Poland-Bydgoszcz: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Bydgoszcz: Construction work
OJEU (High Value) 593213-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 13:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Postal address: ul. ks. J. Schulza 5
Town: Bydgoszcz
Postal code: 85-315
Country: PL
Telephone: +48 523045369/387/279
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Fax: +48 523045470
NUTS code: PL613
Main address (URL): http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz


Section II: Object of Contract


Title:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. ks. Skorupki dz. 108/1 i 109/1 obręb 95 w Bydgoszczy


II.1.4) Short description

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Skorupki dz. 108/1 i 109/1 obręb 95 w Bydgoszczy według projektu oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac i uzgodnień związanych z realizacją (w tym wycinki, nasadzenia zastępcze), dotyczy również odpłatnych i nieodpłatnych zajęć terenów


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description

Zakres prac obejmuje min.:

a) budowę przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych o średnicach 2 x 42,4/110 około 19 mb oraz z systemem nadzoru (sygnalizacji stanów awarii) wraz z kanalizacją teletechniczną 2x HDPE DN 40 do pomieszczenia węzła cieplnego. Teren należy przywrócić do stanu istniejącego. Prace prowadzone będą na działce nr 108/1 i 109/1 obr. 95 w Bydgoszczy;

b) budowę studni zaworowej;

c) formalne zakończenie zadania wg Prawa budowlanego (zgłoszenie o zakończeniu/pozwolenia na użytkowanie) jeśli jest wymagane.

Szczegółowy zakres zadania zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

Uwagi:

1. Jeżeli w dokumentacji projektowej znajdują się znaki towarowe lub nazwy własne, to uznać należy że świadczą one o jakości materiałów/urządzeń i mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów/urządzeń. W takim przypadku Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

2. Badanie spawów należy przeprowadzić metodą nieniszczącą (100 % spawów) minimum ultradźwiękową, chyba że projekt przewiduje metodę o większej dokładności (np. radiograficzną).

3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty:

— wykonanie szczelnych przejść łańcuchowych w miejscu wejścia rurociągów do budynku (przez ścianę zewnętrzną),

— ułożenie betonowych płyt odciążających nad rurociągami przyłącza w miejscach zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniejące: parkingi, drogi, chodniki) gdy przykrycie rurociągów wynosi mniej niż 70 cm, nawet jeżeli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej.

III/2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

2.1. projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym, zwanym dalej PW stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;

2.2. zestawieniem materiałów – pomocniczo;

2.3. zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi zapisami Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp;

2.4. zapisami SIWZ i umowy.

III/3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

3.1. wykonanie wskazanego w pkt III/1 przyłącza cieplnego zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianymi w ww. dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt III/6;

3.2. zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupuje i dostarcza na plac budowy w całości Wykonawca.

Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1.7.2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1.7.2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ i w załącznikach.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.7) End 2020-05-29
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące:

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN);

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN).

Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i odpowiednio w rozdziale VII SIWZ pkt 2.1 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN);

1.2. dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów jak wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych;

b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności że:

— kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.

Uwaga:

Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24.9.2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.

Wobec osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przysługiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmujących prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalności obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i odpowiednio w rozdziale VII SIWZ pkt 2.2 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1.1 wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej iż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych i z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

1.2 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Powyższy wykaz dotyczy kierownika robót, który będzie brał udział w realizacji zamówienia i posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada prawo wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w opisanym zakresie.

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów:

1. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset PLN).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15.1.2020 r. do godziny 13:00.

Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia:

24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, z wyłączeniem urządzeń i produktów objętych gwarancją producenta. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji. Gwarancja i rękojmia zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

Szczegóły dotyczące wadium i gwarancji znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktur częściowych i końcowej.

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń, podpisany przez przedstawicieli stron.

3. Termin płatności do 30 dni po wykonaniu zamówienia i doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Szczegóły dot. warunków finansowych i uzgodnień płatniczych znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy na roboty budowlane.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w rozdziale VII pkt 2.1 i 2.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Natomiast przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w rozdziale VII pkt 2.2.a lub 2.2.b, z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy Wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegóły dotyczące warunków realizacji umowy znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy na roboty budowlane.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 13:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:05
IV.02.07) Place

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.1.2020 r. o godzinie 13:05 w siedzibie Zamawiającego, budynek A, pokój nr 11.


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy: www.platformazakupowa.pl, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na www.platformazakupowa.pl w miejscu publikacji ogłoszenia i dokumentacji przetargowej, natomiast dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz przekazywanie informacji odbywa się za pomocą formularza „Wyślij wiadomość”.

2. Link do postępowania dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (www.bip.kpec.bydgoszcz.pl) w zakładce „Platforma zakupowa” lub bezpośrednio poprzez dedykowany profil KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy:

www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz.

3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający posługują się znakiem sprawy.

4. Ofertę, dokumenty składane przez Wykonawców oraz oświadczenia, w tym JEDZ, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Dokumenty elektroniczne lub ich elektroniczne kopie oraz oświadczenia składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl jako załączniki. Zamawiający następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .xls, .zip.

6. Sposób złożenia oferty i dokumentów elektronicznych, w tym podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także zasady korzystania z portalu, opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców” oraz w „Regulaminie internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.” dostępnych pod adresem www.platformazakupowa.pl.

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy www.platformazakupowa.pl, Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zamówienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Agata Budzyńska, Izabela Smejlis, Magdalena Urban poprzez portal www.platformazakupowa.pl i formularz „Wyślij wiadomość”. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, z Zamawiającym można skontaktować się poprzez adres: zamówienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dodatkowe znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ:

— Zał. nr 1 – Projekt wykonawczy,

— Zał. nr 2 – Formularz JEDZ,

— Zał. nr 3 – Formularz – „Oferta”,

— Zał. nr 4 – Wzór umowy na roboty budowlane.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45100000; 45200000; 45231000; 45231110; 45232140; 45233000; 45112710; 45236000; Construction work; Site preparation work; Works for complete or part construction and civil engineering work; Construction work for pipelines, communication and power lines; Pipelaying construction work; District-heating mains construction work; Construction, foundation and surface works for highways, roads; Landscaping work for green areas; Flatwork;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions