614906
Postal address: ул. „Кап. Петко Войвода“ № 3
Town: Доспат
Postal code: 4831
Country: BG
Contact person: Николай Велинов
Telephone: +359 30452310
E-mail: obshtinadospat@abv.bg
Fax: +359 30452312
NUTS code: BG424
Main address (URL): http://dospat.bg
Address of the buyer profile (URL): http://dospat.bg/PUP_PUR_KSS_ul_Kraibrejna_Panoramen_pat.aspx

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://dospat.bg/PUP_PUR_KSS_ul_Kraibrejna_Panoramen_pat.aspx

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Изработване на ПУП — План за улична регулация (ПУР), проектиране — технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор


II.1.4) Short description

1. Изработване на ПУП — План за улична регулация (ПУР) за обекти: улици - „Крайбрежна“ и „Панорамен път“, находящи се в местност Чинлий и улица в местност Каркъма (Обособена Позиция 1 — ОП1);

2. Изработване технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за: обекти: улици — „Крайбрежна“ и „Панорамен път“, находящи се в местност Чинлий и улица в местност Каркъма (Обособена Позиция 2 — ОП2).

Поръчката е разделена на 2 обособени позиции с предмет:

ОП1: Изработване на ПУП — План за улична регулация (ПУР) за обекти:

Улици — „Крайбрежна“ и „Панорамен път“, находящи се в местност Чинлий и улица в местност Каркъма (Обособена Позиция 1 — ОП1); В ОП 1 се обособяват 2 (две) под позиции, както следва:

— Под позиция 1.1: м. Чинлий (ПП1.1)— Под позиция 1.2: м. Каркъма (ПП1.2);

ОП2 — Обособена Позиция 2: Проектиране — технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за обектите.

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 22800.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Изработване на ПУП — План за улична регулация (ПУР)

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG424
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Град Доспат

II.1.4) Short description

Изработване на ПУП — План за улична регулация (ПУР) за обекти:

1.Улици — „Крайбрежна“ и „Панорамен път“, находящи се в местност Чинлий; и

2. Улица в местност Каркъма.

ПУП-ПУР да се изработва в две фази в — предварителен и окончателен вариант:

1. Предварителен проект:

— графични материали — М 1:500 или 1:1000,

— текстовите материали към предварителния проект да се оформят в обяснителна записка, която съдържа материалите по чл. 48, ал. 5;

2. Окончателен проект;

3. План-схема за вертикално планиране в М 1:1000 или М 1:500;

4. План-схеми на техническата инфраструктура в М 1:1000 или М 1:2000.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Срок за представяне на ПУП-ПУР за подпозиция 1.1
Weighting: 50

Criteria: Срок за представяне на ПУП-ПУР за подпозиция 1.2
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50
Value excluding VAT: BGN 7800.00
II.2.7) End 2020-07-06
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Проектиране — технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG424
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Град Доспат

II.1.4) Short description

Изработване на технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти (улици), с прогнозна дължина на трасето приблизително 5 000 м от които:

м. Чинлий — приблизително 4 000 м за ПП2.1 от под позиции ПП2.1 и в подпозиция 2 — ПП2 м. Каркъма — приблизително 1 000 м.

— По ПП2.1 — улици в местн. „Чинлии“ и ПП2.2. — улица в мест. „Каркъма“.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: срок за представяне на технически проекти в работни дни за ПП2.1
Weighting: 50

Criteria: срок за представяне на технически проекти в работни дни за ПП2.2
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50
Value excluding VAT: BGN 15000.00
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-11
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Важи и за двете обособени позиции: участниците / лицата да са вписани в съответен професионален регистър (КИИП), а за чуждестранни лица — в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Доказателство: декларира се в еЕЕДОП, като се посочва информация за членство в КИИП за 2019 година.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Важи и за двете обособени позиции:

1. Да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на съответната обособена позиция от поръчката или произтичащо от нормативен акт 2. За последните 3 приключили финансови години да са реализирали минимален оборот от 10 000 BGN в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Важи и за двете обособени позиции:

1. Да имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на съответната обособена позиция от поръчката или произтичащо от нормативен акт — декларира се в ЕЕДОП и се посочва номер и срок на валидност;

2. За последните 3 приключили финансови години да са реализирали минимален оборот от 10 000 BGN в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.

Документи за доказване: декларират се в еЕЕДОП и се посочват документи, удостоверяващи изпълнение на критериите:

1. доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“;

2. справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Критерии за подбор за двете обособени позиции:

1. За последните 3 години от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция от поръчката;

2. Да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Под „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират изпълнени дейности свързана/и с проектиране на обекти на техническата инфраструктура от местно или регионално значение: за ОП 1 — да са изпълнили и представили поне един одобрен и влязъл в сила ПУП-ПУР за линеен обект. Всеки от предложените лица/проектанти следва да е изготвил и представил съответната част .

За ОП2 — да са изпълнили и представили техн. проекти за СМР на улици с минимална дължина от 5,0 км. Всеки от предложените лица/проектанти следва да е изготвил и представил проект по съответната част.

За доказване на техническите и професионалните способности на участниците, обстоятелствата се декларират в ЕЕДОП в част „Критерии за подбор“. За изпълнена услуга се счита обект, за която има документ, издаден от получателя или от компетентен орган, или който е посочен в публич. регистър, в който е публикувана информация за изпълнението му. Участникът следва да посочи вида и датата на съответния документ и/или съответен линк в публич. регистър в еЕЕДОП.

За доказване изпълнението на изискването участникът декларира в еЕЕДОП списък с реализираните услуги, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

2. Да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката — проектанти с ППП или екв. с валидни удостоверения за членство в КИИП за 2019 г. по съответната част или екв., които ще се ангажират с изпълнение на поръчката и имат опит в разработването на проект/и с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществена поръчка /обособената позиция.

Съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП като се посочва списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, а при подписване на договора се представят и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

За обособена позиция ОП1 е нужен, минимален брой експерти, както следва:

1. Архитект — проектант, 2. инженер — геодезия,

За обособена позиция ОП2 е нужен, минимален брой експерти, както следва:

1. Инженер — геодезия, 2. инженер —пътно строителство; 3 инженер строителство на сгради и съоръжения ССС или еквивалентно; 4. лице за изготвяне на част пожарна безопасност

възложителят допуска едни и същи лица да са проектанти и по двете обособени позиции, ако отговарят на критериите за подбор за всяка обособена позиция, както и да разработват повече от една част от проекта.

III.2.2) Contract performance conditions

За поръчката не е осигурено финансиране и са в сила условията на член 114 от ЗОП. Възложителят поставя изискването за прехвърляне на правата върху интелектуална собственост. Срокове на изпълнение:

По ОП1 в настоящото задание както следва: 30 работни дни за представяне на проектна документация по ОП1 и както следва в обособени под позиции: ПП1.1 — 18 работни дни ПП1.2 — 12 работни дни.

Забележка: обособена позиция 2 (две), ще стартира след пълното приключване, приемане и одобряване на ПУП — ПУР по изпълнение на обособена позиция 1 (едно).

Сроковете за ОП2 са както следва:

45 работни дни за представяне на проектна документация и по под позиции / под етап:

ПП2.1 — 27 работни дни и ПП2.2 — 18 работни дни.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 17:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 4
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-20
IV.02.07) Local time 14:00
IV.02.07) Place

Доспат, ул. „Кап. Петко Войвода“ 3.


Additional information:

На отварянето могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Възложителят ще отстрани от процедурата и участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП .Възложителят ще изисква от определения изпълнител да предостави гаранции в размер на 5 % от стойността на договора, които да обезпечат изпълнението на договора/ите. Възстановява гаранцията съгласно проекто-договора.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

В 10-дневен срок от изтичане на срока по член 100, ал. 3 от ЗОП.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
71240000; 71320000; Architectural, engineering and planning services; Engineering design services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions