Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Budapest: Company health services
OJEU (High Value) 593404-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_59040994
Postal address: Dunavirág utca 2–6.
Town: Budapest
Postal code: 1138
Country: HU
Contact person: Sulyok Anikó
Telephone: +36 307718989
E-mail: sulyok.anikoorsolya@posta.hu
Fax: +36 12881589
NUTS code: HU
Main address (URL): http://www.posta.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001508442019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001508442019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Foglalkozás egészségügyi alapellátás biztosítása

Reference number: EKR001508442019

II.1.4) Short description

Megbízási szerződés keretében a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet szerinti foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása, a Magyar Posta Zrt.-nek a szerződés hatálya alatt mindenkor aktuális létszámú munkavállalója részére, összesen 50 helyszínen (fix mennyiség).

Ajánlatkérő jogosult arra, hogy saját döntése szerint, a szerződés hatálybalépését követő 30 (harminc) hónapon belül 51 helyszínre bővítse a biztosítandó teljesítési helyszínek számát. Ajánlatkérő jogosult arra, hogy saját döntése szerint, egyoldalú, Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződés hatálybalépését követő 30 (harminc) hónapon belül 11 darab helyszínre bővítse az Ajánlatkérő által biztosított helyszínek számát.

A részletes szabályokat az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő munkavállalóinak száma jelenleg 31 044 fő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy jelen adat kizárólag tájékoztató jellegű.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU1
NUTS code: HU2
NUTS code: HU3
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Magyarország

II.1.4) Short description

Megbízási szerződés keretében a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet szerinti foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása, a Magyar Posta Zrt. -nek a szerződés hatálya alatt mindenkor aktuális létszámú munkavállalója részére, összesen 50 helyszínen. Az 50 helyszín közül 10 darab teljesítési helyet (rendelőt) az Ajánlatkérő, 40 darab teljesítési helyet (rendelőt) pedig a nyertes Ajánlattevő biztosít.

Ajánlatkérő jogosult arra, hogy a szerződés hatálybalépését követő 3 hónapon belül saját döntése szerint, egyoldalú, Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozatában (együttesen, vagy külön-külön) módosítsa a teljesítés helyét és/vagy helyeket az alábbiak szerint:

— Ajánlattevő által a 3. (SZEMPONT) „Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” 3.35. alszempontra megajánlott szolgáltatási hely helyett a 1201 Budapest, Nagysándor József u. 1-5. sz. alatti rendelőben kell a Szolgáltatásokat ellátni,

— Ajánlattevő által a 3. (SZEMPONT) „Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” 3.36. alszempontra megajánlott szolgáltatási hely helyett a 2600 Vác, Posta park 2. (Postapark 4., Görgey Artúr u. 6.). sz. alatti rendelőben kell a Szolgáltatásokat ellátni,

— Ajánlattevő által a 3. (SZEMPONT) „Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” 3.37. alszempontra megajánlott szolgáltatási hely helyett a 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 46. sz. alatti rendelőben kell a Szolgáltatásokat ellátni,

— Ajánlattevő által a 3. (SZEMPONT) „Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” 3.38 alszempontra megajánlott szolgáltatási hely helyett a 7400 Kaposvár, Bajcsy- Zsilinszky utca 15. sz. alatti rendelőben kell a Szolgáltatásokat ellátni,

— Ajánlattevő által a 3. (SZEMPONT) „Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” 3.39 alszempontra megajánlott szolgáltatási hely helyett a 5000 Szolnok, Baross u. 14. sz. alatti rendelőben kell a Szolgáltatásokat ellátni.

A teljesítési hely fentiek szerinti módosítására vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatok értékelése

Az 1. (SZEMPONT) a „Megajánlott szolgáltatási átalánydíj fix mennyiségre (nettó Ft/ 1 hónap)” - Súlyszám: 155.

Az ajánlatkérő a „2. (SZEMPONT) Megajánlott szolgáltatási ár opciós mennyiségre (nettó Ft/ 1 vizsgálat)” - Súlyszám: 5, szempontnál a Kbt. 77.§ (1) bekezdés 2. mondata alapján előírja, hogy a megajánlott ellenérték nem haladhatja meg a nettó 6 000 Ft/ 1 vizsgálat összeget (az ajánlatkérő a jelen érvénytelenségi okot az elektronikus árlejtés lezárása után vizsgálja).

Az ajánlatkérő a „3. (SZEMPONT) „Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől” - Súlyszám: 40, értékelési szempontnál a Kbt. 77.§ (1) bekezdés 2. mondata alapján előírja, hogy ezen szempont tekintetében a megajánlott szolgáltatási hely távolsága megadott postai helytől nem haladhatja meg az 50,00 km távolságot.

Az ajánlat érvényességének feltétele: az Ajánlattevő által megajánlott budapesti teljesítési helyek esetében legalább 1 (egy), budai oldalon található teljesítési helyszín megajánlása.

Az értékelési szempontok esetében a ponthatárok közötti pontszámok kiosztásának módszere és részszempont megadásának szabálya az alábbi:

Az 1. értékelési és 2. értékelési szempont értékelése a fordított arányosítás módszerével történik. Az egyes szempontokra adott pontszámok az adott szemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek, és ezeknek az eredménye a súlyozott pontszám. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, melynek a súlyozott pontszámok összeadásának eredménye, azaz a súlyozott összpontszáma a legnagyobb.

A 3. értékelési szempont értékelése az abszolút értékelés módszerével történik. Az Ajánlatkérő a megajánlott szolgáltatási hely és a megadott postai hely távolságára vonatkozó megajánlásait alszempontokként értékeli, mind a 40 db kötelezően megajánlott alszempont tekintetében.

Az értékelés részletes leírása az ajánlati dokumentációban.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 3.(szempont) Megajánlott szolgáltatási hely távolsága a megadott postai helytől (km)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 160
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartama alatt az Országos Logisztikai Központ teljesítési helyre legfeljebb összesen 1500 előzetes/soron kívüli/időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot megrendelni. Az opció lehívására vonatkozó részletes szabályokat a megbízási szerződéstervezet tartalmazza.Additional information:

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4))

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015 (X.30) Korm. rendelet (Akr.) 1-4.§, 6-8.§, 10.§, 12-16.§ szerint. Ajánlatkérő előírja, hogy az Akr.1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Az Akr.3. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja, a 4-7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania, közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Az Akr.15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben- azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a rendelet előírja.

Azon esetekben, amikor az Ajánlattevő a minősített ajánlattevői jegyzékben szerepel, Ajánlatkérő az Akr.12. § alapján jár el.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Akr. 1.§ (7) bekezdésére, a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

Kbt.69. § (4) bekezdésében foglalt felhívást követő igazolás:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) esetében az Akr. 8.§-a szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) esetében az ajánlatkérő az Akr. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Ajánlatkérő előírja az Akr 2. § (5) bekezdésnek megfelelően, hogy az Ajánlattevőnek az EEKD IV. részében szereplő „az összes kiválasztási szempont általános jelzése” (IV. rész α) megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelmények tehát ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bekezdésére, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdéseire, a Kbt. 65.§ (12) bekezdésére és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján:

M/1: Az Akr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja és 22.§ (1) bekezdése alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben elvégzett foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ismertetése, az alábbiak szerint:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást köteles csatolni;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát köteles csatolni.

Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább

— a szolgáltatás tárgyát,

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátum, év, hó, nap),

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma/elérhetősége

— az adott szerződés alapján az ajánlattevő által összesen ellátott „A” és/vagy „B” és/vagy „C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységet végző munkavállalók létszámát, 12 hónapos időtartamok szerinti bontásban (fő) valamint a konzorciumi teljesítés esetén a saját teljesítés mértékét,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlattevőnek a teljesített szolgáltatásokat úgy kell bemutatnia, hogy az ajánlati felhívás jelen III.1.3) M/1. pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés valamennyi eleme egyértelműen megállapítható legyen.

M/2: 1. Az ajánlatban csatolni szükséges a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az Ajánlattevőnek és/vagy kapacitást nyújtó szervezetnek az M/2 alkalmassági előírás vonatkozásában bemutatott szakemberekkel kapcsolatos, Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatát (EKR űrlap).

2. Az ajánlatban csatolni szükséges továbbá az Ajánlattevőnek és/vagy kapacitást nyújtó szervezetnek az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról szóló nyilatkozatát (EKR űrlap), melynek tartalmaznia kell:

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adatbázisában nyilvántartott, nyilvántartásban szereplő nevét,

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adatbázisában nyilvántartott, orvosi nyilvántartási számát (amely nyilvántartási szám az adatbázisból történő lekérdezés útján a szakember szakorvosi szakképesítésének ellenőrzését is lehetővé teszi).

3. Az ajánlatban csatolni szükséges továbbá az Ajánlattevőnek és/vagy kapacitást nyújtó szervezetnek

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakembertől származó rendelkezésre állási nyilatkozatot a szakember aláírásával ellátva (Dokumentáció 9. sz. melléklet).

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M/1: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladás napjától visszafelé számított 3 éven belül, évente legalább 20 000 fő A” és/vagy „B” és/vagy „C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységet végző munkavállaló részére nyújtott szerződésszerűen teljesített foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására vonatkozó referenciával.

Teljesített (befejezett) szerződésnek a szerződésszerű teljesítést rögzítő, teljesítésigazolással lezárt szerződés tekintendő. A teljesítés időpontja tekintetében az szolgáltatás nyújtásának tényleges időpontja, nem pedig a teljesítésigazolás kiállításának időpontja irányadó. Az ellátott személyek számára vonatkozó, „évente” teljesítendő alkalmassági minimumkövetelmény esetében „év” alatt a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időtartamokat kell érteni (azaz nem naptári éveket).

M/2: Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 53 fő olyan orvossal, aki az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adatbázisa alapján foglalkozás-orvostan vagy üzemorvostan szakorvosi szakképesítéshez kötött, engedélyhez kötött tevékenységet érvényesen folytathat.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti más szervezet kapacitására a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésekben, valamint (11) bekezdésben meghatározott módon támaszkodhat.

Az Akr.30.§ (4) bekezdése szerint ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban (III.1.3. pont) az ajánlattevő az M1 és M2 pontban meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit szigorúbban állapította meg a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottnál.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

I. Kötbér (késedelmi, hibás vagy késedelmes teljesítési, meghiúsulási kötbér) a szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.

II. Ajánlatkérő kötbér- és/vagy kárigényének biztosítására Ajánlattevőként szerződő félnek összesen a szerződés éves nettó ellenértéke 5 %-nak megfelelő összegű biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 134. (2) - (3) bekezdései szerint.

A biztosíték nyújtása a Kbt. 134. (6) bekezdés a) pontja alapján.

A biztosítéknak szerződés lejártát/megszűnését követő 60 napig kell Ajánlatkérő rendelkezésére állnia.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a biztosítékot a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. §-ában foglaltakat is figyelembe véve, havonta utólagosan, a nyertes ajánlattevő által kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint az igazolt kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő a kifizetéseket a Kbt. 135.§ (5) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF.

A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerint a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

III.2.2) Contract performance conditions

A szerződés teljesítésével kapcsolatban a Kbt. 135.§-ának rendelkezései irányadók.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Az ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: EKR Rendelet) foglalt elektronikus árlejtési szabályokat figyelembe véve, valamint a Kbt. 108.§-a alapján. Az elektronikus árlejtésre vonatkozó részletes szabályokat az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 1
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 14:00
IV.02.07) Place

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer


Additional information:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint az EKR Rendelet 15.§-át alkalmazza.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le, az EKR Rendelet szabályai szerint.

2. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR Rendelet 11.§-a, a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése, a Kbt. 41/A.§ (4)-(5) bekezdései, a Kbt. 65.§ (12) bekezdése és a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése tartalmazzák.

3. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdés alapján teljesíthető.

Ajánlatkérő UniCredit Banknál vezetett befizetési számlaszáma:10918001-00000003-00330225

Az ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban /pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény benyújtandó (formája a Pp. 325.§ (1) bekezdés f)-h) pontjai szerinti teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirat).

4. Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, valamint a Kbt. 108. §-a alapján. Az árlejtést Ajánlatkérő kizárólag a „Megajánlott szolgáltatási átalánydíj fix mennyiségre (nettó Ft/ 1 hónap)” és a „Megajánlott szolgáltatási ár opciós mennyiségre (nettó Ft/ 1 vizsgálat)” vonatkozásában folytatja le, a 3. szempontra adott megajánlást ún. fix tételnek tekinti az árlejtés során.

5. Ajánlatkérő ajánlati dokumentáció I.3.10 pontjában felsorolt helyszínek (10 darab) tekintetében azok kötelező bérbevételét írja elő ajánlattevő(k) részére.

6. Tekintettel arra, hogy a 1138 Budapest Dunavirág u. 2-6. szám alatti, az Ajánlatkérő által – adott esetben, döntése szerint – biztosítandó teljesítési helyet az Ajánlatkérő maga is bérli, így Ajánlattevőnek ajánlata részeként kitöltve és cégszerűen aláírva csatolnia szükséges az ajánlati dokumentáció 1. sz. mellékleteként kiadott ajánlattevői nyilatkozatot.

7. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.

8. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) vonatkozóan.

9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén Akr. 13.§ szerinti dokumentumokat kell csatolni. Az ajánlathoz csatolni kell az egyszerű elektronikus másolati formában benyújtott nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy azoknak – a letelepedés szerinti ország joga szerint előírt – megfelelő egyéb okiratot.

10. Részajánlat tétel kizárásának részletes indoka: Az elvégzendő szolgáltatás részfeladatai szakmailag egymással összefüggnek, továbbá Ajánlatkérő, mint egységes technológiával és országos telephelyhálózattal rendelkező gazdálkodó szervezet, igényt tart a foglalkozás-egészségügy egységes alapelvek szerinti működtetésére, melynek érdekében a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató köteles együttműködni az Ajánlatkérővel.

11. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó Szabó Tamás (lajstromszám 00253).

12. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

13. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT

Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

14. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-11

English Language Unavailable

CPV Codes
85147000; Company health services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions