Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Turawa: Refuse and waste related services
OJEU (High Value) 592251-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Turawa
Postal address: Turawa
Town: Turawa
Postal code: 46-045
Country: PL
Contact person: Aleksandra Kansy-Grzesik
Telephone: +48 774212012
E-mail: zp@turawa.pl
Fax: +48 774212073
NUTS code: PL524
Main address (URL): http://www.turawa.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.turawa.pl/512/135/przetargi.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z terenów niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Turawa z podziałem na 2 części.

Reference number: BU.III.271.14.2019

II.1.4) Short description

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z terenów niezamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa z podziałem na 2 części.

Część A – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych:

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zgromadzonych w sposób selektywny;

2. Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki oznakowane kolorami: czarnym, żółtym, zielonym, brązowym oraz w worki koloru niebieskiego w ilości zgodnej z danymi przekazanymi przez Zamawiającego;

3. Zorganizowania w ramach tzw. „wystawki” 2 razy w roku odbioru:

1) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

2) zużytych opon,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Część B – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenów niezamieszkałych, tj. obiektów gminnych oraz terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich i koszy ulicznych.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Część A – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych Gminy Turawa

II.2.1) Lot No: A
NUTS code: PL52
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Turawa

II.1.4) Short description

Część A – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy Turawa.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym:

1) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz stanowiących pozostałości z selektywnego zbierania odpadów;

2) odbieranie odpadów zgromadzonych w sposób selektywny:

a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury;

b) szkło, opakowania ze szkła;

c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;

d) opakowania wielomateriałowe;

e) metal, opakowania z metali;

3) odbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

4) odbieranie odpadów wielkogabarytowych;

5) odbieranie zużytych opon;

6) odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

7) odbieranie odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

;
3

9) odbieranie przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł oraz szczypawek.

2. Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemniki oznakowane kolorami: czarnym, żółtym, zielonym, brązowym oraz w worki koloru niebieskiego w ilości zgodnej z danymi przekazanymi przez Zamawiającego.

3. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć następujące ilości pojemników i worków:

1) pojemnik o pojemności 120 l z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej – około 3 520 sztuk,

2) pojemnik o pojemności 1100 l z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej – około 40 sztuk,

3) pojemnik o pojemności 240 l z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – około 2 800 sztuk,

4) worki o pojemności 120 l z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury i odpady opakowaniowe z tektury – około 22 400 sztuk,

5) pojemnik o pojemności 120 l z przeznaczeniem na segregację odpadów: z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego i bezbarwnego w zabudowie jednorodzinnej – około 2 800 sztuk,

6) pojemnik o pojemności 120 l z przeznaczeniem na segregację odpadów ulegających biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej – około 840 sztuk,

7) pojemnik o pojemności 1100 l z przeznaczeniem na segregację odpadów: z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – około 40 sztuk,

8) pojemnik o pojemności 1100 l z przeznaczeniem na segregację odpadów: z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury w zabudowie wielorodzinnej – około 40 sztuk,

9) pojemnik o pojemności 1100 l z przeznaczeniem na segregację odpadów: szkło białe i kolorowe, opakowania ze szkła białego i kolorowego w zabudowie wielorodzinnej – około 40 sztuk.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia 6 wskazanych przez Zamawiającego punktów (apteki i punkty apteczne) w pojemniki oznakowane kolorem czerwonym o pojemności 120 l. do gromadzenia przeterminowanych leków.

5. Z datą oddania do użytkowania stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mobilne punkty odbioru odpadów komunalnych zostaną przekształcone bądź zlikwidowane.

6. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2022-01-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający nie przewiduje:

1. przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3. udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7,

4. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

5. zawarcia umowy ramowej,

6. udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


Description: Item/Lot 2
Title:

Część B – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Turawa

II.2.1) Lot No: B
NUTS code: PL52
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Turawa

II.1.4) Short description

Część B – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Turawa.

Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Turawa z obiektów gminnych i terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich.

1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Usługi polegające na wywozie specjalistycznymi pojazdami odpadów komunalnych zmieszanych:

a) z pojemników 70 l,

b) z pojemników 120 l,

c) z pojemników 240 l,

d) z pojemników 1 100 l,

e) z pojemników 2 500 l,

2) Wywóz odpadów z koszy ulicznych.

3) Wywóz odpadów gromadzonych w sposób selektywny:

a) z pojemników 120 l z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe,

b) z pojemników 240 l z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe,

c) z pojemników 240 l z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, papier i makulaturę, opakowania wielomateriałowe, metal,

d) z pojemników 1100 l z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, papier i makulaturę, opakowania wielomateriałowe, metal,

e) z pojemnika 240 l z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne,

f) Z pojemnika 1100 l na odpady biodegradowalne.

2. Dostarczenie we własnym zakresie pojemników do gromadzenia odpadów i ich montaż wraz z stojakiem w miejscach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego określonych w punkcie 11.

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny być dostarczone w terminie nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

4. Pojemniki do gromadzenia odpadów segregowanych powinny posiadać informację w formie kolorystycznej o przeznaczeniu i sposobie użytkowania w zależności od frakcji gromadzonych odpadów

6. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2022-01-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający nie przewiduje:

1. przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3. udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7,

4. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

5. zawarcia umowy ramowej,

6. udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Turawa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. D.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) – dotyczy części A i B;

2) posiada aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów komunalnych, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14.12.2012. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm) – dotyczy części A i B;

3) jest wpisany do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska– dotyczy części A.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z Wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:

1) 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) – dotyczy części A;

2) 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100) – dotyczy części B.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:

1) Dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – dotyczy części A i B.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. Dysponuje samochodami do odbioru odpadów spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami:

1) co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych – dotyczy części A;

2) co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, w tym:

1 pojazd o masie całkowitej nie przekraczającej 8 ton – w przypadku terenów obrzeża Jeziora Średniego w Turawie, Zamawiający wymaga wykonywania usług w sposób uniemożliwiający zniszczenie ciągu pieszego (ścieżki), zlokalizowanego na tym terenie – dotyczy części B;

3) co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – dotyczy części A;

4) co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym:

1 pojazd o masie całkowitej nie przekraczającej 8 ton – w przypadku terenów obrzeża Jeziora Średniego w Turawie, Zamawiający wymaga wykonywania usług w sposób uniemożliwiający zniszczenie ciągu pieszego (ścieżki), zlokalizowanego na tym terenie – dotyczy części B;

5) co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej – dotyczy części A;

6) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów ulegających biodegradacji – dotyczy części A;

7) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów wielkogabarytowych – dotyczy części A;

8) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do transportu mobilnego kontenera do zbiórki odpadów niebezpiecznych – dotyczy części A;

9) co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów budowlanych – dotyczy części A.

Ponadto wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów dróg, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy, w szczególności na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych bądź ciągłych na wykonywaniu, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na:

1) Odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – minimum 8 000 osób lub odbierania minimum 2 500 Mg odpadów zmieszanych rocznie w czasie wykonywania usługi nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy – dotyczy części A, oraz;

2) Odbieraniu odpadów segregowanych (selektywna zbiórka odpadów) od minimum 8 000 osób w czasie wykonywania usługi nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy – dotyczy części A;

3) Odbieraniu odpadów komunalnych minimum 16 Mg odpadów zmieszanych rocznie w czasie wykonywania usługi nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy – dotyczy części B, oraz;

4) Odbieraniu odpadów segregowanych (selektywna zbiórka odpadów) z minimum 10 punktów w czasie wykonywania usługi nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy – dotyczy części B.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 6a lub/i 6b do SIWZ) – dotyczy części A i B;

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, (zgodnie z załącznikiem nr 5a lub/i 5b do SIWZ) – dotyczy części A i B, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2) Contract performance conditions

Istotne postanowienia umowy, w tym zakres oraz warunki dopuszczalnych jej zmian, zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 10a i 10b do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 60
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Urząd Gminy Turawa

ul. Opolska 39c

46-045 Turawa

Pokój nr 26 – I piętro

POLSKA


Additional information:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego, który Zamawiający pobierze z miniPortalu po upływie terminu otwarcia ofert.

Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /gminaturawa/zp


Section V: Complementary informationPaździernik 2021

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

a) 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) – dotyczy części A;

b) 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) – dotyczy części B.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający również wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – dotyczy części A i B;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dotyczy części A i B;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dotyczy części A i B;

4) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 t.j.) – załącznik nr 9a lub/i 9b do SIWZ – dotyczy części A i B.

4. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w rozdziale VI pkt 10 SIWZ.

5. Wykonawca, terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 7a/lub i 7b do SIWZ), sporządzone w postaci elektronicznej oraz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożony za pośrednictwem ePUAP i miniPortalu. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

7. Zamawiający będzie korzystał z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust.1 ustawy Pzp i przewiduje zastosowanie procedury tam opisanej.

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich [PLN].

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko w języku polskim.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
90500000; 90513100; 90511000; 90512000; 90000000; Refuse and waste related services; Household-refuse disposal services; Refuse collection services; Refuse transport services; Sewage, refuse, cleaning and environmental services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions