Poland-Warsaw: Construction supervision services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Construction supervision services
OJEU (High Value) 593376-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postal address: ul. Targowa 74
Town: Warszawa
Postal code: 03-734
Country: PL
Contact person: Justyna Leczkowska
E-mail: justyna.leczkowska@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399
NUTS code: PL
Main address (URL): www.plk-sa.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Postal address: Siedmiogrodzka 20
Town: Warszawa
Postal code: 01-232
Country: PL
Contact person: Justyna Leczkowska
E-mail: justyna.leczkowska@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399
NUTS code: PL
Main address (URL): https://tw.waw.pl/
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://zamowienia.plk-sa.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.3.8) to the above mentioned address
transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Section II: Object of Contract


Title:

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia

Reference number: 9090/IRZU/16916/06633/19/P

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIIŚ 6.1-22 pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

Inwestycja jest podzielona na zadanie A1, zadanie A2 i zadanie B, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest odpowiednio Zamawiający 1(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) dla zadania A1 oraz Zamawiający 2 (Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.) dla zadania A2 i zadania B.

Usługa będzie realizowana dla każdego zadania w 2 etapach:

1) etap 1 – dotyczący realizacji robót;

2) etap 2 – dotyczący okresu gwarancji i zgłaszania wad z umowy na roboty.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIIŚ 6.1-22 pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

Inwestycja jest podzielona na zadanie A1, zadanie A2 i zadanie B, gdzie podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest odpowiednio Zamawiający 1 dla zadania A1 oraz Zamawiający 2 dla zadania A2 i zadania B.

W zakresie zadania A1 – Wykonawca sprawuje nadzór nad robotami obejmującymi w szczególności:

a) przebudowę i budowę układu torowego obejmujące podtorze, nawierzchnię oraz odwodnienie;

b) rozbiórkę i budowę nowego przejścia podziemnego składającego się z dwóch poziomów, tj.: poziom -1 służący do obsługi ruchu pieszego i poziom -2 – (pomieszczenie pomocnicze) (poziom -1, w ramach zadania A1, poziom -2 w ramach zadania A2) oraz wykonanie przejścia podziemnego – łącznika do peronu nr 9 (obecnego nr 8) wraz z odwodnieniem;

c) rozbiórkę i budowę układu peronowego wraz z wykonaniem nowego zadaszenia peronów oraz małą architekturą;

d) przebudowę peronu nr 9 i zadaszenia w zakresie związanym z wykonaniem przejścia podziemnego;

e) budowę kładki dla pieszych dla tymczasowej i docelowej organizacji ruchu pieszego na stacji wraz z rampami od strony północnej i południowej stacji. Rampa od strony południowej zlokalizowana w dokumentacji projektowej zadania B stanowi integralny element kładki w zadaniu A1;

f) budowę budynku wielofunkcyjnego wraz z halą dworcową, rozbiórka obecnego budynku dworca od ul. Tunelowej;

g) przebudowę układu drogowego, w tym przejazdu kat. D oraz budowa ścieżek rowerowych, parkingów przy budynku wielofunkcyjnym;

h) rozbiórkę, przebudowę i remont istniejących obiektów inżynieryjnych;

i) budowę, przebudowę sieci i urządzeń zasilania sieci trakcyjnej, obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji;

j) budowę i przebudowę zasilania urządzeń elektroenergetycznych;

k) przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej kolejowej oraz gestorów zewnętrznych, kolidujących z projektowaną inwestycją;

l) przebudowę i budowę sieci i instalacji;

m) rozbiórkę istniejących obiektów;

n) remont i budowę obiektów kubaturowych;

o) budowę i przebudowę urządzeń i systemów telekomunikacyjnych;

p) wykonanie zagospodarowania terenu całej inwestycji;

q) zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz uzyskanie wynikających z tych zmian wymaganych decyzji administracyjnych;

r) zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę systemu monitoringu wizyjnego oraz uzyskanie wynikających z tych zmian wymaganych decyzji administracyjnych;

s) zabezpieczenie i monitoring istniejących obiektów narażonych na uszkodzenia w związku z realizacją robót.

W zakresie zadania A2 – Wykonawca sprawuje nadzór nad robotami obejmującymi w szczególności:

a) budowę pomieszczenia pomocniczego na poziomie -2 nowo budowanego przejścia podziemnego wraz z odwodnieniem.

W zakresie zadania B – Wykonawca sprawuje nadzór nad robotami obejmującymi w szczególności:

a) budowę przejścia podziemnego na poziomie -1 wraz z konstrukcją przystanków na poziomie -2 (bez nawierzchni przystanków), dla którego zostanie pozyskane częściowe pozwolenia na użytkowanie (w ramach IV etapu);

b) wyjście z przejścia podziemnego na poziom 0 (klatka schodowa, szyb windowy) wraz z zadaszeniem i elementami małej architektury;

c) budowę i przebudowę zasilania urządzeń elektroenergetycznych;

d) budowy i przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych;

e) przebudowę i budowę sieci i instalacji;

f) zabezpieczenie i monitoring istniejących obiektów narażonych na uszkodzenia w związku z realizacją robót.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie personelu Wykonawcy
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 80
II.02.07) Duration in months 77
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje, wydłużenie czasu realizacji etapu 2, odrębnie dla każdego z zadań ponad przewidziane w umowie 36 miesięcy o:

1) 12 miesięcy;

2) 24 miesiące;

3) 36 miesięcy.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji na wybranych przez siebie zadaniach.

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”, oraz POIiŚ 6.1-22 pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”.


Additional information:

Nazwa: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą tow.”.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 8.2 i 8.6 IDW.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć jednolity dokument. Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV jednolitego dokumentu.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum), jednolity dokument, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity dokument, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem.

8. Wykonawca wskazujący w jednolitym dokumencie podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeżeli jest już wiadome, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa jednolity dokument, dotyczący każdego z tych podwykonawców.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) okoliczności, o których mowa w jednolitym dokumencie Wykonawcy,

b) okoliczności, o których mowa w jednolitym dokumencie dotyczącym każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z nich.

11. Ze względu na ograniczona liczbę znaków, szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów oraz informacje na ich temat (również dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski) znajdują w pkt 9 IDW, zamieszczonego na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl pod numerem ref. postępowania.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 6 600 000,00 PLN (sześć milionów sześćset tysięcy);

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy).

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełnienia warunku wskazanego w punkcie 8.6.3 IDW nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.8.5, 9.8.6 i 9.8.7 IDW.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy linii kolejowych, obejmującą budowę lub przebudowę co najmniej 1 (jednej) stacji, posiadającej nie mniej niż 25 (dwadzieścia pięć) rozjazdów, przy czym usługa ta musi dotyczyć robót budowlanych, których łączna wartość zakończonych i odebranych świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego lub dokumentem równoważnym) robót wynosi co najmniej 300 000 000,00 PLN brutto (trzysta milionów złotych), z podaniem jej wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorów usług oraz dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie.

Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia).

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełnienia warunku wskazanego w punkcie 8.6.1 IDW nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.8.1, 9.8.2 i 9.8.3 IDW.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem osobami wchodzącymi w skład stałego zespołu inżyniera, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

— inżynier projektu,

— inżynier rezydent,

— inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

— inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

— inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej,

— inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych.

Nie dopuszcza się wskazywania przez Wykonawców w ofercie tej samej osoby na więcej niż 1 stanowisko.

Ocena spełnienia warunku wskazanego w punkcie 8.6.2 IDW nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.8.4 IDW.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe informacje dotyczące warunków, jakie muszą spełniać ww. osoby zawarte są w pkt 8.6.2 tom I SIWZ – IDW.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 325 000,00 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie 17.2 IDW.

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie z zastrzeżeniem postanowień punktu 20.10 IDW.

5. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szczegółowo opisane w pkt 20 IDW.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, projekt „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020.

2. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy.


III.2.1) Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019, poz. 1186);

2. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;

3. Ustawa z dnia 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710);

4. Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, segment B, przyziemie, pokój 0007, POLSKA.


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Pełna nazwa zamówienia: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIIŚ 6.1-22 pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”.

2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod adresem: http://zamowienia.plk-sa.pl pod numerem referencyjnym przedmiotowego zamówienia.

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dostępne są pod adresem: http://zamowienia.plk-sa.pl pod numerem referencyjnym przedmiotowego zamówienia.

4. Uwaga do pkt IV.2.6 Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 60 dni.

5. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający przewidują udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy obejmujących roboty tożsame do zakresu wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego. Konieczność udzielenia zamówienia podobnego dla nadzoru inwestorskiego może powstać w wyniku udzielenia zamówień podobnych w zakresie robót budowlanych. Zamówienia podobne zostaną udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki po spełnieniu przesłanek enumeratywnie wymienionych w przywołanym powyżej przepisie ustawy.

7. Zamówienie podobne może obejmować usługi tożsame do zakresu wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego, w zakresie:

a) konstrukcyjno-budowlanym;

b) torowym i podtorzowym z odwodnieniem;

c) mostowym;

d) drogowym;

e) telekomunikacyjnym;

f) sieci gazowych, cieplnych, wentylacyjnych i sanitarnych;

g) sieci trakcyjnej;

h) sterowania ruchem kolejowym;

i) inżynieryjnym kolejowym;

j) sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

k) architektonicznym;

l) infrastruktury i urządzeń obsługi pasażerskiej i małej architektury;

m) świadczenia usług w dziedzinie geodezji;

n) świadczenia usług w dziedzinie geotechniki i geologii;

o) świadczenia usług w zakresie inżynierii ruchu kolejowego i organizacji transportu;

p) świadczenia usług w zakresie kosztorysowania;

q) świadczenia usług w zakresie rzeczoznawstwa;

r) świadczenia usług w zakresie pozyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
71520000; 71247000; 71521000; Construction supervision services; Supervision of building work; Construction-site supervision services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions