Poland-Warsaw: Social research services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Social research services
OJEU (High Value) 592258-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa: Instytut Badań Edukacyjnych
Postal address: ul. Górczewska 8
Town: Warszawa
Postal code: 01-180
Country: PL
Contact person: Zbigniew Obłoza
Telephone: +48 222417131
E-mail: zamowienia@ibe.edu.pl
Fax: +48 222417111
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.ibe.edu.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Badanie ankietowe osób dorosłych w ramach drugiego cyklu Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC)

Reference number: Znak sprawy: IBE/54/2019.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie części terenowej badania pilotażowego oraz badania zasadniczego polskiej części drugiego cyklu międzynarodowego badania umiejętności osób dorosłych PIAAC (ang. Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Celem badania jest uzyskanie informacji o poziomie i zróżnicowaniu umiejętności rozumowania matematycznego, rozumienia tekstu oraz rozwiązywania problemów dorosłych Polaków (16–65 lat) oraz zebranie informacji kontekstowych dotyczących wykształcenia, doświadczeń edukacyjnych i zawodowych oraz wykorzystania umiejętności w pracy i życiu codziennym.

Wylosowana próba w badaniu pilotażowym będzie pierwotnie liczyć 3 300 adresów. Liczba przeprowadzonych wywiadów w badaniu pilotażowym nie może być mniejsza niż 1 500.

Wylosowana próba w badaniu zasadniczym będzie pierwotnie liczyć 9 800 adresów. Minimalny Response Rate – 35 %.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 5481574.86

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie części terenowej badania pilotażowego oraz badania zasadniczego polskiej części drugiego cyklu międzynarodowego badania umiejętności osób dorosłych PIAAC (ang. Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Celem badania jest uzyskanie informacji o poziomie i zróżnicowaniu umiejętności rozumowania matematycznego, rozumienia tekstu oraz rozwiązywania problemów dorosłych Polaków (16-65 lat) oraz zebranie informacji kontekstowych dotyczących wykształcenia, doświadczeń edukacyjnych i zawodowych oraz wykorzystania umiejętności w pracy i życiu codziennym.

Badanie realizowane będzie na ogólnopolskiej próbie imiennej dobranej z operatu PESEL.

Wylosowana próba w badaniu pilotażowym będzie pierwotnie liczyć 3300 adresów. Liczba przeprowadzonych wywiadów w badaniu pilotażowym nie może być mniejsza niż 1500.

Wylosowana próba w badaniu zasadniczym będzie pierwotnie liczyć 9800 adresów. Liczba przeprowadzonych wywiadów będzie wynikać przede wszystkim z liczebności próby, osiągniętego RR i liczby adresów obiektywnie nierealizowalnych. Osiągnięty RR nie może być mniejszy od 35 %.

Badanie pilotażowe będzie realizowane w okresie od IV do VI 2020 r., a badanie zasadnicze od VIII 2021 r. do III 2022 r. Obowiązki Wykonawcy będą obejmowały m.in.: przygotowanie, zrekrutowanie i przeszkolenie zespołu ankieterskiego, zapewnienie komputerów spełniających wymagania techniczne do realizacji badań, wydruki materiałów towarzyszących, rekrutację respondentów (również poprzez zapewnienie strony o badaniu PIAAC i infolinii, druk i rozesłanie listów zapowiednich, zapewnienie zachęt), przeprowadzenie wywiadów, kontrolę realizacji próby, kontrolę pracy ankieterów, kodowanie danych, przekazywanie danych z badania oraz współpracę z Zamawiającym. Realizacja badania będzie przedmiotem kontroli międzynarodowego konsorcjum badawczego, Zamawiającego oraz niezależnego podmiotu, któremu Zamawiający zleci kontrolę.

Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w dwóch głównych etapach:

Etap pierwszy: Badanie pilotażowe

Etap drugi: Badanie zasadnicze

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszego SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Bezpieczeństwo danych
Weighting: 15 %

Criteria: Zapewnienie rzetelności wyników
Weighting: 15 %

Criteria: Środki zwiększające wartość wskaźnika RR
Weighting: 15 %
Cost/Price
Weighting: 55 %
Value excluding VAT: PLN 5481574.86
II.2.7) End 2022-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w zakresie do 20 % wartości udzielonego zamówienia, przy czym za działania podobne Zamawiający uznaje również realizację badania z wykorzystaniem kwestionariuszy papierowych, jak również kodowanie danych z kwestionariuszy.Additional information:

Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia w dniu zawarcia umowy i zakończy jego realizację nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2022r, z zastrzeżeniem, że terenowe badanie pilotażowe będzie realizowane w okresie od kwietnia do czerwca 2020r., a terenowe badanie zasadnicze od sierpnia 2021r. do marca 2022r. Szczegóły odnośnie terminów realizacji w OPZ i SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczeń zawartych w JEDZ (załącznik 1 do SIWZ).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł (a w przypadku, jeśli wartość została wyrażona w walucie obcej - równowartość 300.000,00 zł wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji).

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 badań ilościowych na losowej próbie adresowej lub losowej próbie gospodarstw domowych, a w ramach każdego z nich przeprowadzono wywiady techniką CAPI z co najmniej 1000 respondentów pochodzących ze wszystkich regionów NUTS-2 danego kraju.

B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje Kierownikiem badania terenowego, który:

— posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji badań kwestionariuszowych,

— posiada doświadczenie w zakresie zarządzania realizacją co najmniej 3 ogólnokrajowych badań realizowanych metodą CAPI i/lub CASI, w tym przynajmniej 1 badania realizowanego na losowej próbie adresowej lub losowej próbie gospodarstw domowych, w którym technikami tymi zrealizowano co najmniej 1000 wywiadów,

— posiada znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie co najmniej B2 (zgodnie z klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

4) Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp Zamawiający na potwierdzenie że oferowane przez Wykonawcę usługi spełniają wymagania jakościowe, wymaga:

— Wykonawca musi posiadać aktualny (tj. nie starszy niż w odniesieniu do 2019 roku) certyfikat PKJPA (Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) w odniesieniu do badań ilościowych (np. CAPI), lub równoważny certyfikat jakości. Certyfikat powinien potwierdzać, że Wykonawca stosuje najwyższe standardy zapewniania jakości w badaniach i został poddany zewnętrznemu audytowi weryfikującemu przestrzeganie norm jakości w procesie realizacji badań opinii i rynku.

6. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w ust. 3.2) i 3.3), Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (wg wzoru w Załączniku nr 1 do SIWZ). Informacje zawarte w ww. dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty zgodnie z wymogami zapisanymi w §7 SIWZ i §10 pkt 5 SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokument o którym mowa w ust. 6.1) oraz dokumenty wskazane w ust. 7 oraz ust. 8.1) – 8.7) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także dokument, o którym mowa w ust. 6.1.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór informacji albo listy podmiotów stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

8. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami art. 24aa ust. 1 ustawy pzp – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym czasie, nie krótszym niż 10 dni, przedstawiających stan aktualny na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (w odniesieniu do os. fiz., a w przypadku firm – w odniesieniu do firmy (podmiotu zbiorowego) oraz członka jej organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta);

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

O których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

8) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

/.../

/pozostała część wymogów została szczegółowo opisana w SIWZ./

III.2.2) Contract performance conditions

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ.

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie łącznej nie większej niż ..........zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy (cena ofertowa), stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5 przy przyjęciu, iż wynagrodzenie z tytułu realizacji Etapu I – terenowego badania pilotażowego wynosi 1 500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

2. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest zależna od osiągniętej stopy efektywności realizacji próby (RR) w badaniu zasadniczym.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w maksymalnie 7 transzach, w tym przewidziano 2 zaliczki.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:30
IV.02.07) Place

Instytut Badań Edukacyjnych

Ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa


Additional information:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert proszone są o oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust. 4.


Section V: Complementary informationAdditional information:

W ofercie, poza ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje i załączy:

a) opis środków organizacyjnych i technicznych, które Wykonawca zastosuje w trakcie realizacji badań, aby zminimalizować ryzyko uzyskania dostępu do poufnych danych związanych z realizacją badania PIAAC, a przechowywanych na komputerach lub innych nośnikach, którymi dysponować będzie Wykonawca, przez osoby niepowołane, tj. osoby, które nie podpisały deklaracji poufności dotyczących materiałów związanych z badaniem PIAAC. Do poufnych danych, o których mowa w opisie kryterium, należą dane osób wchodzących w skład próby wylosowanej do badania, zarówno przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak i zebrane w trakcie realizacji badania terenowego. Wykonawca oprócz wskazania środka winien również opisać sposób działania tego środka na minimalizację ryzyka.

b) opis procedur zapewniających rzetelność wyników, w tym procedur kontroli jakości pracy ankieterów, które zostaną zastosowane w badaniach. Oceniane będą te procedury, które wykraczają poza zapisy OPZ, a jednocześnie nie pozostają w sprzeczności z zapisami OPZ. Wykonawca będzie zobowiązany zastosować w trakcie realizacji badań ocenione pozytywnie procedury, jeśli nie będą one sprzeczne z międzynarodowymi standardami realizacji badania PIAAC. Wykonawca oprócz wskazania procedury, winien również opisać sposób jej przyczyniania się do rzetelności wyników.

c) opis środków, zwiększających wartość stopy efektywności realizacji próby (RR - response rate). Oceniane będą te środki, które wykraczają poza zapisy OPZ, a jednocześnie nie pozostają w sprzeczności z zapisami OPZ. Wykonawca będzie zobowiązany zastosować w trakcie realizacji badań ocenione pozytywnie środki, jeśli nie będą one sprzeczne z międzynarodowymi standardami realizacji badania PIAAC. Wykonawca oprócz wskazania środka winien również opisać sposób działania tego środka na zwiększenie stopy efektywności realizacji próby.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: n/d
Town: n/d
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Art. 182. [Termin wniesienia odwołań] 1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: jak w pkt VI.4.1
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
79315000; Social research services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions