Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Wągrowiec: Scanning services
OJEU (High Value) 592105-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Powiat Wągrowiecki
Postal address: ul. Kościuszki 15
Town: Wągrowiec
Postal code: 62-100
Country: PL
Contact person: Dariusz Trojanowski
Telephone: +48 672680500
E-mail: powiat@wagrowiec.pl
Fax: +48 672627888
NUTS code: PL411
Main address (URL): http://www.wagrowiec.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/wagrowiec

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/wagrowiec
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: wągrowieckiego i złotowskiego

Reference number: RT.272.2.2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest zeskanowanie i archiwizacja dokumentów stanowiących część powiatową PZGiK zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w powiatach wraz z załadowaniem masowym do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym GEO-INFO 7 Ośrodek, nadaniem georeferencji poprzez utworzenie w programie GEO-INFO 7 Mapa obiektu „zasięg zasobu geodezyjnego” (GOSZZG) oraz podpięcie zeskanowanych plików do bazy danych, w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego”.

2. Prace objęte zamówieniem będą składały się z 2 odrębnych zadań realizowanych dla beneficjentów projektu:

a) zadanie nr 1: zeskanowanie i archiwizacja dokumentów dla potrzeb powiatu wągrowieckiego,

b) zadanie nr 2: archiwizacja dokumentów dla potrzeb powiatu złotowskiego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

Description: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1: zeskanowanie i archiwizacja dokumentów dla potrzeb powiatu wągrowieckiego

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest zeskanowanie i archiwizacja dokumentów dla potrzeb powiatu wągrowieckiego stanowiących część powiatową PZGiK zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w powiecie wraz z załadowaniem masowym do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym GEO-INFO 7 Ośrodek, nadaniem georeferencji poprzez utworzenie w programie GEO-INFO 7 Mapa obiektu „zasięg zasobu geodezyjnego” (GOSZZG) oraz podpięcie zeskanowanych plików do bazy danych, w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego”.

2. Zakres prac przedstawia się następująco:

2.1. Szacowana liczba materiałów zasobu podlegających skanowaniu przeliczonych do formatu A4 wynosi 850 032 szt.

2.2. Nadaniu georeferencji i przetworzeniu oraz zasileniu baz danych systemu teleinformatycznego podlegają materiały zasobu w postaci cyfrowej dostępne w PODGiK w postaci plików PDF zgodnie z pkt 2.4.3. SOPZ dla powiatu wągrowieckiego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 4A do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-10-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPWP.02.01.02-30-0023/16


Additional information:

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium dla Zadania nr 1 wysokości: 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z podstępowania zostały szczegółowo opisane w rozdziale V i Va SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/wagrowiec.


Description: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2: archiwizacja dokumentów dla potrzeb powiatu złotowskiego

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Starostwo Powiatowe w Złotowie

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest archiwizacja dokumentów dla potrzeb Powiatu Złotowskiego stanowiących część powiatową PZGiK zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w powiecie wraz z załadowaniem masowym do systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym GEO-INFO 7 Ośrodek, nadaniem georeferencji poprzez utworzenie w programie GEO-INFO 7 Mapa obiektu „zasięg zasobu geodezyjnego” (GOSZZG) oraz podpięcie zeskanowanych plików do bazy danych, w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego”.

2. Zakres prac przedstawia się następująco:

Nadaniu georeferencji i przetworzeniu oraz zasileniu baz danych systemu teleinformatycznego podlegają materiały zasobu w postaci cyfrowej dostępne w PODGiK w postaci plików PDF zgodnie z pkt 2.4.3. SOPZ dla powiatu złotowskiego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 4B do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-09-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPWP.02.01.02-30-0023/16


Additional information:

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium dla Zadania nr 2 wysokości: 3 000 PLN (trzy tysiące złotych 00/100).

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z podstępowania zostały szczegółowo opisane w rozdziale V i Va SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/wagrowiec.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zdolność techniczna lub zawodowa (dotyczy Zadania nr 1):

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 zamówienia polegające na digitalizacji dokumentów papierowych (przetworzenie z postaci dokumentu do postaci cyfrowej), w tym co najmniej 1 zamówienie polegające na digitalizacji materiałów gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz zasileniem wytworzonymi w procesie digitalizacji i konwersji danymi, dowolnego systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia i przechowywania cyfrowych postaci dokumentów, o wartości dla każdego z zamówień nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto lub obejmującej nie mniej niż 50 000 stron dokumentów; o łącznej wartości obu zamówień nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna że warunek został spełniony, jeżeli 1 i tylko 1 z Wykonawców samodzielnie w całości wykaże spełnienie tego warunku.

b) Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:

— kierownik zespołu Wykonawcy – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:

• posiada wykształcenie wyższe;

• posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem, np. PRINCE2 lub równoważnym na poziomie Foundation. Zamawiający jako równoważne uzna aktualne certyfikaty potwierdzające wiedzę w zakresie właściwym dla wskazanego certyfikatu, w szczególności certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA);

• pełniła funkcję koordynatora zespołu Wykonawcy lub kierownika w co najmniej 2 (dwóch) projektach dotyczących skanowania dokumentów, z czego wartość co najmniej 1 projektu wynosiła co najmniej 100 000 PLN brutto.

— specjalista ds. geodezyjnych – co najmniej 1 (jedna) osoba spełniająca następujące warunki:

• posiada aktualne uprawnienia zawodowe, łącznie z zakresu wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne);

— specjaliści ds. skanowania – co najmniej 2 (dwie) osoby, każda z nich spełniająca następujące warunki:

• posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w skanowaniu, digitalizacji, indeksacji i archiwizacji dokumentacji gromadzonych w zasobach PZGiK lub w innych dowolnych przestrzennych rejestrach publicznych;

• brała udział w 2 projektach o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto każdy, w których realizowany był skaning materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

— specjaliści ds. aplikacji – co najmniej 2 (dwie) osoby, każda z nich spełniająca następujące warunki:

• posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w posługiwaniu się oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjnego użytkowanym przez Zamawiającego poparte certyfikatem wystawionym przez producenta oprogramowania nie później niż w okresie ostatnich 3 lat.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą spełnienie tego warunku.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. W zakresie zdolności ekonomicznej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub przynajmniej 1 z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne w całości wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę (suma gwarancyjna w odniesieniu do 1 lub wszystkich zdarzeń) co najmniej:

— dla Zadania nr 1 – 300 000 PLN,

— dla Zadania nr 2 – 100 000 PLN.

W przypadku złożenia oferty na oba zadania, zdolność ekonomiczna powinna być wykazana oddzielnie dla każdego zadania, tzn. że Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400 000 PLN.

2. W zakresie zdolności finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie wykaże spełnianie warunku lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne łącznie wykażą spełnianie poniższego warunku, lub Wykonawca/Wykonawcy występujący wspólnie, polegając na zasobach podmiotu/podmiotów udostępniającym/ch zasoby, łącznie wykaże/ą spełnianie warunku, że znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia, to znaczy posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż:

— dla Zadania nr 1 – 300 000 PLN,

— dla Zadania nr 2 – 100 000 PLN.

W przypadku złożenia oferty na oba zadania, zdolność finansowa powinna być wykazana oddzielnie dla każdego zadania, tzn. że Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 400 000 PLN.

3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) wraz z ofertą Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c uPzp (będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);

c) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c uPzp (będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);

d) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);

e) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 6A i 6B do SIWZ (będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zdolność techniczna lub zawodowa (dotyczy Zadania nr 2):

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 zamówienia polegające na zasileniu wytworzonymi w procesie digitalizacji i konwersji danymi dowolnego systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia i przechowywania cyfrowych postaci dokumentów (w tym co najmniej 1 zamówienie polegające na zasileniu systemu teleinformatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym), o wartości dla każdego z zamówień nie mniejszej niż 20 000 PLN brutto lub obejmującej nie mniej niż 5 000 stron dokumentów; o łącznej wartości obu zamówień nie mniejszej niż 40 000 PLN brutto.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna że warunek został spełniony, jeżeli 1 i tylko 1 z Wykonawców samodzielnie w całości wykaże spełnienie tego warunku.

b) Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:

— kierownik zespołu Wykonawcy – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniająca następujące warunki:

• posiada wykształcenie wyższe;

• posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną aktualnym certyfikatem, np. PRINCE2 lub równoważnym na poziomie Foundation. Zamawiający jako równoważne uzna aktualne certyfikaty potwierdzające wiedzę w zakresie właściwym dla wskazanego certyfikatu, w szczególności certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA).

— specjalista ds. geodezyjnych – co najmniej 1 (jedna) osoba spełniająca następujące warunki:

• posiada aktualne uprawnienia zawodowe, łącznie z zakresu wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (wynikające z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne);

— specjaliści ds. aplikacji – co najmniej 1 (jedna) osoba spełniająca następujące warunki:

• posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w posługiwaniu się oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjnego użytkowanym przez Zamawiającego poparte certyfikatem wystawionym przez producenta oprogramowania nie później niż w okresie ostatnich 3 lat.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą spełnienie tego warunku.

III.2.2) Contract performance conditions

Projekt umowy, określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawiera Załącznik nr 3A do SIWZ (Zadanie nr 1) i Załącznik nr 3B do SIWZ (Zadanie nr 2).

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, sala 110, POLSKA.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania udzielenie zamówienia Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia o których w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania udzielenie zamówienia Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia o których w art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) na podstawie art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp (będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);

d) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);

e) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. b – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3 lit. c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4-5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp).

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
79999100; 72910000; 72312100; Scanning services; Computer back-up services; Data preparation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions