Slovakia-Bratislava: Computer equipment and supplies

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovakia-Bratislava: Computer equipment and supplies
OJEU (High Value) 594079-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-16
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
National registration number: 30416094
Postal address: Námestie slobody 6
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Postal code: 810 05
Country: SK
Contact person: Viera Holecová
Telephone: +421 259494111
E-mail: viera.holecova@mindop.sk
NUTS code: SK0
Main address (URL): http://www.mindop.sk

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.uvo.sk/vyhladavanie-zakaziek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
http://www.uvo.sk/vyhladavanie-zakaziek
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Rozšírenie infraštruktúry Jednotného informačného systému v cestnej doprave

Reference number: A1/2019/D140/25

II.1.4) Short description

JISCD je komplexný informačný systém, ktorý zabezpečuje efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne v oblasti správy autoškôl, technických služieb a v oblasti riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave. Aplikačná a technologická architektúra riešenia dátového úložiska JISCD je založená na redundantných diskových poliach typu VNX 5600 virtualizovaných hardvérovou platformou VPLEX VS2 a zálohovacom softvéri typu NetBackup. Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity infraštruktúry diskových polí, kapacity hardvérového virtualizátora a rozšírenie súvisiaceho obslužného zálohovacieho softvéru za účelom pokrytia potreby navýšenia celkovej úložnej kapacity komplexného informačného systému JISCD.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 1035539.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Uvedené v bode II.1.4 oznámenia. Bližšie informácie a špecifikácia sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 1035539.00
II.02.07) Duration in days 84
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: Zákazka slúži na jednorazové zvýšenie objemu úložného priestoru existujúceho hardvérového systému. Z pohľadu manažovania systému každý zásah do konfigurácie systému vytvára riziko havárie systému spojenej s takouto operáciou. Preto je efektívne urobiť rozšírenie systému jednorázovo a nie parciálne v niekoľkých fázach, čím by sa zvyšovalo riziko vzniku havárií alebo nefunkčnosti systému.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.

Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "verejný obstarávateľ" alebo "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3 ZVO.

Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO ako scany vo formáte .pdf. cez EVO.

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov alebo úradne osvedčených kópii, tzn. elektronická konverzia listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení, pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.

Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), a e), ZVO. Ostatné doklady záujemca/uchádzač predloží v ponuke.

Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS: - verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom príslušného informačného systému - oversi.sk.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Nepožaduje sa.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1.Požadovaný doklad podľa: § 34 ods. 1 písm. a): Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

2. Požadovaný doklad podľa: § 35 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d): Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom, vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, môže odkázať na systémy manažérstva kvality, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.

3. Požadovaný doklad podľa: § 36 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. h): Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu 49) alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

K bodu 1: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za posledné 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnej súhrnnej výške 800 000 EUR, z toho:

Jednu (1) zmluvu v minimálnej výške 500 000 EUR.

Za poskytnutie dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje nákup hardvéru a/alebo softvéru.

V prípade, ak dodávky tovaru realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným. V prípade, ak dokladom je referencia, odporúča sa uviesť link na stránku, kde je konkrétna referencia zverejnená.

V prípade, ak uchádzač /uvádza zmluvu/, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. dodanie tovaru začalo pred troma rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodania tovaru, ktorá bola realizovaná v rozhodnom období.

Odporúča sa, aby zoznam dodávok bol uvedený prostredníctvom zoznamu uzavretých zmlúv (ak dokladom nie je referencia) a obsahoval:

— názov a sídlo odberateľa,

— kontaktné údaje odberateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),

— predmet poskytnutých služieb a dodávok,

— dobu a podiel na poskytovaní referenčnej dodávke tovaru,

— cenu za poskytnuté služby a dodávky v eurách.

K bodu 2: Platný certifikát ISO 9001 alebo rovnocenné osvedčenie, ktoré je certifikované akreditovanou osobou na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva kvality v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém zabezpečenia kvality.

K bodu 3:Predloženie aktuálne platného certifikátu ISO 14 001, alebo rovnocenného osvedčenia vydaného príslušnými orgánmi členských štátov EÚ na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že dodávateľ má vo svojej organizácii zavedený systém environmentálneho manažérstva.

Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklady podľa § 34, § 34, podľa § 35 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. d) zákona o VO a § 36 vo väzbe na § 34 ods. 1 písm. h) zákona o VO ako scany vo formáte .pdf. cez EVO.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie originálnych elektronických dokladov alebo úradne osvedčených kópii, tzn. elektronická konverzia listinného dokladu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení, pokiaľ neboli predložené doklady vydané elektronicky.

III.2.2) Contract performance conditions

V rámci poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy úspešný uchádzač predloží:

Potvrdenie alebo vyjadrenie zastúpenia výrobcu v SR (pre každú ponúkanú obchodnú značku tovarov), že má status obchodného partnera. Potvrdenie alebo vyjadrenie zastúpenia výrobcu v SR (v detaile pre každú ponúkanú položku), že ponúkaný tovar je dodávaný v rámci štandardných obchodných kanálov výrobcu a vzťahujú sa naň štandardné záručné podmienky výrobcu. Potvrdenie alebo písomné vyjadrenie výrobcu o schopnosti úspešného uchádzača poskytnúť záručný servis alebo záväzok výrobcu prevziať túto povinnosť na seba.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Verejný obstarávateľ použije e - Aukciu podľa § 54 ZVO implementovanú v IS EVO. Podrobné informácie o e - Aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch a v aukčnom poriadku, ktorý bude súčasťou Výzvy na e- Aukciu.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-07-31
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, SLOVENSKO


Additional information:

V súlade s § 54 zákona pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1.VO pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu (EK), ktorá sa realizuje prostredníctvom modernizovaného systému elektronického verejného obstarávania (EVO verzia 18.0) - https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo-5f6.html.

2.Postup je upravený v príručke pre záujemcu/uchádzača (Z/U), ktorá je zverejnená na stránke portálu EVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.

3.Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby si záujemca vytvoril účet v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie (IS ÚVO)https://www.uvo.gov.sk/registracia. V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého záujemca predkladá dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné hospodársky subjekt po prihlásení do IS ÚVO zaregistrovať https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty.

4.Súťažné podklady sú prístupné v profile VO a v EVO (verzia 18.0). Z/U má priamy a neobmedzený prístup k SP a preto VO nebude poskytovať záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.

5.Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky prostredníctvom EVO verzia 18.0. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.

6.EK môže prebiehať aj cez iné informačné systémy alebo podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov do elektronickej schránky uchádzača.

7.V prípade otázok týkajúcich sa systému EVO môžu Z/U požiadať o pomoc s prácou v EVO verzia 18.0 elektronicky e-mail helpdesk_evo@uvo.gov.sk prípadne telefonicky počas pracovných dní v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. na 02 502 64 370.

8.VO odporúča Z/U sledovať aktualizované informácie týkajúce sa systému EVO na webovom sídle ÚVO (príručky Z/U, videonávody, FAQ apod.).

9.VO upozorňuje Z/U, že ponuky sa predkladajú elektronicky výlučne prostredníctvom systému EVO verzia 18.0.

10. U/Z pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO, ale verejný obstarávateľ ho následne vyzve na preukázanie splnenia podmienok účasti požadovanými dokladmi. Uvedený doklad je možné predložiť ako originál elektronického dokladu cez systém EVO, buď:

a) vydaného v elektronickej podobe. Elektronická verzia JEDu je dostupná na stránke:

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk.ň, a/alebo

b) ako listinný dokument podpísaný vlastnoručným podpisom záujemcu/uchádzača transformovaný zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

11.Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom JED v časti IV JED môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV JED.

12. V postupe zadávania zákazky bude použitá eAukcia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v aukčnom poriadku.

13. V prípade, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr podľa § 55 ods.1 ZVO, VO bude po vyhodnotení ponúk vyhodnocovať podmienky účasti stanovené v tomto oznámení u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

14. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že U/Z uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO.

15. Predmetné verejné obstarávanie sa netýka zeleného verejného obstarávania, obstarávania inovácii ani obstarávania zameraného na sociálne aspekty.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-11

English Language Unavailable

CPV Codes
30200000; 48421000; 30210000; 30233130; 30233141; 48710000; Computer equipment and supplies; Facilities management software package; Data-processing machines (hardware); Magnetic disk storage units; Redundant Array of Independent Disk (RAID); Backup or recovery software package;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions