Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Poznań: Forestry services
OJEU (High Value) 592154-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 07:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki
Postal address: Babki 2
Town: Poznań
Postal code: 61-160
Country: PL
Contact person: Maciej Wierzbicki
Telephone: +48 618788043
E-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl
Fax: +48 618788107
NUTS code: PL418
Main address (URL): http://babki.poznan.lasy.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_babki/zamowienia_publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2020 - II postępowanie

Reference number: S.270.17.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2020.Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (dalej: „pakiet”):

Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na obszarze leśnictw:

Pakiet I - Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na obszarze leśnictw: Kobylepole i Mechowo,

Pakiet II - Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na obszarze leśnictw: Błażejewo i Czmoń,

Pakiet III - Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na obszarze leśnictw: Drapałka, Mieczewo i Rogalin,

Pakiet IV - Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na terenie szkółki leśnej Odrzykożuch.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3267040.19

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na obszarze leśnictw: Kobylepole i Mechowo

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Babki - leśnictwa Kobylepole i Mechowo

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”)obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna wynikające z zał. nr 3.1. do SIWZ, na który składają się załączniki: 3.1.1.- rozmiar prac wg czynności, 3.2.1.- strefy trudności i odległości zrywki,3.3.1.- układ sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1.1., 3.2.1.,3.3.1. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Uzupełnieniem szczegółowego opisu zamówienia jest opis czynności składających się na poszczególne prace określony we wprowadzeniu do katalogu norm czasu dla prac leśnych (stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu pracy dla prac leśnych – znak. OR-181-1/03) – zał. nr 18.1. do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 736205.17
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do pakietu I Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:13500,00PLN.

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6ustawy Pzp i prawa opcji.Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6ustawy Pzp i prawem opcji wynosi:1 325 169,30PLN.

Zamówienie będzie realizowane od dnia popisania umowy do dnia 31.12.2020.


Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na obszarze leśnictw: Błażejewo i Czmoń

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Babki - leśnictwa Błażejewo i Czmoń

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”)obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna wynikające z zał. nr 3.2. do SIWZ, na który składają się załączniki: 3.1.2.- rozmiar prac wg czynności, 3.2.2.- strefy trudności i odległości zrywki,3.3.2.- układ sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1.2., 3.2.2.,3.3.2. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Uzupełnieniem szczegółowego opisu zamówienia jest opis czynności składających się na poszczególne prace określony we wprowadzeniu do katalogu norm czasu dla prac leśnych (stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu pracy dla prac leśnych – znak. OR-181-1/03) – zał. nr 18.1. do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 871952.61
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do pakietu II Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:16000,00PLN.

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6ustawy Pzp i prawa opcji.Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6ustawy Pzp i prawem opcji wynosi:1 569 514,70PLN.

Zamówienie będzie realizowane od dnia popisania umowy do dnia 31.12.2020.


Description: Item/Lot 3
Title:

Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na obszarze leśnictw: Drapałka, Mieczewo i Rogalin

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Babki - leśnictwa Drapałka, Mieczewo i Rogalin

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”)obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Babki w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna wynikające z zał. nr 3.3. do SIWZ, na który składają się załączniki: 3.1.3.- rozmiar prac wg czynności, 3.2.3.- strefy trudności i odległości zrywki,3.3.3.- układ sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1.3., 3.2.3.,3.3.4. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Uzupełnieniem szczegółowego opisu zamówienia jest opis czynności składających się na poszczególne prace określony we wprowadzeniu do katalogu norm czasu dla prac leśnych (stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu pracy dla prac leśnych – znak. OR-181-1/03) – zał. nr 18.1. do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 1439293.49
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do pakietu III Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:26000,00PLN.

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6ustawy Pzp i prawa opcji.Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6ustawy Pzp i prawem opcji wynosi:2 590 728,29PLN.

Zamówienie będzie realizowane od dnia popisania umowy do dnia 31.12.2020.


Description: Item/Lot 4
Title:

Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu na terenie szkółki lesnej Odrzykożuch

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Babki - szkółka leśna Odrzykożuch.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”)obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu na terenie szkółki leśnej Odrzykożuch w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu zagospodarowania lasu wynikające z zał. nr 3.4. do SIWZ, na który składają się załączniki: 3.1.4.- rozmiar prac wg czynności. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku 3.1.4. mają charakter szacunkowy. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych(czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 17 do SIWZ. Opis dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ. Uzupełnieniem szczegółowego opisu zamówienia jest opis czynności składających się na poszczególne prace określony we wprowadzeniu do katalogu norm czasu dla prac leśnych (stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23.11.2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm czasu pracy dla prac leśnych – znak. OR-181-1/03) – zał. nr 18.1. do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 219588.92
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do pakietu IV Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4000,00PLN.

Podana powyżej w punkcie II.2.6) wartość nie zawiera wartości zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6ustawy Pzp i prawa opcji.Wartość zamówienia wraz z wartością zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6ustawy Pzp i prawem opcji wynosi: 395 206,05 PLN.

Zamówienie będzie realizowane od dnia popisania umowy do dnia 31.12.2020.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: dla pakietu I 110 500,00 PLN, dla pakietu II 131 000,00 PLN, dla pakietu III 211 500,00 PLN, dla pakietu IV 48 000,00 PLN.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia(„JEDZ”). Oświadczenie JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp,Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego w formularzu JEDZ.JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony przed upływem terminu składania ofert w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot w zakresie w jakim potwierdza okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci należy w oryginale dołączyć do oferty.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy):

— polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż: dla Pakietu I - 400 000,00 zł brutto, dla Pakietu II - 480 000,00 zł brutto, dla Pakietu III - 780 000,00 zł brutto,

— polegającą na wykonywaniu prac z zakresu prac szkółkarskich na kwotę nie mniejszą niż: dla Pakietu IV - 175 000,00 zł brutto.

Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,że dysponuje: dla Pakietów nr I, II,III po co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna, po co najmniej 1 pługu przeznaczonym do przygotowania gleby, jak i zabezpieczenia ppoż.; dla Pakietu IV co najmniej 1 szt. ciągników rolniczych z przyczepą.

Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: dla Pakietu I - 3 osobami, dla Pakietu II - 2 osobami, dla Pakietu III - 6 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej; dla Pakietów I, II, III, IV - 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym; dla Pakietu I, II, III, IV - 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiada odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu złożone w formularzu "JEDZ". Oświadczenie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady związane z przesyłaniem oferty i formularza JEDZ zostały opisane w rozdziale 8 SIWZ.

— wykaz usług wykonanych według wzoru z załącznika nr 10 do SIWZ,

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego według wzoru z załącznika nr 11 do SIWZ,

— wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami według wzoru z załącznika nr 12 do SIWZ,

— dowody, że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik (dla Pakietów I, II i III) nr 13 do SIWZ, oraz (dla Pakietu IV) nr 14 do SIWZ. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2,00 % ceny łącznej wynikającej z danej części (Pakietu) zamówienia. Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie dopełnić formalności wskazane w rozdziale 15 SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 07:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-16
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań, okój nr 13 (świetlica), POLSKA


Additional information:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, poszczególnych części oraz nazwy(firmy) i adresy Wykonawców, ceny i warunki płatności zawarte w ofertach.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Post. jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art.24aa ust.1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w post.

Z-cy przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

W post. mogą brać udział W-cy, którzy nie podlegają wykluczeniu z post. o udzielenie zam. w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 Pzp, art.24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post. W-ca będzie obowiązany przedstawić Z-cemu oświadczenia i dokumenty:

— aktualne na dzień składania ofert ośw. W-cy stanowiące wstępne potw. spełniania warunków udziału w post. i braku podstaw do wykluczenia, złożone w JEDZ,

— odpis z właściwego rej. lub z Centralnej Ewidencji i Inf. o Działaln. Gosp. jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rej. lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wyklucz. na podst. art.24 ust.5 pkt.1 Pzp,

— zaśw. właściwego naczelnika US potw., że W-ca nie zalega z opłacaniem podatków, wyst. nie wcześniej niż3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dok. potw., że W-ca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ew. odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykon. dec. właściwego organu,

— zaśw. właściwej teren. jedn. ZUS lub KRUS lub inny dok. potw., że W-ca nie zalega z opł.składek na ubezp.społeczne lub zdrowotne, wyst.nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dok. potw., że W-ca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ew.odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykon. dec. właściwego organu,

— inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.13,14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Z-cego na podst. art.24 ust.5 pkt.5, 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

— ośw. W-cy o braku wydania wobec niego praw. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne albo w przyp. wydania takiego wyroku lub decyzji dok. potwierdzające płatności tych należytości wraz z ew. odsetkami lub grzywnami, lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności(w odn. do przesł. wyklucz. z art.24 ust.1pkt.15 Pzp-zał. nr 9 do SIWZ),

— ośw. W-cy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o udzielenie zam. publ.(w odn. do przesł. wyklucz. z art.24 ust.1 pkt.22 PZP-zał. nr 9 do SIWZ),

— ośw. W-cy o braku wydania praw. wyroku sądu skazującego za wykrocz. na karę ograniczenia wolności lub grzywny(w zakresie określ. przez Z-cego na podst. art.24 ust.5 pkt.5, 6 Pzp-zał. nr 9 do SIWZ),

— ośw. W-cy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji adm. o naruszeniu obowiązków wynik. z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środ. lub przepisów o zabezp. społecznym(w zakr. określ. prze Z-cego na podst. art.24 ust.5 pkt.7 Pzp-zał. nr 9 do SIWZ),

— ośw. W-cy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ust. z dn. 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz.1445) (zł. nr 9 do SIWZ),

— ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1pkt. 23 Pzp (zał. nr 8 do SIWZ).

Wykaz dokumentów, które musi zawierać oferta podano w pkt. 11.5. SIWZ.

Pozostałe informacje dotyczące składania ofert zawarto w SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/KIO/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions