Poland-Nowogród Bobrzański: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Nowogród Bobrzański: Forestry services
OJEU (High Value) 592151-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 08:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Not defined
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Krzystkowice
Postal address: ul. Leśna 1
Town: Nowogród Bobrzański
Postal code: 66-010
Country: PL
Contact person: Irena Lesser, Marek Tylczak
Telephone: +48 683276532
E-mail: krzystkowice@zielonagora.lasy.gov.pl
Fax: +48 683276533
NUTS code: PL432
Main address (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_krzystkowice/zamowienia_publiczne

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_krzystkowice/zamowienia_publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/
I.3.8) to the following address:
Official name: elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /pgl_lp_1405/SkrytkaESP
Postal address: ul. Leśna 1
Town: Nowogród Bobrzański
Postal code: 66-010
Country: PL
Contact person: Irena Lesser
Telephone: +48 683276532
E-mail: irena.lesser@zielonagora.lasy.gov.pl
Fax: +48 683276533
NUTS code: PL432
Main address (URL): http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_krzystkowice/zamowienia_publiczne
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice w roku 2020 II postepowanie.

Reference number: S.270.13.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szkółkarskiej, gospodarki łąkowo-rolnej, gospodarki łowieckiej, awansowego specjalistycznego przygotowania gleby, zagospodarowania turystycznego oraz nasiennictwa i selekcji do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice w roku 2020.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac wynikające z zał. nr 3 do SIWZ, na który składają się: zał. nr 3.1. dla p. od 8/2020 do 12/2020–rozmiar prac, zał. nr 3.2. dla p.11/2020 i 12/2020– strefy trudności i odległości zrywki; zał. nr 3.3 dla p.11/2020 i 12/2020– ukł. sortym. pozyskania drewna.Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 5660340.83

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Pakiet 8/2020 Obręb Leśny Nowa Wieś, Szkółka Leśna w Tucholi, obsługa dostrzegalni p.poż na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice. Prace z zagospodarowania lasu.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa: Obręb Leśny Nowa Wieś, leśnictwa: Żarków, Kosynka, Krzywaniec, Mokrzyce, Tuchola, Szkółka Leśna w Tucholi, dostrzegalnie p.poż na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki szkółkarskiej na Szkółce Leśnej w Tucholi, nasiennictwa i selekcji oraz obsługę dostrzegalni p.poż. na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice do wykonania na terenie Obrębu Leśnego Nowa Wieś, leśnictwa: Żarków, Kosynka, Krzywaniec, Mokrzyce, Tuchola, Szkółka Leśna w Tucholi, dostrzegalnie p.poż w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji oraz obsługi dostrzegalni p.poż. wynikające z zał. nr 3 do SIWZ, na który składają się: zał. nr 3.1 rozmiar prac wg czynności. Zakresy rzeczowe zestawione w zał.nr 3.1. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4.2 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietu będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny i docelowo zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy tzw. „Opcja”. Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 1560522.81
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT podana w pkt II.2.6) zawiera wartość opcji 20 % oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 50 %. Pełny opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje zawarte są w SIWZ. Kryteria oceny ofert: Cena -60 %; Samodzielna realizacja kluczowych elementów(części) zamówienia– 40 %.


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet 9 /2020 Pakiet specjalistyczny gospodarka łowiecka i łąkowo-rolna.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Ośrodka Hodowli Zwierzyny nr 167, 183 i 195 oraz teren całego Nadleśnictwa Krzystkowice dla prac z gospodarki łąkowo-rolnej.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej i gospodarki łowieckiej do wykonania na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny nr 167, 183 i 195 w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej i gospodarki łowieckiej wynikające z z zał. nr 3 do SIWZ, na który składają się: zał. nr 3.1 rozmiar prac wg czynności. Zakresy rzeczowe zestawione w zał.nr 3.1. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4.2 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietu będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny i docelowo zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy tzw. „Opcja”. Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 815461.38
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT podana w pkt II.2.6) zawiera wartość opcji 20 % oraz wartość zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 50 %. Pełny opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje zawarte są w SIWZ. Kryteria oceny ofert: Cena -60 %; Samodzielna realizacja kluczowych elementów(części) zamówienia– 40 %.


Description: Item/Lot 3
Title:

Pakiet 10 /2020 Pakiet specjalistyczny awansowe specjalistyczne przygotowanie gleby.

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prace będa wykonywane na terenie całego Nadleśnictwa Krzystkowice.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu awansowego specjalistycznego przygotowania gleby w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu awansowego specjalistycznego przygotowania gleby wynikające z zał. nr 3 do SIWZ, na który składają się: zał. nr 3.1 rozmiar prac wg czynności. Zakresy rzeczowe zestawione w zał.nr 3.1. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4.2 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietu będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny i docelowo zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy tzw. „Opcja”. Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 82695.24
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT podana w pkt II.2.6) zawiera wartość opcji 20 % oraz wartość zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 50 %. Pełny opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje zawarte są w SIWZ. Kryteria oceny ofert: Cena -60 %; Samodzielna realizacja kluczowych elementów(części) zamówienia– 40 %.


Description: Item/Lot 4
Title:

Pakiet 11/2020 Pakiet pozyskanie i zrywka drewna

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Leśnictwa: Lipno, Wysoka, Bogaczów, Nowogród, Krzystkowice, Guzów, Biedrzychowice, Kotowice.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie leśnictw: Lipno, Wysoka, Bogaczów, Nowogród, Krzystkowice, Guzów, Biedrzychowice, Kotowice w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, wynikające z zał. nr 3 do SIWZ, na który składają się: zał. nr 3.1 rozmiar prac wg czynności, nr 3.2. strefy trudności i odległości zrywki, nr 3.3 układ sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w zał.nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4.1 do SIWZ. Prace w tym pakiecie będą wykonywane w systemie mieszanym tj. ręczno-maszynowym. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietu będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny i docelowo zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy tzw. „Opcja”. Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Pełny opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje zawarte są w SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 1520821.28
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT podana w pkt II.2.6) zawiera wartość opcji 20 % oraz wartość zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 50 %. Pełny opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje zawarte są w SIWZ.


Description: Item/Lot 5
Title:

Pakiet 12/2020 Pakiet pozyskanie i zrywka drewna

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Leśnictwa: Klepina, Brzeźnica, Pożarów, Kosynka, Żarków, Krzywaniec, Mokrzyce, Tuchola.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie leśnictw: Klepina, Brzeźnica, Pożarów, Kosynka, Żarków, Krzywaniec, Mokrzyce, Tuchola w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, wynikające z zał. nr 3 do SIWZ, na który składają się: zał. nr 3.1 rozmiar prac wg czynności, nr 3.2. strefy trudności i odległości zrywki, nr 3.3 układ sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w zał.nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4.1 do SIWZ. Prace w tym pakiecie będą wykonywane w systemie mieszanym tj. ręczno-maszynowym. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla Pakietu będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w załącznikach nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny i docelowo zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy tzw. „Opcja”. Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Pełny opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje zawarte są w SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 1680840.12
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT podana w pkt II.2.6) zawiera wartość opcji 20 % oraz wartość zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości 50 %. Pełny opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje zawarte są w SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dotyczące:1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.2.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt1 – 2 i 4 – 8PZP. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1.SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2.SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ): a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej:JEDZ). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 6 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: f) oświadczenie wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 3.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ). 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia znajduje się w pkt 7 SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. 2. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

Dla Pakietu 8/2020 142 163,87 zł

Dla Pakietu 9/2020 81 996,08 zł

Dla Pakietu 10/2020 7 442,57 zł

Dla Pakietu 11/2020 136 873,92 zł

Dla Pakietu 12/2020 151 275,61 zł

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej wykonawca złoży: a) oświadczenie – informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ; b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia znajduje się w pkt 7 SIWZ dostępnego na stronie internetowej zamawiającego.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

I. Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy): A)p.8/2020 -co najmniej 1 usługę (lub usługi) w ramach, której wykonywane były prace z zakresu zagospod. lasu wraz z gospodarką szkółkarską na kwotę nie mniejszą niż:473879,56 zł brutto. Zamawiający dopuszcza, aby dla spełnienia przedmiotowego warunku Wykonawca zsumował wartość wykonanych prac z maksymalnie 2 usług. B)p.9/2020 Zamawiający nie stawia wymagań do warunku dot. dośw. C) p.10/2020-co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu awansowego specjalistycznego przygotowania gleby na kwotę nie mniejszą niż 24808,57 zł brutto. D)-co najmniej 1 usługę (lub usługi), (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) w ramach, której wykonywane były prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na kwotę nie mniejszą niż p.11/2020: 456246,39 zł; p.12/2020: 504252,04 zł brutto przy czym, w przypadku usługi obejmującej swoim zakresem rzeczowym pozyskanie i zrywkę drewna oraz inne prace z zakresu gospodarki leśnej, dla spełnienia przedmiotowego warunku uwzględniana będzie wyłącznie wartość zrealizowanych prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Zamawiający dopuszcza, aby dla spełnienia przedmiotowego warunku Wykonawca zsumował wartość wykonanych prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna z maksymalnie 2 usług. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedstawi wykaz usług zał. nr 10 oraz dowody (referencje).II. Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: A) p.9/2020-co najmniej 1 szt. ciągników rolniczych; B) p.10/2020-co najmniej 1 szt. ciągników rolniczych o mocy co najmniej 100 KM oraz co najmniej 1 szt. pługofrezarki lub pługu do naorywania rabatowałków. C) p.11/2020 i 12/2020-co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna oraz w przypadku wyboru wariantu I w pkt. 6.2.3 c SIWZ-co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester.*- (w przypadku wyboru wariantu II -warunek nie dotyczy) D)p. 8/2020 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie warunku dot. potencjału technicznego. III.Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: A) p.od 8/2020 do 12/2020-co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;B)p.9/2020 i 10/2020-co najmniej 1 osobę z uprawnieniami do kierowania ciągnikiem rolniczym;C)p. 9/2020-co najmniej 1 osobą, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.D)p.11/2020 i 12/2020 Wariant I-co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia; Wariant II-co najmniej 7 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia;

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w pkt 6.2.3) SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego. Dokumenty i oświadczenia dot. zdolności techn. lub zawodowej w zakresie:1)doświadczenia podać należy w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ;We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – informacje nt. ilości (1) maszyn leśnych typu harwester (jeśli dotyczy), (2) ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna (3) pługów do przygotowania gleby przeznaczonych do wykonania rabatowałków oraz innych maszyn i urządzeń wskazanych w pkt. 6.2. ppkt. 3) lit. b) SIWZ, adekwatnych dla poszczególnych części zamówienia, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ; We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 6.2. ppkt. 3) lit b) SIWZ, tj. maszyna leśna typu harwester, ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna, pług do przygotowania gleby, ciągnik rolniczy (jeśli dotyczy), ich opis tj. marka, model oraz podstawy dysponowania, a w przypadku maszyny leśnej typu harwester, ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna również numer seryjny. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. ilości (1) osób które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadających odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz ilości (2) osób nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadających dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa oraz (3) osób, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin (4) osób z uprawnieniami do kierowania ciagnikiem rolniczym, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ. We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania, a w stosunku do osób nadzoru należy podać również ich wykształcenie. W przypadku gdy zamówienia dzielą się na części (Pakiety) oraz warunki udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić JEDZ dla każdej części (Pakietu).


III.2.1) Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Ykonawca jest zobowiązany dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie zobowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.).

III.2.2) Contract performance conditions

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić formalności z pkt 15 SIW.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 08:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 08:15
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w Nadleśnictwie Krzystkowice pokój nr 207.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.


Additional information:

Osobą uprawnioną jest Pan Jacek Wojciński. Otwarcie ofert jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i pakietów.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.2. ppkt 3) lit. a) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

Dla Pakietu 8/2020 w wysokości 26 000,00 zł

Dla Pakietu 9/2020 w wysokości 13 590,00 zł

La Pakietu 10/2020 w wysokości 1 370,00 zł

Dla Pakietu 11/2020 w wysokości 30 400,00 zł

Dla Pakietu 12/2020 w wysokości 33 600,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego ePUAP: /pgl_lp_1405/SkrytkaESP. Wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem są dostępne na stronie internetowej pod adresem http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_krzystkowice/zamowienia_publiczne. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: dla p. od 8/2020 do 10/2020 kryterium cena 60 % i kryterium Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 40 %; dla p. 11/2020 i 12/2020 kryterium Cena 100 %.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: https://www.uzp.gov.pl/

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: https://www.uzp.gov.pl/

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: https://www.uzp.gov.pl/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211400; 77230000; 77231000; 77211500; 77211600; 75251110; 77231200; 77231600; 75251120; 77100000; 45340000; 45342000; 77211300; 77600000; 77210000; Forestry services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-cutting services; Services incidental to forestry; Forestry management services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Fire-prevention services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services; Agricultural services; Fencing, railing and safety equipment installation work; Erection of fencing; Tree-clearing services; Hunting services; Logging services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions