Poland-Bydgoszcz: Telecommunications services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Bydgoszcz: Telecommunications services
OJEU (High Value) 592115-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miasto Bydgoszcz
Postal address: ul. Jezuicka 1
Town: Bydgoszcz
Postal code: 85-102
Country: PL
Contact person: Joanna Woźniewska – Wydział Zamówień Publicznych
Telephone: +48 525858046
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Fax: +48 525858273
NUTS code: PL613
Main address (URL): www.bydgoszcz.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/bydgoszcz
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy i miejskich jednostek organizacyjnych

Reference number: WZP.271.15.2019.E

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ z załącznikach do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ z załącznikach do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2022-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no



Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Nie dotyczy

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required


III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 zamówienie obejmujące obsługę min. 500 kart sim dla jednego klienta.


III.2.1) Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.)

III.2.2) Contract performance conditions

1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy – z tego względu, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy (art. 36 ust. 1 pkt 16 uPzp).

2. Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 1, 3–6 uPzp, w tym w przypadkach opisanych w pkt XVI.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.1.2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, bud. B, II piętro, pok. nr 209, POLSKA. Otwarcie ofert dokonywane jest na platformie poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp (tzw. procedura odwrócona).

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp,

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, spośród okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 5 uPzp pkt 1), 2) i 8) uPzp.

5. Warunki udziału w postępowaniu szczegółowo opisane zostały w pkt V.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp w następującym zakresie:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

Szczegółowo opisanych w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zgodnie z zapisami pkt VI.1, VI.2, VI.3, VI.4, VII i X specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

Wniesienie wadium następuje w formie i na zasadach określonych w pkt VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców (jeśli są znane).

10. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 uPzp oraz nie stawia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 uPzp.

11. Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1) Kryterium „cena” – C: znaczenie – 60 %.

2) Kryterium „limit transferu danych komórkowych w okresie rozliczeniowym dla abonamentu Data 1” – R: znaczenie – 20 %

3) Kryterium „limit transferu danych komórkowych w okresie rozliczeniowym dla abonamentu Data 2” – D: znaczenie – 20 %

12. Miasto Bydgoszcz w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych (art. 16 uPzp).

13. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 28.2.2022 r., z zastrzeżeniem, iż:

1) świadczenie usług rozpocznie się nie wcześniej niż od 1.3.2020 r.,

2) dostawa telefonów komórkowych wraz z kartami SIM, do siedziby Zamawiającego i poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta Bydgoszczy będzie realizowana, zgodnie z terminami zakończenia (wygaśnięcia) obowiązujących i zawartych umów (załącznik nr 3 do SIWZ).


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
64200000; 64212000; 32250000; Telecommunications services; Mobile-telephone services; Mobile telephones;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions