Croatia-Zadar: Project and design preparation, estimation of costs

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Croatia-Zadar: Project and design preparation, estimation of costs
OJEU (High Value) 592110-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Županijska lučka uprava Zadar
National registration number: 58398165411
Postal address: Liburnska obala 6/5
Town: Zadar
Postal code: 23000
Country: HR
Contact person: Branka Batur
Telephone: +385 23250565
E-mail: branka.batur@cpa-zadar.hr
Fax: +385 23250564
NUTS code: HR033
Main address (URL): www.cpa-zadar.hr

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0048586

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
Izgradnja i održavanje luka

Section II: Object of Contract


Title:

Izrada projektne i druge dokumentacije za zahvat izgradnja ribarske infrastrukture u novoj luci otvorenoj za javni promet Biograd, na lokaciji Kumenat

Reference number: NVV 01/2019

II.1.4) Short description

Predmet nabave je usluga izrade projektne i druge dokumentacije za zahvat „Izgradnja ribarske infrastrukture u novoj luci otvorenoj za javni promet Biograd n/m, lokacija Kumenat“, sukladno projektnom zadatku koji je definiran u Prilogu 1.

Nabava usluge izrade projektne i druge dokumentacije za zahvat „Izgradnja ribarske infrastrukture u novoj luci otvorenoj za javni promet Biograd n/m, lokacija Kumenat“. Naručitelj će kao podlogu tehničkih specifikacija objaviti Idejni projekt: Ribarska infrastruktura u luci otvorenoj za javni promet županijskog značaja Biograd, Biograd n/m izrađen od tvrtke Obala d.o.o. Split; Z.O.P. br 4/18 – IP, siječanj 2019.) i Geotehnički elaborat: Luka otvorena za javni promet županijskog značaja, Biograd; izrađen od tvrtke Geotech d.o.o. Rijeka (br. pr. 18-062-01, lipanj 2018.).

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 2100000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HR033
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Mjesto izvršenja usluga je lokacija odabranog ponuditelja, mjesto izgradnje Luka Biograd, Grad Biograd, Zadarska županija.

II.1.4) Short description

Nabava usluge izrade projektne i druge dokumentacije za zahvat „Izgradnja ribarske infrastrukture u novoj luci otvorenoj za javni promet Biograd n/m, lokacija Kumenat“. Naručitelj će kao podlogu tehničkih specifikacija objaviti Idejni projekt: Ribarska infrastruktura u luci otvorenoj za javni promet županijskog značaja Biograd, Biograd n/m izrađen od tvrtke Obala d.o.o. Split; Z.O.P. br 4/18 – IP, siječanj 2019.) i Geotehnički elaborat: Luka otvorena za javni promet županijskog značaja, Biograd; izrađen od tvrtke Geotech d.o.o. Rijeka (br. pr. 18-062-01, lipanj 2018.).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Specifične reference ključnih stručnjaka
Weighting: max 60 bodova
Cost/Price
Weighting: max 40 bodova
Value excluding VAT: HRK 2100000.00
II.02.07) Duration in months 5
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke Dokumentacije o nabavi, ponuditelj u ponudi dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac; Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar / Upis u obrtni registar za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje sposobnost iz ove točke i to:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

— Gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj odnosno osoba koja je državljanin Republike Hrvatske:

Prema članku 17. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18), poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

Prema članku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer mogu obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Prema članku 22. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, pravna osoba registrirana za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

Odabrani ponuditelj nakon izvršnosti odluke o odabiru, a najkasnije do potpisivanja ugovora, mora dostaviti dokumente iz kojih je razvidno da je ovlašten za obavljanje djelatnosti projektiranja građevina u smislu izrade:

a. arhitektonskog projekta,

b. građevinskog projekta,

c. elektrotehničkog projekta,

d. strojarskog projekta.

Napominjemo da se određena dozvola/ovlaštenje zahtijeva samo za one gospodarske subjekte/ članove zajednice gospodarskih subjekata/ podugovaratelje koji izvršavaju dio predmeta nabave za koji je nužna ta dozvola/ovlaštenje.

Ponuditelji sa sjedištem u RH dostavljaju potvrdu/rješenje o upisu u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja, odnosno potvrdu/rješenje o upisu u upisnik zajedničkih ureda, a pravna osoba izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana i dokaz da ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera, a stručnjake koje nema zaposlene mora osigurati sukladno članku 22. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

— Strana pravna osoba:

Sukladno poglavlju VIII. članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18), strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja može u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo izjavom u pisanom obliku. Uz izjavu strani ponuditelj mora priložiti isprave kojima se dokazuje: pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe i da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te stranu pravnu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

Na temelju izjave Ministarstvo izdaje obavijest.

Prema članku 70. strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja može, pod pretpostavkom uzajamnosti, u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu s Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima.

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te stranu pravnu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

Strana pravna osoba koja ne posjeduje ovlaštenje za trajno obavljanje djelatnosti projektiranja u Republici Hrvatskoj, u slučaju dodjele ugovora, dužna je Naručitelju do potpisivanja ugovora dostaviti obavijest Ministarstva odnosno dokaz o postupanju sukladno članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/2015, 118/18).

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj do isteka roka za potpis ugovora o javnoj nabavi ne dostavi preslike potrebnih dokumenata smatrat će se da je odustao od svoje ponude te će naručitelj, sukladno članku 214. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude te će Naručitelj ponovno rangirati ponude sukladno članku 307. stavku 7. ZJN 2016.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

ŽLU Zadar, Liburnska obala 6, HR-23000 Zadar, HRVATSKA.


Additional information:

Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 15.01.2020. godine, u 09:00 sati. Javno otvaranje ponuda je 15.01.2020. godine u 09:00 sati u poslovnim prostorima Naručitelja, Liburnska obala 6/5, HR-23000 ZADAR, HRVATSKA.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo predstavnici Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja uz uvjet da posjeduju dokument za identifikaciju i pisano ovlaštenje, osim za direktora – upravu (zakonskog zastupnika) što se dokazuje s izvodom upisa u sudski ili drugi odgovarajući registar te osobnom iskaznicom.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933
URL: www.dkom.hr
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: DKOM
Postal address: Koturaška 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
E-mail: dkom@dkom.hr
URL: www.dkom.hr

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71242000; Project and design preparation, estimation of costs;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions