Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment
OJEU (High Value) 593411-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PGNiG Termika SA
Postal address: ul. Modlińska 15
Town: Warszawa
Postal code: 03-216
Country: PL
Contact person: Mariusz Madej
Telephone: +48 225878469
E-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.termika.pgnig.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://termika.eb2b.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Remonty układów AKPiA i inst. el. kotłów OP-230 nr 2, 3, 4, kotła BFB-185 nr 1 i instalacji biomasy, kotłów WP-120 nr 5, 6, 7, kotłów K-8, K-9, K-14, K-15 oraz turbozespołów Tz-9, Tz-10 w EC Siekierki

Reference number: 19DOZZ936

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontów układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów OP-230 nr 2, 3, 4, kotła BFB-185 nr 1 i instalacji biomasy, kotłów WP-120 nr 5, 6, 7,kotłów K-8, K-9, K-14, K-15 oraz turbozespołów Tz-9, Tz-10 w EC Siekierki, remont układów AKPiA i zabezpieczeń instalacji sieci cieplnej, wody chłodzącej, oleju lekkiego, odpopielania, nawęglania, gospodarki wodnej, MIOS w EC Siekierki oraz remont układów AKPiA w C Kawęczyn wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
6
II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 6

Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonanie remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów OP-230 nr 2, 3, 4 w EC Siekierki

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Elektrociepłownia Siekierki, Augustówka 30, Warszawa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów OP-230 nr 2, 3, 4 w EC Siekierki, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu części 1 zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ936-1 stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-04-01
II.2.7) End 2020-12-20
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Wykonanie remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotła BFB-185 nr 1 i instalacji biomasy w EC Siekierki

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Elektrociepłownia Siekierki, Augustówka 30, Warszawa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotła BFB-185 nr 1 i instalacji biomasy w EC Siekierki, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu części 2 zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ936-2 stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-04-15
II.2.7) End 2020-11-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Wykonanie remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów WP-120 nr 5, 6, 7 w EC Siekierki

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Elektrociepłownia Siekierki, Augustówka 30, Warszawa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów WP-120 nr 5, 6, 7 w EC Siekierki, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu części 3 zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ936-3 stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-04-01
II.2.7) End 2020-12-18
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Wykonanie remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów K-8, K-9, K-14, K-15 oraz turbozespołów Tz-9, Tz-10 w EC Siekierki

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Elektrociepłownia Siekierki, Augustówka 30, Warszawa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów K-8, K-9, K-14, K-15 oraz turbozespołów Tz-9, Tz-10 w EC Siekierki, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu części 4 zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ936-4 stanowiącym załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-04-01
II.2.7) End 2020-12-14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Wykonanie remontu układów AKPiA i zabezpieczeń instalacji sieci cieplnej, wody chłodzącej, oleju lekkiego, odpopielania, nawęglania, gospodarki wodnej, MIOS w EC Siekierki

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Elektrociepłownia Siekierki, Augustówka 30, Warszawa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu układów AKPiA i zabezpieczeń instalacji sieci cieplnej, wody chłodzącej, oleju lekkiego, odpopielania, nawęglania, gospodarki wodnej, MIOS w EC Siekierki, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu części 5 zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ936-5 stanowiącym załącznik nr 8 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-15
II.2.7) End 2020-12-20
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

Wykonanie remontu układów AKPiA w C Kawęczyn

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ciepłownia Kawęczyn, ul. Chełmżyńska 180, Warszawa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontu remont układów AKPiA w C Kawęczyn, wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów, części zamiennych, aparatury i urządzeń, elementów konstrukcyjnych i instalacji oraz sporządzeniem dokumentacji przygotowawczej, dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu części 6 zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ936-6 stanowiącym załącznik nr 9 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-04-01
II.2.7) End 2020-12-15
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na jego wezwanie odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy:

— nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia,

— Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

— jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem skazania tej osoby za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy – art. 133 ust. 4 Ustawy),

— wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

— który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

— który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

— który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

— będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

— wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

— Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca musi wykazać, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu – posiada zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:

a) w przypadku składania oferty na części 1, 2, 3, 4, 6 zamówienia wykaże się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – co najmniej 2 zamówień na wykonanie prac remontowych w zakresie AKPiA kotłów energetycznych o mocy powyżej 50 MWt lub turbin parowych o mocy powyżej 20 MWel, o wartości każdego zamówienia co najmniej 200 000 PLN – warunek taki sam niezależnie na ile części składana oferta,

b) w przypadku składania oferty na część 5 zamówienia wykaże się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – co najmniej 2 zamówień na wykonanie prac remontowych w zakresie urządzeń AKPiA pomocniczych instalacji technologicznych elektrociepłowni, o wartości każdego zamówienia co najmniej 100 000 PLN.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w punkcie III.1.3, Zamawiający zażąda przedłożenia wykazu zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, zamówień o zakresie określonym w punkcie III.1.3 złożony na formularzach stanowiących załączniki nr 3–1 i 3–2 do Instrukcji dla Wykonawców. Do każdej pozycji wykazu zostaną dołączone dowody dotyczące wykonanych zamówień określające, czy te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w pkt III.1.3 – oświadczenie Wykonawcy. Jeśli zamówienia były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do składania dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Wykonawca przystępując do przetargu w częściach 1, 2, 3, 5, i/lub 6 jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla każdej części osobno.

Wykonawca przystępując do przetargu w części 4 jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców najpóźniej na 2 dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy opisano we wzorach umów, które stanowią załącznik nr 4 do SIWZ (część 1 zamówienia), załącznik nr 5 do SIWZ (część 2 zamówienia), załącznik nr 6 do SIWZ (część 3 zamówienia), załącznik nr 7 do SIWZ (część 4 zamówienia). załącznik nr 8 do SIWZ (Część 5 zamówienia) oraz załącznik nr 9 do SIWZ (Część 6 zamówienia).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

W przypadku złożenia w częściach 4 i 5 zamówienia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia, w których został spełniony warunek minimalnej ilości ofert, aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a–91e Pzp. Dla części 1, 2, 3 i 6 aukcja nie jest przewidziana.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, sala 148 w budynku biurowym Elektrociepłowni Żerań.


Section V: Complementary informationIV kwartał 2020 r.


Additional information:

Pełna nazwa zamówienia:

„Wykonanie remontów układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów OP-230 nr 2, 3, 4, kotła BFB-185 nr 1 i instalacji biomasy, kotłów WP-120 nr 5, 6, 7, kotłów K-8, K-9, K-14, K-15 oraz turbozespołów Tz-9, Tz-10 w EC Siekierki, remont układów AKPiA i zabezpieczeń instalacji sieci cieplnej, wody chłodzącej, oleju lekkiego, odpopielania, nawęglania, gospodarki wodnej, MIOS w EC Siekierki oraz remont układów AKPiA w C Kawęczyn”.

Zamawiający na podstawie art. 24aa. ust. 1. Ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie elektronicznej i złożona za pomocą platformy przetargowej pod adresem https://termika.eb2b.com.pl/. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami składana jest w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a załączniki do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu dostępnego w formie edytowalnej zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa w oryginale w formie elektronicznej oświadczenie o udostępnieniu zasobów oraz jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa w oryginale w formie elektronicznej każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
50532000; Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions