Romania-Arad: Parts and accessories for vehicles and their engines

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Arad: Parts and accessories for vehicles and their engines
OJEU (High Value) 594137-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-16
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
National registration number: RO1590120
Postal address: Prin Direcția Silvică Arad, Str. Episcopiei nr. 48
Town: Arad
Postal code: 310084
Country: RO
Contact person: Grăjdănescu Adrian
Telephone: +40 257280261
E-mail: grajdanescu@arad.rosilva.ro
Fax: +40 257250558
NUTS code: RO421
Main address (URL): www.rosilva.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100083305

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Regie autonomă
I.5.2) Other activity -
Silvicultură și exploatări forestiere

Section II: Object of Contract


Title:

Furnizare piese de schimb și consumabile pentru utilaje forestiere

Reference number: 12

II.1.4) Short description

Acord-cadru pe durata de 4 ani pentru furnizarea de piese si consumabile ce servesc la mentenanta si reparatiile utilajelor forestiere din parcul D.S. Arad (autoplatforme, tractoare, incarcatoare, buldozere etc.), conform cerintelor cuprinse in caietul de sarcini. Contractele sbsecvente se vor incheia cu frecventa anuala. Numar de zile pana la data limita de depunere a ofertelor pana cand se pot solicita clarificari: 10. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari pana in a 6-a zi inainte de termenul de depunere al ofertelor.

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 7141822

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO421
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sediile subunitatilor D.S. Arad, respectiv ocoalele silvice Beliu, Barzava, Cris, Iuliu Moldovan, Radna, Lipova, Savarsin, Sebis-Moneasa, Valea Mare.

II.1.4) Short description

Piese, subansamble si consumabile necesare intretinerii si repararii utilajelor forestiere aflate in dotarea ocoalelor silvice, pentru buna lor functionare si realizarea sarcinilor de productie in conditii de eficienta si siguranta. Nomenclatorul de repere este atasat pentru fiecare tip de utilaj in caietul de sarcini. Numarul de repere estimat aferent contractelor subsecvente si acordului-cadru s-a stabilit pe baza graficelor de intretinere, duratelor normate de utilizare, precum si pe baza istoricului de service al fiecarui tip de utilaj.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Numărul de puncte de lucru în județ
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 80
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitate de indeplinire: se va completa si depune DUAE elaborat conform formularului standard. Precizari: formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor in platforma SEAP.

(a) Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului,

(b) Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat si la bugetul local (pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata), ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar,

— in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva,

— in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoane cu functie de decizie din cadrul D.S. Arad: Tigan Teodor, Zorlintan Paula, Grajdanescu Adrian, Aldea Adina, Mucescu Ioan, Mogos Gheorghe, Pascalau Mircea, Mustata Dan, Bundau Lucian.

Ofertantul/candidatul are obligația să fie legal înregistrat şi să aibă dreptul de a comercializa produsele solicitate prin prezenta documentaţie. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Document obligatoriu: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii. Initial ofertantii vor completa declaratia DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are capacitatea de a sustine volumul fizic si valoric al acordului-cadru/contractului pentru produse similare.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Ofertantul va depune declaratia cuprinzând livrarile de produse similare care sa ateste ca in ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertelor in prezenta procedura, a furnizat produse similare in valoare de cel putin 1 785 000 RON si va completa DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalul evaluarii ofertelor, va depune la solicitarea autoritatii contractante, documente care sa dovedeasca cele declarate, respectiv contracte, procese-verbale de receptie, documente constatatoare etc. din care sa reiasa data, valorile, denumirea produselor, indiferent daca livrarile s-au facut catre clienti persoane juridice de drept public sau privat.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Adresa web: http://www.arad.rosilva.ro


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Conform Legii 101/2016.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Compartimentul Juridic
Postal address: Str. Episcopiei nr. 48
Town: Arad
Postal code: 310084
Country: RO
Telephone: +40 257280261
E-mail: juridic@arad.rosilva.ro
Fax: +40 257250558
URL: http://www.arad.rosilva.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-11

English Language Unavailable

CPV Codes
34300000; 31430000; 34350000; Parts and accessories for vehicles and their engines; Electric accumulators; Tyres for heavy/light-duty vehicles;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions