Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Ustka: Forestry services
OJEU (High Value) 592152-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ustka
Postal address: ul. Słupska 25
Town: Ustka
Postal code: 76-270
Country: PL
Contact person: Paulina Oleszczuk-Palimonka
Telephone: +48 598144000
E-mail: paulina.oleszczuk@szczecinek.lasy.gov.pl
Fax: +48 598144009
NUTS code: PL636
Main address (URL): http://www.ustka.szczecinek.lasy.gov.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_ustka

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl
I.3.8) to the above mentioned address
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
usługi leśne kat. nr 27 – usługi inne

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustka w 2020 roku – II postępowanie

Reference number: SA.270.1.26.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ustka w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ustka w roku 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2806132.52

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustka w 2020 roku - leśnictwo Modlinek i Zalaski

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Ustka, leśnictwo Modlinek i Zalaski

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ustka w roku 2020, na terenie leśnictwa Modlinek i Zalaski.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ustka w roku 2020.

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1B do SIWZ

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 1D do SIWZ.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 13.000,00 zł.

Dodatkowe kody CPV:

77230000

77211500

77200000

77231000

77211600

77000000

90511300

77211100

77231200

45342000

77231600

77210000

77211000

90511000

77211200

77211400

77231800

60100000

77211300

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych części (elementów) zamówienia
Weighting: 40,00
Cost/Price
Weighting: 60,00
Value excluding VAT: PLN 1001827.67
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art.67 ust.1pkt 6 PZP, w okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień,nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia-zgodnie z pkt 5 SIWZ


Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustka w 2020 roku - leśnictwo Pęplino

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Ustka, leśnictwo Pęplino

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ustka w roku 2020, na terenie leśnictwa Pęplino.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ustka w roku 2020.

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1B do SIWZ

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 1D do SIWZ.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 13.000,00 zł.

Dodatkowe kody CPV:

77230000

77211500

77200000

77231000

77211600

77000000

90511300

77211100

77231200

45342000

77231600

77210000

77211000

90511000

77211200

77211400

77231800

60100000

77211300

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych części (elementów) zamówienia
Weighting: 40,00
Cost/Price
Weighting: 60,00
Value excluding VAT: PLN 990512.64
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art.67 ust.1pkt 6 PZP, w okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień,nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia-zgodnie z pkt 5 SIWZ


Description: Item/Lot 3
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustka w 2020 roku - leśnictwo Starkowo

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL636
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Ustka, leśnictwo Starkowo

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ustka w roku 2020, na terenie leśnictwa Starkowo.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ustka w roku 2020.

Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 1B do SIWZ

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 1D do SIWZ.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 11.000,00 zł.

Dodatkowe kody CPV:

77230000

77211500

77200000

77231000

77211600

77000000

90511300

77211100

77231200

45342000

77231600

77210000

77211000

90511000

77211200

77211400

77231800

60100000

77211300

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych części (elementów) zamówienia
Weighting: 40,00
Cost/Price
Weighting: 60,00
Value excluding VAT: PLN 813792.20
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art.67 ust.1pkt 6 PZP, w okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień,nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia-zgodnie z pkt 5 SIWZ


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu JEDZ.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej,Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego potencjału finansowego w więcej niż1 Pakiecie. W odniesieniu do środków finansowych lub zdolności kredytowej wykazywana kwota musi być

Nie mniejsza niż suma wartości środków finansowych lub zdolności kredytowej wymaganej dla wszystkich Pakietów, na które wykonawca składa swoją ofertę.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

I) dla zadania częściowego nr 1, tj. dla Pakietu III

83.000,00 zł

II) dla zadania częściowego nr 2 tj. dla Pakietu VII

83.000,00 zł

III)dla zadania częściowego nr 3, tj. dla Pakietu VIII

68.000,00 zł

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Na potwierdzenie spełn. tego warunku w zakresie doświadczenia Wykon. zawrze w JEDZ informacje nt.usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu,zrywki i pozyskania drewna. W JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego był wykonane usługi ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług. Wykon.obowiązany będzie przedłożyć dowody, że usługi wykazane w JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Na potwierdzenie spełn. tego warunku w zakresie potencjału technicznego Wykon. zawrze w JEDZ informacje nt. ilości (1)ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki,(2) pługów do przygotowania gleby typu LPZ, którymi dysponuje Wykonawca.

Na potwierdzenie spełn. tego warunku w zakresie osób skierowanych przez Wykon. do realizacji zamówienia Wykon. zawrze w JEDZ informacje nt. ilości (1)osób które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkol.dopusz.do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezp.i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz.1141)lub posiadających odpowiadające im uprawnienia wydane na podst. poprzednio obow. przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich UE uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia22.12.2015 r. o zasadach uznaw. kwalifik. zawod. nabytych w państwach członkowskich UE(Dz.U. z 2016 r.poz. 65), (2) osób, które ukończyły szkol. w zakresie pracy ze środk. chem. zgodnie z rozp.Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin(Dz.U. z 2013 r.poz.554) lub posiadające odpowiadające im uprawn. wyd. na podst.poprzednio obow. przepisów oraz osób do nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, lub średnim lub innych zgodnie z SIWZ.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

W JEDZ należy podać info. nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykon.do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania. Dokum. potwierdzające spełn. tego warunku Wykon. będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamaw., nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamaw. do Wykon. po otwarciu ofert. Dokum. te powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamaw. Ocena spełn. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzone w dokum. lub oświad. złożonych przez Wykon. Jeżeli Wykon. ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełn. warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tych samych osób (z zastrzeżeniem dotyczącym osób do nadzoru), przewidzianych do realizacji zamówienia, w więcej niż jednym Pakiecie.

Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, złożyć oświadczenie dotyczące zobowiązania się lub niezobowiązania się do wykonywania pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi. W przypadku braku oświadczenia w tym zakresie Zamawiający przyjmuje, że wykonawca nie będzie wykonywał pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi.

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy)polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż (zł brutto) zadanie nr 1-300.000,00, IV-300.000,00, zadanie nr 2 300.000,00, zadanie nr 3- 245.000,00.

Warunek dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: osobami które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161,poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej- zadanie nr 1 - 3 lub 4 osobami, zadanie nr 2 - 4 osobami, zadanie nr 3 - 3 lub 4 osobami, a także dla zadania nr 1-3 co najmniej 1 osobą do nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa oraz dla dla zadania nr 1 -3, co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować dla zadania 1 - 3 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna oraz dla zadania 1-3 - co najmniej 1 szt. pługów do przygotowania gleby typu LPZ z pogłębiaczem przeznaczonych do wyorywania bruzd.

III.2.2) Contract performance conditions

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań będą określane w zleceniach sporządzanych przez przedstawicieli Zamawiającego.

2) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy, po przekazaniu mu zleceń przez przedstawicieli Zamawiającego.

3) Wynagrodzenie płatne będzie po odbiorze przedmiotu zlecenia lub części przedmiotu zlecenia, na podstawie faktury.

4) Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków umowy zawarte zostały w załączniku nr 8 do SIWZ - we wzorze umowy.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:30
IV.02.07) Place

Nadleśnictwo Ustka, ul. Słupska 25 76-270 Ustka, POLSKA, sala narad - budynek obok budynku biura Nadleśnictwa


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części (pakietów).

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

(1)Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sumą: zamówienia podstawowego (wartość zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art.67ust. 1 pkt. 6 Pzp w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.(2)W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art.24 ust.5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp. (3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić następ. oświadczenia i dokumenty: oświad. Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ; odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający,że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust. 5pkt 5, 6 Pzp; Oświadczenie wykonawcy o: (a) braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lubzawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24ust. 1 pkt 15 Pzp); (b) braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art.24 ust.1pkt.22 Pzp);(c)braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt.5,6 PZP; (d)braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 Pzp; (e) braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art.24 ust. 5 pkt.8 Pzp; (f) niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.(4)Na potwierdzenia braku podst.do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświad. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5)Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie, w wysokości 7 %ceny całkowitej podanej w ofercie dla dane części zamówienia.(6) Ofertę i kosz.ofert JEDZ oraz pozostałe dokumenty Wykonawca składa w formie dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą ePUAP. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert oraz innych dokumentów oraz oświadczeń w formie pisemnej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósłlub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77230000; Forestry services; Services incidental to forestry;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions