Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Tuszów Narodowy: Refuse and waste related services
OJEU (High Value) 592177-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Tuszów Narodowy
Postal address: Tuszów Narodowy 225
Town: Tuszów Narodowy
Postal code: 39-332
Country: PL
Contact person: Grzegorz Niedbała
Telephone: +48 177743720
E-mail: gmina@tuszownarodowy.pl
Fax: +48 177743721
NUTS code: PL82
Main address (URL): https://tuszownarodowy.biuletyn.net

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://tuszownarodowy.biuletyn.net

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.miniportal.uzp.gov.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Tuszów Narodowy realizowane w okresie od 1.3.2020 do 31.12.2020

Reference number: DKP.271.19.2019

II.1.4) Short description

I. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodar. odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych, oraz odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Tuszów Narodowy w okresie od 1.3.2020 r. do 31.12.2020 r. Zamawiający zapewnia pojemniki na odpady zmieszane, zaś Wykonawca worki do gromadzenia odpadów selektywnych.

II. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapew. osiągnięcie odpowied. poziomów recyklingu, przygot. odpadów do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunaln. ulegających biodegradacji przekazyw. do składow., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

III. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, a także z PSZOK.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL82
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren wiejskiej gminy Tuszów Narodowy, powiat mielecki, województwo podkarpackie, POLSKA

II.1.4) Short description

I. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodar. odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych, oraz odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Tuszów Narodowy w okresie od 1.3.2020 r. do 31.12.2020 r. Zamawiający zapewnia pojemniki na odpady zmieszane, zaś Wykonawca worki do gromadzenia odpadów selektywnych.

II. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapew. osiągnięcie odpowied. poziomów recyklingu, przygot. odpadów do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunaln. ulegających biodegradacji przekazyw. do składow., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

III. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, a także z PSZOK.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia zostanie udzielone kolejne zamówienie o podobnym charakterze.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia dotyczącego posiadania poniższych dokumentów:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tuszów Narodowy, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.);

2) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia;

3) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 10 – wzór umowy.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 210-513567
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

Urząd Gminy Tuszów Narodowy, 39-332 Tuszów Narodowy 225, pokój nr 12, POLSKA


Additional information:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.


Section V: Complementary informationIV kwartał 2020 roku

VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Dokumentacja do przedmiotowego postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://tuszownarodowy.biuletyn.net


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

24.3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
90500000; 90512000; 90511000; 90533000; 90513000; Refuse and waste related services; Refuse transport services; Refuse collection services; Waste-tip management services; Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions