Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Dąbrowa Górnicza: Traffic-signal maintenance services
OJEU (High Value) 592254-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 08:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Dąbrowa Górnicza
Postal address: ul. Graniczna 21
Town: Dąbrowa Górnicza
Postal code: 41-300
Country: PL
Contact person: Podinspektor WIF Paweł Głowacki
Telephone: +48 322956700
E-mail: pglowacki@dabrowa-gornicza.pl
NUTS code: PL22B
Main address (URL): www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.dabrowa-gornicza.pl/30632

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

„Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”

Reference number: ZP.WIF.271.4.46.2019

II.1.4) Short description

1. Szczegółowy wykaz sygnalizacji świetlnych ujętych do wykonywania w cenie ryczałtowej zgodnie z wykazem określającym lokalizację, rodzaj sygnalizacji, detekcję i rodzaj sterownika określa pkt 3.3. ppkt 1.1. SIWZ.

2. Zakres prac związanych z utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji ujętych do wykonywania w cenie ryczałtowej wchodzą czynności wyspecyfikowane w pkt 3.3. ppkt 1.2. SIWZ.

3. Zakres prac związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu ważenia pojazdów w ruchu WIM – 2 stacje WIM zlokalizowane na odcinku DK-94, ujętych do wykonywania w cenie ryczałtowej wchodzą czynności określone w pkt 3.3. ppkt 1.3. SIWZ.

4. Zakres prac związanych z utrzymaniem i konserwacją systemów osłony meteorologicznej – Drogowe Systemy Meteo (DSM) – 4 kpl. Stacji DSM składające się z czujników pomiarowych oraz tablic VMS (znaki zmiennej treści) określa pkt 3.3. ppkt 1.4. SIWZ

— kontynuacja w sekcji II.2.4. SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22B
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dąbrowa Górnicza

II.1.4) Short description

Kontynuacja z sekcji II.1.4. SIWZ:

5. Zakres prac dot. oznakowania aktywnego (U-3a, U-3c, U-3d, C-9, miernik prędkości) określony został w pkt.3.3. ppkt 1.5. SIWZ.

6. Naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych ujętych w Wykazie sygnalizacji w pkt.1 oraz naprawy, modernizacje i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, nie ujętych w pkt.1:

a) Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do naprawy i wyeliminowania zaistniałych usterek w pracy sygnalizacji świetlnych lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, stwierdzonych na podstawie codziennych objazdów lub na zlecenie Zamawiającego,

b) Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do modernizacji sygnalizacji świetlnych wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego,

c) Zakres prac ujętych w pkt. 2 wykonywany będzie przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego,

d) Zakres prac ujętych w pkt. 2 nie będzie ujęty w cenie ryczałtowej zakresu określonego w pkt. 1,

e) Wykonawca podczas realizacji zakresu zadania jest zobowiązany do sporządzenia wymaganej prawem dokumentacji (np. projekt organizacji ruchu drogowego, projekt pracy sterownika) i wykonania przedmiotowych prac.

7. Wykonawca winien pozostawać w gotowości realizacyjnej na każde wezwanie Zamawiającego przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Gwarancja jakości
Weighting: 40.00
Cost/Price
Weighting: 60.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Uszczegółowienie sekcji II.2.7. ogłoszenia:

Termin realizacji zamówienia:

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy.

2.Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania maksymalnej nominalnej wartości umowy.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

I. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

II. Kontynuacja z sekcji III.1.3. ogłoszenia.

6. min. 2 osoby posiadające autoryzację producenta/dostawcy do obsługi i programowania systemów wideo detekcji Autoscope, Trafficon,

7. min. 2 osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym, zgodnie z Rozporządzeniem MSWIA w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 6 lipca 2010 r. (tj. Dz. U 2016, poz. 143 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia,

8. min. 1 osoba przeszkolona w zakresie projektowania systemów wideo detekcji,

9. min. 2 osoby posiadające uprawnienia do pracy pod napięciem w sieciach do 1 kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia,

10. min. 2 osoby posiadające min. 1 roczne doświadczenie każda, w obsłudze i konserwacji systemów DSM (Drogowych Stacji Meteorologicznych) i osprzętu firmy LUFT lub równoważnych,

11. min. 2 osoby posiadające min. 1 roczne doświadczenie każda, w obsłudze i konserwacji znaków VMS (zmiennej treści), zainstalowanych dla stacji DSM firmy Swarco Futurit lub równoważnych,

12. min. 2 osoby posiadające min. 1 roczne doświadczenie każda, w obsłudze i konserwacji drogowych stacji ważenia pojazdów WIM działających na bazie czujników piezoelektrycznych i osprzętu Hitrack lub równoważnych,

— lub odpowiadające im ważne uprawnienia obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi Wykonawca

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez jedną osobę.

3. dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilościach nie mniejszych niż wymienione poniżej:

1. minimum 2 oznakowane samochody „Pogotowie sygnalizacji” do objazdu i kontroli sygnalizacji świetlnych,

2. minimum 1 przyczepa ostrzegawcza do tymczasowego oznakowania robót z aktywnym oznakowaniem typu U-26,

3. minimum 1 podnośnik montażowy,

4. minimum 1 samochód dostawczy,

5. minimum 1 dźwig o udźwigu min. 3Mg,

6. minimum 1 piła do cięcia asfaltu,

7. minimum 1 sterownik sygnalizacji świetlnej (dla potrzeb awaryjnej wymiany),

8. wyposażony warsztat elektroniczny umożliwiający sprawdzenie poszczególnych podzespołów elektronicznych sygnalizacji,

9. zestaw kalibracyjny do czytników stacji DSM (Drogowych Stacji Meteo) w skład którego wchodzą:

• ręczny miernik temperatury i wilgotności powietrza,

• kołnierze do weryfikacji poprawności wskazań wysokości filmu wodnego,

• przesłony dla czujnika przeźroczystości powietrza typu „sztuczna mgła”.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

I. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunku jw. Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

II. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

1. aktualnego na dzień składania ofert Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ,

2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie winno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt. 27. III.3 SIWZ.

III.. W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy - kontynuacja w pkt. II poniżej

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

I. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł /słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 /. Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż złoty polski należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E. na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.

II. Cd. z pkt V powyżej

5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy;

8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy;

9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, warunku jw. Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub jest w trakcie wykonywania następujących usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia:

1.1. co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu sygnalizacji świetlnych o wartości minimum 500 000,00 zł brutto,

1.2. co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu systemu ważenia pojazdów w ruchu WIM o wartości minimum 50 000,00 zł brutto,

1.3. co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu Drogowych Systemów Meteorologicznych o wartości minimum 50 000,00 zł brutto.

Dopuszczalne jest wylegitymowanie się wykonaniem lub wykonywaniem dwóch lub trzech wyżej wymienionych usług w ramach jednej umowy, o ile każda z tych usług spełnia warunki wartości minimalnych brutto określone powyżej. W przypadku usług nadal wykonywanych warunek wartości minimalnych brutto określonych powyżej winien być spełniony dla części już wykonanej.

Uwagi:

a) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

b) Wykonawca, który w celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt. 8.2.3.1. SIWZ, będzie się legitymował wiedzą i doświadczeniem nabytym w ramach wspólnej realizacji umów z innymi wykonawcami (konsorcjum) zobowiązany jest wykazać zakres usług, w wykonaniu którego faktycznie uczestniczył.

2. skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług tj.:

1. min. 1 osoba do nadzoru posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65)

2. min. 4 osoby posiadające świadectwo kwalifikacji uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U nr 89, poz. 828) lub odpowiadające im ważne kwalifikacje,

3. min. 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacji uprawniające do dozoru oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 późn. zm) lub odpowiadające im ważne kwalifikacje,

4. min. 1 osoba kadry technicznej z dyplomem inżyniera o specjalności „inżynieria ruchu drogowego,

5. osoby posiadające autoryzację producenta/dostawcy do obsługi i przeglądów sterowników zainstalowanych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza tj. ASR, MSR, PEEK, ASTER, MSR-SYNCHRO 2 – minimum 2 osoby na każdy sterownik, dopuszczalne jest posiadanie przez jedną osobę więcej niż jednej autoryzacji,

Kontynuacja w sekcji III.1.1. ogłoszenia.

III.2.2) Contract performance conditions

I. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż wskazany w art. 94 ust.1 pkt. 2) ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a oraz pkt. 3 lit. a ustawy Pzp.

II. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w § 16 w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III. W post. stosuje się art.10a ustawy Pzp. III. Zam. prowadzi post. zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 08:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, sala nr 1, I piętro.


Additional information:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na mini portalu lub w załączniku nr 8a do SIWZ.


Section V: Complementary informationIV kwartał 2022 roku.

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

I. Opis kryteriów z sekcji II.2.5) ogłoszenia:. Okres gwarancji (G).

W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocena będzie dokonywana na podstawie deklaracji zawartej w formularzu ofertowym.

Okres gwarancji – oznacza okres liczony od daty odbioru końcowego, w którym Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu gwarancję jakości wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ, w szczególności zgodnie ze wzorem umowy, w tym zapewniając usługi usunięcia zidentyfikowanych wad w zakresie zrealizowanych świadczeń na warunkach określonych w umowie.

Wykonawca winien zadeklarować zaokrągloną do pełnego roku wartość z przedziału od 5 do 7 lat.

Wykonawca, który zadeklaruje 5 lat okresu gwarancji otrzyma 0 pkt., 6 lat – 20 pkt., 7 lat – 40 pkt.

Zadeklarowanie okresu gwarancji krótszego niż 5 lat skutkuje odrzuceniem oferty, podanie wartości większej od 5, a innej niż wyżej wymienione skutkuje przyjęciem jej do umowy, natomiast do oceny ofert zostanie przyjęta największa z mniejszych od niej dopuszczalnych wartości całkowitych tj. 5 lub 6 lub 7.

Brak określenia okresu gwarancji w Formularzu ofertowym będzie uznany przez Zamawiającego za deklarację minimalnego okresu gwarancji przyjętego przez Zamawiającego tj. 5 lat.

II..Klauzula informacyjna dot.RODO znajduje się w pkt.30 SIWZ.

III.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

IV. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej umowy.

V. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ i oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te, potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców; pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego bądź w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za zgodność z oryginałem przez notariusza (art. 97 § 2 Prawa o notariacie).

4. Udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu Wykonawcy, a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

5. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp,

6. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,

b) Wykonawcy powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w pkt.8.2 SIWZ,

c) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej,

— dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: JEDZ wymieniony w pkt. 9.1.1. oświadczenie wymienione w pkt. 9.1.2 SIWZ oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9.4) SIWZ - składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

Kontynuacja w sekcji VI. 4.3. ogłoszenia.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

I.Kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane zostały w Dziale VI ustawy Pzp.

II. Cd. z sekcji VI.3. ogłoszenia:

— dokumenty wspólne takie jak: dokumenty wymienione w pkt. 9.2.1.i 9..2.2. SIWZ; dokumenty wymienione w pkt.9.3 SIWZ, zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, bądź Wykonawcy wspólnie z podpisami każdego z Wykonawców. W przypadku dokumentu wymaganego w pkt. 9.3.3. SIWZ Zamawiający dopuszcza także przedstawienie jednego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie wystawionego na Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 10.1-10.6.

III. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów zawarta została w pkt 27 SIWZ.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza KIO
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
50232200; 45233150; 45233294; Traffic-signal maintenance services; Traffic-calming works; Installation of road signals;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions