Poland-Warsaw: Parts of gas turbines

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Parts of gas turbines
OJEU (High Value) 593282-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Postal address: ul. M. Kasprzaka 25
Town: Warszawa
Postal code: 01-224
Country: PL
Contact person: Marzena Grzywacz
E-mail: publiczne@pgnig.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): https://przetargi.pgnig.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.przetargi.pgnig.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa części zamiennych do turbiny gazowej i instalacji pomocniczych dla Oddziału PGNiG SA w Zielonej Górze

Reference number: ZP/PGNG/19/0098/OZ/EU

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych rekomendowanych przez producenta urządzenia do wykonania planowych czynności po 25 000 godzin pracy turbiny gazowej i instalacji pomocniczych.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych rekomendowanych przez producenta urządzenia do wykonania planowych czynności po 25 000 godzin pracy turbiny gazowej i instalacji pomocniczych.

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 5 do SIWZ – Projekt umowy.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 175
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Ad. II.2.7 – Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 25 tygodni od daty zawarcia umowy.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

— Wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, określonych w pkt 6.1.2.3 SIWZ wraz z podaniem przedmiotu dostaw, dat wykonania oraz odbiorców, dla których dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

Wykaz dostaw Wykonawca przygotowuje we własnym zakresie.

— Dowodów, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę dostaw wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 8.8.1. SIWZ, w przypadku dostaw o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 8.8.2. lit. a SIWZ;

Uwaga! Zamawiający nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował należycie:

— co najmniej trzy (3) dostawy części zamiennych do turbiny gazowej o wartości 1 000 000,00 PLN każda

Oraz

— co najmniej dwie (2) dostawy części zamiennych przeznaczonych do wykonania wszystkich planowych czynności po 25 000 rbh na turbinie gazowej.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, dalej: ustawa Pzp):

1. nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyłączeniem pkt 13 lit. d);

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6,7 i 8 ustawy Pzp.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

Kryteriami oceny ofert jest cena podana w ofercie oraz termin dostawy. Spośród ofert nieodrzuconych za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) obliczonych w oparciu o wzór określony w pkt 15.1 SIWZ.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN [pięćdziesiąt tysięcy złotych].

Szczegółowe wymagania w zakresie wadium zostały określone w pkt 10 SIWZ.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki finansowania i płatności określone zostały przez Zamawiającego w załączniku do SIWZ – Projekt umowy.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Wszystkie dokumenty składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca chyba, że zapisy SIWZ stanowią inaczej.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć oryginał właściwego pełnomocnictwa w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy (o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy określone zostały przez Zamawiającego w załączniku do SIWZ – Projekt umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

W siedzibie Zamawiającego, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, POLSKA


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert składa (za pośrednictwem Moduł Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ.

3. Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca składa poprzez Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami PGNiG SA.

4. Zawartość oferty stanowią dokumenty wymienione w pkt 12.6 SIWZ.

5. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty zostaną ocenione jako najkorzystniejsze, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 5 pkt 1–9 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: https://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: nie dotyczy
Town: nie dotyczy
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera dział VI

ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: https://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
42113300; Parts of gas turbines;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions