Bulgaria-Ruse: Advertising services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Ruse: Advertising services
OJEU (High Value) 592022-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 17:30:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Община Русе
National registration number: 000530632
Postal address: пл. „Свобода“ № 6
Town: Русе
Postal code: 7000
Country: BG
Contact person: Пламен Петков — юрисконсулт отдел ПНО
Telephone: +359 82881832
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
Fax: +359 82834413
NUTS code: BG323
Main address (URL): http://ruse-bg.eu/index.php
Address of the buyer profile (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/514/index.html

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/514/index.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the following address:
Official name: Община Русе
National registration number: 000530632
Postal address: пл. „Свобода“ № 6, Информационен център, гише „Обществени поръчки и транспорт“
Town: Русе
Postal code: 7000
Country: BG
Contact person: Ваня Попова — старши експерт
Telephone: +359 82881635
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
Fax: +359 82834413
NUTS code: BG323
Main address (URL): http://ruse-bg.eu/index.php
Address of the buyer profile (URL): https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/514/index.html
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти, по 4 обособени позиции


II.1.4) Short description

Обществената поръчка включва изпълнението на услуги по брандиране, изготвяне, отпечатване и доставка на различни рекламни материали за информация и публичност по 4 проекта. Количеството и видовете артикули, включени във всяка обособена позиция са описани в приложимите раздели от настоящото обявление за обществена поръчка.

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 3870

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

„Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по Проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора“

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG323
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Град Русе

II.1.4) Short description

Включва брандиране и доставка на фланелки — 150 бр.; изработка/брандиране, отпечатване и доставка на плакати — 20 бр.; изработка/брандиране и доставка на чанта за пазар — 100 бр. за нуждите при реализацията на Проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания (съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността) на територията на Община Русе:

— един център за грижа за лица с психични разстройства,

— един център за грижа за лица с различни форми на деменция“ в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 1167.50
II.2.7) End 2021-02-05
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/


Additional information:

На територията на Община Русе:

— един център за грижа за лица с психични разстройства,

— един център за грижа за лица с различни форми на деменция“, по сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0025-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.“


Description: Item/Lot 2
Title:

Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG323
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Град Русе

II.1.4) Short description

Включва услуги по изработка/брандиране, отпечатване и доставка на Плакати — 30 бр., Брошури — 150 бр., дипляна — 150 бр. за нуждите при реализацията на Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“, по сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.008-0003-С01, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014—2020 г.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 315
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе”, по сключен административен договор № BG05M9OP001-2.008-0003-C01


Additional information:

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014—2020 г.“


Description: Item/Lot 3
Title:

Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община С

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: BG323
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Гр. Русе

II.1.4) Short description

Включва брандиране и доставка на фланелки — 150 бр.; отпечатване на брошури — 100 бр.; изработка/брандиране и доставка на чанта за пазар 100 бр. за нуждите при реализацията на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“, по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040-0117-C01 с Министерство на труда и социалната политика (МТСП), по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания — Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014—2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 647.50
II.2.7) End 2020-02-22
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“, по сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040-0117-C01


Additional information:

С Министерство на труда и социалната политика (МТСП), по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания — Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014—2020“


Description: Item/Lot 4
Title:

Изпълнение на мерки за информация, публичност и визуализация, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по Проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: BG323
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Гр. Русе

II.1.4) Short description

Включва брандиране и доставка на: дипляна (годишна програма беседи) с 2 сгъвки — 200 бр.; брошура (финални резултати, съдържаща корица и тяло 20 стр.) — 200 бр.; афиш — ден на консултанта — 50 бр.; шапка с козирка (брандирана) — 100 бр.; детско яке ветроустойчиво и водоустойчиво (брандирано) — 50 бр.; детски суитчър с качулка (брандиран) — 50 бр. за нуждите при реализацията на Проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“ със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0041-C01 с Министерство на труда и социалната политика (МТСП), с референтен номер на предложението BG05М9ОР001-2.004-0041 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 1740
II.2.7) End 2020-02-05
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0041-C01


Additional information:

С Министерство на труда и социалната политика (МТСП), с референтен номер на предложението BG05М9ОР001-2.004-0041 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Възложителят не поставя изискване за годност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Възложителят не поставя изискване за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Възложителят не е заложил изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 дейност, с предмет идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, без значение от обема.

При подаване на оферта, участникът удостоверява съответствието с критерия за подбор само с попълване на съответните раздели в ЕЕДОП, съгласно указанията за подготовка на образците на документи.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Под дейност с предмет, сходен с предмета на всяка обособена позиция се разбира услуга по изработване и печат/брандиране на информационни и рекламни материали.

Забележка: ако участникът участва за повече от 1 обособена позиция, изискването за минимум 1 дейност се прилага общо за всички позиции, т.е ако участникът подава оферта за две, три или и за четирите позиции, е достатъчно да е изпълнил една дейност, с оглед покриване на заложения критерий за подбор в т. 1.

Документи за доказване на изискването по т. 1.

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка (конкретната обособена позиция), с посочване на стойностите, датите и получателите за съответната обособена позиция, заедно с документи, които доказват извършената услуга. Документите се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималното изискване за технически и професионални способности по т. 1 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

!!!Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионални способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.

Възложителят ще изиска от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от горепосочените условия, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

III.1.5.1) The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 17:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 9
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-16
IV.02.07) Local time 14:00
IV.02.07) Place

Община Русе, ет. 3, заседателна зала.


Additional information:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Изисквания към личното състояние на участниците: от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП. За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в Документацията за обществената поръчка. В поръчката не могат да участват участници, които са „свързани лица“ по см. на §1, т. 13 и 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и такива, за които са налице обст. по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7, чл. 55, ал. 1, т. 3—5 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета.

За обезпечаване изпълнението на договора за всяка обособена позиция, от изпълнителя се изисква представяне на гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора за обособена позиция № 1, 3 и 4, без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора в една от следните форми, по избор на изпълнителя:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Важно! В случаите когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в запечатаната непрозрачна опаковка, за всяка от позициите се представят отделно комплектувани документите по т. 2.1 до т. 2.5. (включително) от документацията за обществената поръчка, и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ (т. 2.6.) от документацията за обществената поръчка) с посочване на обособената позиция, за която се отнасят.

Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Срокът за обжалване е съгласно част шеста, глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
79341000; 18318400; 22462000; 22150000; 18441000; Advertising services; Vests; Advertising material; Brochures; Hats;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions