Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovakia-Banská Bystrica: Software package and information systems
OJEU (High Value) 592091-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority National or federal Agency / Office
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Slovenská agentúra životného prostredia
National registration number: 00626031
Postal address: Tajovského 28
Town: Banská Bystrica
Postal code: 975 90
Country: SK
Contact person: PhDr. Petra Baričová
Telephone: +421 484374120
E-mail: petra.baricova@sazp.sk
Fax: +421 484230409
NUTS code: SK032
Main address (URL): http://www.sazp.sk/
Address of the buyer profile (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424283

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.ezakazky.sk/sazp/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=41657702&
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Softvér a súvisiace služby s administrovaním dotačnej schémy

Reference number: 022773/2019

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je obstaranie informačných technológií pre oblasť náhradných zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE), ako efektívny nástroj pre zelenú domácnosť. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 521333.33

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK032
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je obstaranie informačných technológií pre oblasť náhradných zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE), ako efektívny nástroj pre zelenú domácnosť. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 60
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

OPKZP-PO1-SC141-2019-55


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom (ďalej ako "JED") v zmysle § 39 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len "ZVO"), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

Ich splnenie uchádzač alebo záujemca preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, ktoré uchádzač alebo záujemca nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5.Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia možno preukázať JED-om v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti s JED-om informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na 1 otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojho finančného a ekonomického postavenia. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj JED-om):

2.1 V súlade s ustanovením § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: Prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Celkový obrat v požadovanom období musel byť najmenej 520 000,- EUR bez DPH (slovom päťstodvadsať tisíc EUR).

Uchádzač za posledné 3 ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží,

(i) ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky overené kópie výkazov ziskov a strát s vyznačeným údajom o celkovom obrate overené daňovým úradom alebo audítorom, alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo

(ii) ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo predloží z účtovnej závierky overené kópie výkazov príjmov a výdavkov overené daňovým úradom alebo audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Celkové obraty vyjadrené v iných menách uchádzač preukáže v euro a prepočíta ich platným kurzom v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla uchádzača.

V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas rozhodujúceho obdobia v Slovenskej republike, pre účely objektívneho porovnania údajov so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie ohľadne dosiahnutého celkového obratu, za posledné 3 ukončené hospodárske roky, resp. za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 (ako súčasť účtovnej závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie od roku 2013, na túto skutočnosť uchádzač upozorní verejného obstarávateľa. Táto výnimka sa nevzťahuje na výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za roky pred rokom 2013.

3. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 ZVO.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať JED-om v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti s JED-om informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na 1 otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť nahradené aj JED):

2.1. V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Zo zoznamu poskytnutých služieb musí vyplynúť, že celková hodnota poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako sú služby tvoriace predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania bola kumulatívne v minimálnej výške 520 000,00 EUR bez DPH (slovom päťstodvadsať tisíc EUR bez DPH).

Za poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky verejný obstarávateľ považuje: poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií.

V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu odoslania tohto oznámenia na zverejnenie (bod VI.5) tohto oznámenia).

3. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO.

III.2.2) Contract performance conditions

Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00IV.2.6) Tender must be valid until
2020-12-31
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, SLOVENSKO


Additional information:

Otváranie ponúk je v zmysle ZVO verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu /svojich štatutárnych orgánov, resp. môžu byť zastúpení osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 25 000,- EUR. Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v Časti A. súťažných podkladov.

4. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

5. Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods.6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

6. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

7. Verejný obstarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Všetky spôsoby a možnosti revíznych postupov vrátane potrebných náležitostí a lehôt sú uvedené v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
48000000; 48100000; 72413000; Software package and information systems; Industry specific software package; World wide web (www) site design services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions