Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Katowice: Cleaning services
OJEU (High Value) 592132-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:30:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Stadion Śląski Sp. z o.o.
National registration number: PL22
Town: Katowice
Postal code: 40-029
Country: PL
Contact person: Joanna Gryga
Telephone: +48 324797000
E-mail: joanna.gryga@stadionslaski.pl
Fax: +48 323482795
NUTS code: PL22A
Main address (URL): http://bip.stadionslaski.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://portal.smartpzp.pl/stadionslaski

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://portal.smartpzp.pl/stadionslaski
I.4) Type of the contracting authority:
spółka prawa handlowego

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych znajdujących się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, w tym czyszczenie elewacji kiosków gastronomicznych oraz ...

Reference number: ZP/10/PN/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych znajdujących się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, w tym czyszczenie elewacji kiosków gastronomicznych oraz dwustronne mycie przeszkleń w związku z planowanymi imprezami.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Stadion Śląski Sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych znajdujących się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, w tym czyszczenie elewacji kiosków gastronomicznych oraz dwustronne mycie przeszkleń w związku z planowanymi imprezami. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie powierzchni i elementów infrastruktury, których wykaz zawierają:

a) zestawienie siedzisk, tj. Załącznik nr 1 do SIWZ;

b) zestawienie szkła, tj. Załącznik nr 2 do SIWZ;

c) zestawienie powierzchni kubaturowych i promenad zewnętrznych, tj. Załącznik nr 3 do SIWZ;

d) zestawienie powierzchni pawilonu sportowo-hotelowego, tj. Załącznik nr 4 do SIWZ;

e) tereny zewnętrzne w granicach ogrodzenia Stadionu, tj. Załącznik nr 5 do SIWZ;

f) tereny zewnętrzne poza ogrodzeniem Stadionu, tj. Załącznik nr 5A do SIWZ;

zgodnie ze „Standaryzacją świadczenia usług sprzątania”, stanowiącą Załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający każdorazowo określi rzeczywisty zakres prac do wykonania w ramach przygotowania obiektu do imprezy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Siedziba Zamawiającego zgodnie z rejestracją w KRS to: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24/203, Miejsce Wykonywania usługi: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 10, POLSKA.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest potwierdzić, że

a) dysponuje środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na realizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie minimum: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać, że:

1. w realizacji przedmiotu zamówienia będą uczestniczyć minimum 2 osoby, posiadające doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu wykonywania usług sprzątania w okresie ostatnich 3 lat (zgodnie z wymogami ujętymi w pkt 5.1.2 ppkt 2 SIWZ, które będą pełniły obowiązki koordynatora personelu sprzątającego – Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w ww. warunku skierowane zostały przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy;

2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prawidłowo zrealizował lub realizuje następujące usługi:

a) co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na usłudze sprzątania imprez masowych o charakterze sportowym, obejmujących udział w imprezie jednorazowo nie mniej niż 20 000 (dwadzieścia tysięcy) uczestników każda, w tym co najmniej 1 to impreza masowa podwyższonego ryzyka;

oraz

b) co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na usłudze sprzątania biletowanych imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym, obejmujących udział w imprezie jednorazowo nie mniej niż 20 000 (dwadzieścia tysięcy) uczestników każda;

3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym (dysponuje, będzie dysponował lub zostanie on mu udostępniony) w celu realizacji zamówienia, tj. co najmniej w ilości podanej Załączniku nr 5 do standaryzacji świadczenia usług sprzątania, który jest załącznikiem do SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik SIWZ (załącznik nr 10 do SIWZ).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:30


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

W siedzibie Zamawiającego przy ul. Katowickiej 10, 41-500 Chorzów, POLSKA – Dział Zamówień Publicznych


Additional information:

Komisja przetargowa oraz każda zainteresowana osoba


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Zabezpieczenie: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „zabezpieczenie”), w kwocie stanowiącej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy zakresu koordynacji prac personelu, przyjmowanie zleceń, odbieranie jakościowe prac – kierowania zespołem sprzątającym – szczegóły zostały określone w rozdziale 7 specyfikacji.

5. Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10.5.2018 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1781) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stadion Śląski Sp. z o.o.

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iod@stadionslaski.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – pozostała część klauzuli RODO w dokumentacji postępowaniu.

6. Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/stadionslaski


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

18.1 Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

18.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

18.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

18.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.7 W niniejszym postępowaniu przysługuje Wykonawcy odwołanie wyłącznie wobec następujących czynności Zamawiającego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.8 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do których jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie.

18.9 Odwołanie w niniejszym postępowaniu wnosi się w terminie 10 dni.

18.10 Zapisy dotyczące środków ochrony prawnej dookreślają zapisy działu VI ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; Cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions