Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Tarnów: Engineering design services
OJEU (High Value) 593416-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Town: Tarnów
Postal code: 33-100
Country: PL
Contact person: Sylwia Bartoszewicz
Telephone: +48 583258452
E-mail: sylwia.bartoszewicz@psgaz.pl
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.psgaz.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://zamowienia.psgaz.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://zamowienia.psgaz.pl


Section II: Object of Contract


Title:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągów i przyłączy gazowych n/c w msc. Gdańsk 7 części (przebudowy)”


II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągów i przyłączy gazowych n/c w msc. Gdańsk 7 części (przebudowy)”. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej, świadczenie usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, rejestrację Dziennika Budowy, jednorazową aktualizację kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie kosztorysów inwestorskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym Załączniku nr 2 do SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 392560.80

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Część 1 Gdańsk, ul. Ludwika Hirszfelda

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gdańsk, ul. Ludwika Hirszfelda, POLSKA

II.1.4) Short description

1) Zakres rzeczowy:

— gazociąg n/c dn 110 [mm], PE L = ok. 248,0 [m],

— gazociąg n/c dn 90 [mm], PE L = ok. 28,0 [m],

— przyłącza n/c dn 63 [mm], PE L = ok. 95,0 [m], szt. 13

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 57554.40
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Część 2 Gdańsk, ul. Lubuska

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gdańsk, ul. Lubuska, POLSKA

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy:

— gazociąg n/c dn 110 [mm], PE L = ok. 116,0 [m],

— przyłącza n/c dn 63 [mm], PE L = ok. 30,5 [m], szt. 5

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 43743.60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Część 3 Gdańsk, ul. Odrzańska

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gdańsk, ul. Odrzańska, POLSKA

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy:

— gazociąg n/c dn 110 [mm], PE L = ok. 323,0 [m],

— przyłącza n/c dn 63 [mm], PE L = ok. 85,0 [m], szt. 8,

— przyłącza do przełączenia dn 50 [mm] stal, szt. 1

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 47925.60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Część 4 Gdańsk, ul. Rydygiera

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gdańsk, ul. Rydygiera, POLSKA

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy:

— gazociąg n/c dn 110 [mm], PE L = ok. 168,0 [m],

— przyłącza n/c dn 63 [mm], PE L = ok. 101,0 [m], szt. 13

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 41388.00
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Część 5 Gdańsk, ul. Wronki

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gdańsk, ul. Wronki, POLSKA

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy:

— gazociąg n/c dn 110 [mm], PE L = ok. 352,0 [m],

— przyłącza n/c dn 63 [mm], PE L = ok. 128,5 [m], szt. 12

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 66972.00
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

Część 6 Gdańsk, ul. Jana Styp Rekowskiego

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gdańsk, ul. Jana Styp Rekowskiego, POLSKA

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy:

— gazociąg n/c dn 160 [mm], PE L = ok. 262,0 [m],

— przyłącza n/c dn 63 [mm], PE L = ok. 12,0 [m], szt. 3,

— przyłącza do przełączenia dn 50 [mm], stal szt. 1

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 44185.20
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 7
Title:

Część 7 Gdańsk, ul. Reformacka

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gdańsk, ul. Reformacka, POLSKA

II.1.4) Short description

— gazociąg n/c dn 110 [mm], PE L = ok. 200,0 [m],

— gazociąg n/c dn 90 [mm], PE L = ok. 102,0 [m],

— przyłącza n/c dn 63 [mm], PE L = ok. 202,0 [m], szt. 18,

— przyłącza n/c dn 90 [mm], PE L = ok. 20,0 [m], szt. 1,

— przyłącza do przełączenia dn 50 [mm], stal szt. 1

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 90792.00
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy czym warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową dokumentującą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 200 000 PLN brutto;

1.2.3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj.

1.2.3.1. 6.1.2.3.1. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu, dokumentacji projektowej na sieć gazową lub wodną lub kanalizacyjną lub ciepłowniczą o długości projektowanej sieci wynoszącej co najmniej: część 1 – 92,00 mb, część 2 – 38,00 mb, część 3 – 107,00 mb, część 4 – 56,00 mb, część 5 – 117,00 mb, część 6 – 87,00 mb, część 7 – 100,00 mb;

1.2.3.3. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą:

a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności;

b) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub

Zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi określać:

4.1. zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów;

4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

Pełna informacja dotycząca niniejszego postępowania zawarta jest w SIWZ dostępnym na stronie Zamawiającego https://zamówienia.psgaz.pl

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy czym warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową dokumentującą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 200 000 PLN brutto.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy czym warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową dokumentującą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 200 000 PLN brutto;

1.2.3. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj.

1.2.3.1. 6.1.2.3.1. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu, dokumentacji projektowej na sieć gazową lub wodną lub kanalizacyjną lub ciepłowniczą o długości projektowanej sieci wynoszącej co najmniej część 1 – 92,00 mb, część 2 – 38,00 mb, część 3 – 107,00 mb, część 4 – 56,00 mb, część 5 – 117,00 mb, część 6 – 87,00 mb, część 7 – 100,00 mb;

1.2.3.3. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą:

a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności;

b) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

1. Zamawiający w pkt. 8 SIWZ opisał warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofertach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Pełna informacja dotycząca niniejszego postępowania zawarta jest w SIWZ dostępnym na stronie Zamawiającego https://zamówienia.psgaz.pl

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odstępuje od obowiązku żądania zabezpieczenia.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Wynagrodzenie wskazane w § 3.1 umowy płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu, prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią podpisanego przez strony protokołu odbioru. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez strony protokół odbioru projektu, o którym mowa w § 5.4 OPZ. Podstawą do wystawienia faktury tytułem wynagrodzenia, o którym mowa § 3.1.2 umowy będzie podpisane przez Zamawiającego potwierdzenie prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5.6 OPZ. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru lub potwierdzenia prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5.6 OPZ.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych wzoru umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Jawne otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej PSG dostępnej na stronie https://zamowienia.psgaz.pl.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Oferta wraz z załącznikami oraz jednolity dokument pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w SIWZ.

4. Oferta wraz z załącznikami oraz jednolity dokument muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty i sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Oprócz formularza oferty Zamawiający wymaga złożenia formularza cenowego. Formularz cenowy nie będzie stanowił oferty i ma charakter pomocniczy, nie zawiera kalkulacji wszystkich cen jednostkowych, które składają się na cenę zawartą w formularzu ofertowym. Formularz cenowy będzie stanowił załącznik do umowy i ceny w nim wskazane będą dla Wykonawcy wiążące w trakcie realizacji umowy.

6. Jeżeli Wykonawca planuje powierzyć część zamówienia podwykonawcom, powinien także wskazać w formularzu ofertowym, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.UE.L z 2016 nr 119), dalej RODO, informuję, iż dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis w zakresie ochrony danych osobowych zawiera wzór umowy.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, określonych w pkt 8.19 SIWZ.

9. Dokumenty lub oświadczenia składane na wezwanie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 9.1 SIWZ.

Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez ich wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, podpisanie jej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego lub oświadczenia w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

10. Pełna informacja dotycząca niniejszego postępowania zawarta jest w SIWZ dostępnym na stronie Zamawiającego https://zamówienia.psgaz.pl


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224567801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 01-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
71320000; Engineering design services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions