Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Szczytna: Forestry services
OJEU (High Value) 592229-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje
National registration number: 931024089
Postal address: Krótka 5
Town: Szczytna
Postal code: 57-330
Country: PL
Contact person: Dawid Kubaś
Telephone: +48 748683270
E-mail: zdroje@wroclaw.lasy.gov.pl
Fax: +48 748684172
NUTS code: PL517
Main address (URL): http://www.zdroje.wroclaw.lasy.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_zdroje/zamowienia_publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://e-propublico.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
PGL Lasy Państwowe
I.5.2) Other activity -
Leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2020

Reference number: SA.270.18.2019.S3

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi leśne, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2020.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 7169548.33

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Pakiet I - leśnictwa: Kudowa, Lewin, Zdrój, Bobrowniki, Orlica

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL517
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Polska, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, teren administrowany przez Nadleśnictwo Zdroje, leśnictwa: Kudowa, Lewin, Zdrój, Bobrowniki, Orlica

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2020. Szczegółowy zakres prac określono w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 3503115.46
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet II - leśnictwa: Duszniki, Piekiełko, Chocieszów, Wolany, Polanica

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL517
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Polska, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, teren administrowany przez Nadleśnictwo Zdroje, leśnictwa: Duszniki, Piekiełko, Chocieszów, Wolany, Polanica

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2020. Szczegółowy zakres prac określono w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 3666432.87
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w SIWZ (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Zdroje, pokój nr 18 (Sala Narad Nadleśnictwa), adres: ul. Krótka 5, 57-330 Szczytna, POLSKA.


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 50 % wartości poszczególnych części zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

Dla Pakietu I w wysokości 105 093,46 PLN;

Dla Pakietu II w wysokości 109 992,99 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w ustawie PZP. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku: 61 1130 1033 0018 81 77 7590 0002 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2020, Pakiet __.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wynosi 2 miesiące (liczba dni: 60).


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions