Denmark-Copenhagen: Detection and analysis apparatus

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Copenhagen: Detection and analysis apparatus
OJEU (High Value) 594090-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-16
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
National registration number: 55145016
Postal address: Øster Voldgade 10
Town: København K
Postal code: 1350
Country: DK
Contact person: GEUS - Marianne Simonsen
Telephone: +45 40358047
E-mail: msi@geus.dk
NUTS code: DK01
Main address (URL): www.geus.dk
Address of the buyer profile (URL): www.geus.dk

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=257372&B=KA

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=257372&B=KA
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
Forskning

Section II: Object of Contract


Title:

UHPLC-IMS-HRMS udstyr

Reference number: 046-0018

II.1.4) Short description

GEUS ønsker at indkøbe et UHPLC-HRMS apparatur med ionmobilitet spektrometri (IMS). Formålet er at give GEUS mulighed for at anvende UHPLC-IMS-HRMS metoden til analyser af grundvandsprøver for at bidrage til et paradigmeskifte inden for vores tilgang til og viden om forekomsten af organiske forureningskomponenter i grundvand. Et væsentligt resultat af implementering af metoden vil således være, at der skabes øget viden om, hvilke miljøfremmede stoffer, der findes i grundvandet i Danmark.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

København K

II.1.4) Short description

GEUS ønsker at indkøbe et UHPLC-HRMS apparatur med ionmobilitet spektrometri (IMS). Formålet er at give GEUS mulighed for at anvende UHPLC-IMS-HRMS metoden til analyser af grundvandsprøver for at bidrage til et paradigmeskifte inden for vores tilgang til og viden om forekomsten af organiske forureningskomponenter i grundvand. Et væsentligt resultat af implementering af metoden vil således være, at der skabes øget viden om, hvilke miljøfremmede stoffer, der findes i grundvandet i Danmark.

Yderligere er det hensigten at metoden på længere sigt skal kunne udvikles, så der ved analyse af en vandprøve kan screenes kvalitativt for hvilke organiske forureninger (pesticider, perfluorerede forbindelser, organiske mikroforureninger, naturlige toksiner, medicinrester, osv.), der findes i vandprøven. Herefter vil der på baggrund af forekomster efterfølgende kunne foretages kvantitativ analyse af de forureningskomponenter, der forefindes referencestandarder for med de hidtil anvendte kvantitative analysemetoder.

GEUS ønsker at kunne identificere såvel moderstoffer som kendte og endnu ukendte nedbrydningsprodukter, der findes i en vilkårlig vandprøve. Dette giver øget mulighed for at handle i forhold til forureninger sammenlignet med hidtil. En succesfuldt implementeret metode vil bl.a. kunne anvendes til at sikre, at forureninger af grundvandet, som de nyligt erkendte forureninger med DMS og DPC, opdages tidligere. Det er vores forventning, at særligt lignende små polære molekyler kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet, hvorfor det apparatur, der anskaffes, i videst muligt omfang skal kunne detektere sådanne molekyler.

Specifikt ser vi implementering af metoden som et vigtigt værktøj i forbindelse med vurdering af nedbrydningsprodukters dannelse under danske geologiske og klimatiske forhold. Denne viden giver GEUS mulighed for at bestemme nedbrydningsprodukternes risiko for udvaskning til grundvandet. Et vigtigt aspekt er herunder metodens mulighed for retrospektiv dataanalyse i forhold til udvikling i forekomsten af forureninger over tid. Dette vil blandt andet kunne målrette prioritering af kvantitative analyser i VAP, GRUMO, boringskontrollen og forureningsundersøgelser, samt styrke godkendelsesordningen ifm. VAP-data grundlaget.

Udvælgelsen af kvantitative analyser vil ud fra UHPLC-IMS-HRMS data kunne prioriteres på grundlag af reelle forekomster af forureningskomponenter i en given vandprøve frem for som i dag på opstillede “worst-case” scenarier. På sigt forventes en samfundsøkonomisk gevinst i forbindelse med kvantitative analyser, idet stoffer, der ikke er relevante i en given kontekst, kan nedprioriteres. GEUS forventer et stort årligt gennemløb af vandprøver og ønsker derfor, at det indkøbte apparatur og medfølgende software understøtter dette behov, med mulighed for korte analysetider og fyldestgørende software workflow løsninger.

Generelt agter GEUS med anskaffelsen at styrke indsatsen i al fremtidig forskning indenfor miljøfremmede stoffer i grundvandet, samt pesticiders omdannelse i jord- og vandmiljøet, gerne i samarbejde med andre forskningsinstitutioner og andre samarbejdspartnere.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

- Der kan tilkøbes ekstra undervisning på dagsbasis indtil 2 år efter levering,

- Der kan tilkøbes yderligere fuld Planned Maintenance.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Erklæring om virksomhedens soliditetsgrad i de 2 seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de 2 seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10% i hver af de 2 seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 3 betydeligste sammenlignelige leverancer, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 3 år inden tilbudsfristen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser og varer, leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Der skal kunne fremvise mindst 3 referencer.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Hos ordregiver


Additional information:

Internt


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderda-ge, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor or-dregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-11

English Language Unavailable

CPV Codes
38430000; 38432000; 38433300; 38434560; Detection and analysis apparatus; Analysis apparatus; Spectrum analyser; Chemistry analyser;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions