Poland-Opole: Traffic-monitoring equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Opole: Traffic-monitoring equipment
OJEU (High Value) 592248-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 08:40:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Postal address: Niedziałkowskiego 6
Town: Opole
Postal code: 45-085
Country: PL
Contact person: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach przedmiotu zamówienia – Agnieszka Nalewajko, tel. +48 774016357; w sprawach procedury przetargowej – Iwona Kupiec, tel. +48 774016381
Telephone: +48 774545505
E-mail: przetargi_opole@gddkia.gov.pl
Fax: +48 774544468
NUTS code: PL52
Main address (URL): www.gddkia.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object of Contract


Title:

Bieżące kompleksowe utrzymanie 3 systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Opolu

Reference number: O.Op.D-3.2413.24.2019 (52)

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest bieżące kompleksowe utrzymanie 3 systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Opolu.

Niniejszym zamówieniem objęte są systemy preselekcji wagowej pojazdów w ruchu, zlokalizowane na niżej wymienionych odcinkach:

— DK nr 45 Obwodnica Osowca – odc. Opole–Kluczbork (na terenie Rejonu GDDKiA w Opolu),

— DK nr 46 Grodziec – odc. Opole–Częstochowa (na terenie Rejonu GDDKiA w Opolu),

— DK nr 94 Sucha – odc. Opole – Strzelce Opolskie (na terenie Rejonu GDDKiA w K-Koźlu).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL52
II.2.3.2) Main site or place of performance:

— DK nr 45 Obwodnica Osowca – odc. Opole–Kluczbork,

— DK nr 46 Grodziec – odc. Opole–Częstochowa,

— DK nr 94 Sucha – odc. Opole – Strzelce Opolskie

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. bieżące utrzymanie właściwego stanu technicznego wszystkich elementów systemu rozumiane jako m.in.:

a. konserwację i utrzymanie w ciągłej sprawności i właściwym stanie technicznym wszystkich elementów składowych systemu, obejmujących infrastrukturę techniczną i programową, w tym serwerów przekazanych przez Zamawiającego;

b. cykliczne przeglądy, w tym między innymi przegląd stanu technicznego fundamentów i konstrukcji wsporczych na stacjach preselekcyjnych, wykonanie pomiarów uziemienia ochronnego i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w zakresie wynikającym z wymagań przepisów prawa, itp.;

c. naprawę uwidocznionych w trakcie eksploatacji awarii i wad ukrytych oraz wykonanie napraw związanych z wystąpieniem wypadków, kolizji, aktów wandalizmu, zniszczeń i innych zdarzeń losowych;

d. roboty ziemne, porządkowe (np. zabezpieczenie kabli zasilających i światłowodowych w przypadku ich odkrycia);

e. drobne remonty nawierzchni w obrębie czujników w zakresie uzupełnienia ubytków lepiszcza i kruszywa, uszczelnienia spękań na styku nawierzchni z czujnikami i pętlami indukcyjnymi, spękań masy zalewowej czujników, itp.;

f. całodobową dyspozycyjność do usuwania awarii, uszkodzeń, usterek, niewłaściwego działania systemów, itp.;

g. inne roboty, które są niezbędne do utrzymania systemu wraz z jego infrastrukturą we właściwym stanie technicznym;

2. bieżące utrzymanie mające na celu umożliwienie selekcji pojazdów przekraczających dopuszczalne parametry oraz bieżącą i statystyczną ocenę parametrów i warunków ruchu pojazdów, rozumiane poprzez m.in.:

a. bieżące i zgodne z wymaganiami dostarczanie danych;

b. wykonanie kalibracji, testów sprawdzających;

c. utrzymanie bazy danych (serwerów przekazanych przez Zamawiającego), w której przez okres co najmniej ostatnich 30 dni będą archiwizowane dane gromadzone przez systemy preselekcji wagowej pojazdów w ruchu oraz oprogramowania systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu, przekazanego przez Zamawiającego;

d. udostępnianie danych gromadzonych przez systemy poprzez oprogramowanie (przekazane przez Zamawiającego), w które zostały wyposażone systemy preselekcji wagowej pojazdów w ruchu, umożliwienie Zamawiającemu oraz Inspekcji Transportu Drogowego podglądu danych poprzez aplikację internetową;

e. bieżące przekazywanie danych do Centrum Zarządzania Ruchem w OUA w Strykowie;

f. przesyłanie (transmisję) gromadzonych danych oraz ponoszenie kosztów z tym związanych;

g. prowadzenie weryfikacji poprawności działania systemu;

h. zapewnienie ciągłej sprawności systemu oraz oprogramowania.

Ponadto w ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami niezbędnych dla bieżącego utrzymania systemów preselekcyjnego ważenia pojazdów, objętych zamówieniem.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas na zdiagnozowanie awarii elementów systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu
Weighting: 25

Criteria: Liczba osób zatrudnionych przy realizacji Zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2023-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Nie dotyczy.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

a) Wykonawca musi posiadać roczny obrót za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN;

b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

— warunek określony w pkt III.1.2a musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie,

— warunek określony w pkt III.1.2b musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie.

Uwaga:

wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 lub 2 zadań o zrealizowanej wartości zamówienia co najmniej 1 300 000,00 PLN (brutto), obejmujących swym zakresem utrzymanie systemów preselekcji pojazdów w ruchu (tj. usługi z zakresu przeglądów, konserwacji, napraw, itp.) lub dostosowania (tj. budowy, przebudowy lub naprawy) i utrzymania systemów preselekcji pojazdów w ruchu.

Uwaga:

wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu;

b) osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca na funkcje wskazane poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania:

• kierownik – liczba osób: 1,

wymagane doświadczenie zawodowe:

osoba proponowana przez Wykonawcę do pełnienia ww. funkcji musi wykazać się co najmniej rocznym (12-miesięcznym) doświadczeniem w kierowaniu pracami z zakresu utrzymania (tj. napraw, konserwacji, dostarczania danych itp.) lub dostosowania (tj. budowy, przebudowy lub naprawy) i utrzymania systemów preselekcji pojazdów w ruchu na jednym lub więcej zadaniach, o łącznej wartości co najmniej 1 300 000,00 PLN (brutto),

• elektryk – liczba osób: 1,

wymagane doświadczenie zawodowe:

— trzyletnie doświadczenie zawodowe,

— uprawnienia elektryczne ze świadectwem kwalifikacji SEP E, D,

— uprawnienia do wykonywania pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

— warunek określony w pkt III.1.3a musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie,

— warunek określony w pkt III.1.3b Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Prawo budowlane, ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ.

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 08:40


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie eB2B w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „alfa”, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Pzp.

10. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 36 miesięcy począwszy od dnia 1.3.2020 r. tj. do dnia 28.2.2023 r.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia, wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

14. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 4587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 4587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
34970000; 32570000; Traffic-monitoring equipment; Communications equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions