Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Sofia: Scanners
OJEU (High Value) 594205-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-16
Deadline 2020-01-15 16:45:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Университет за национално и световно стопанство
National registration number: 000670602
Postal address: ж.к. „Студентски град“, ул. „Осми декември“
Town: София
Postal code: 1700
Country: BG
Contact person: Цветанка Торбова
Telephone: +359 28195516
E-mail: totbova@unwe.bg
Fax: +359 28195516
NUTS code: BG412
Main address (URL): www.unwe.bg
Address of the buyer profile (URL): http://zop2.unwe.bg

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://zop2.unwe.bg/Document?folderId=465

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на мобилни скенери за нуждите на УНСС


II.1.4) Short description

Мобилен скенер — 3 броя.

Скенер, тип CIS.

Скенер скорост черно, стр./мин, мин. 7,5 ppm (A4).

Скенер скорост цветно, стр./мин, мин. 7,5 ppm (A4).

Скенер резолюция, dpi Optical: Мин. Up to 600 x 600 dpi; Interpolated 1 200 dpi.

Дълбочина на цвета при сканиране Input: мин. 48 bit colour Processing / Output: 24 bit colour Processing.

Нива на сивото Input: 16 bit / Output: 8 bit.

Сензор за хартия, тип Optical Photo Sensor.

Медия, подаване 1 sheet.

Медия, размер Wide: 55 to 215,9 mm, Length: 90 to 812,8 mm.

.
2
2
2

Интерфейс Мин. Hi-Speed USB 2.0; SD card — 4GB SD card included (memory size limit: between 2 — 32 GB); IEEE 802.11b/g/n.

Файлови формати Мин. PDF (searchable) PDF, JPG, TIFF, BMP, GIF.

Софтуер NewSoft Presto! PageManager 9 (Mac), Button Manager V2 (Windows), NewSoft Presto! BizCard 6 (Windows and Mac), DSmobileCapture (Windows and Mac).

Съвместими операционни системи Windows XPSee Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8; Mac OS X 10.6.x, 10.7.

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 1100

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG412
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Гр. София, УНСС

II.1.4) Short description

Доставка на мобилни скенери за нуждите на УНСС

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Срок за доставка
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %
Value excluding VAT: BGN 1100
II.02.07) Duration in months 3
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Няма.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Няма.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Няма.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Участникът следва да разполага със сервизна база на територията на гр. София.

Документ за доказване на поставеното изискване:

Участниците представят декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, в който посочват сервизната база — адрес, телефонен номер и имейл адрес.

2. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

Документ за доказване на поставеното изискване:

Участникът да представи списък на доставките,които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

3. Участникът трябва да приложи системи за управление на качеството:

Документ за доказване на поставеното изискване:

Копие на Сертификати издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации и стандарти. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати издадени от органи, установени в други държави членки.

Съответствието с критериите за подбор се декларира в ЕЕДОП, а участникът определен за изпълнител при сключване на договор представя доказателства за съответствие.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Участникът следва да разполага със сервизна база в гр. София с посочен адрес, телефонен номер и мейл адрес.

2. Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под идентичен или сходен да се счита дейности по доставка на всякакъв вид сканиращи устройства на документи. Към списъка се прилагат доказателства за това (удостоверения от възложителя или посочване на линк към публичен регистър).

4. Валидна система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001:20xx или еквивалентен. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати издадени от органи, установени в други държави членки.

Съответствието с критериите за подбор се декларира в ЕЕДОП, а участникът, определен за изпълнител при сключване на договор, представя доказателства за съответствие.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата.

III.2.2) Contract performance conditions

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от общата стойност на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията може да се предостави под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на възложителя, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Срокът на валидност на предоставената гаранция следва да бъде за целия срок на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 16:45


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 4
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-16
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Гр. София, ж.к. „Студентски град“, ул. „Осми декември“, УНСС, Ректорат, зала П008.


Additional information:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Section V: Complementary informationAdditional information:

За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят предвижда специфични национални основания за изключване във връзка със:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.5.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфичните национални основания за отстраняване чрез попълване на ЕЕДОП част III, раздел Г.

Определянето на изпълнител, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 ще е въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена“, образуван както следва:

1. Предлагана цена (Кц) — максимум 100 точки при тежест в комплексната оценка — 95 % (оценка от 0 до 100);

2. Срок за доставка (Кд) — максимум 100 точки при тежест в комплексната оценка — 5 % (оценка от 0 до 100);

Или

К = Кц х 0,95 + Кд х 0,05

Критериите за оценка на офертите и тяхната тежест в комплексната оценка се определят в коефициентите.

Показателят „Кц“ е за най-ниска предложена цена за конкретната поръчка и се получава по следния начин:

Кц = Ц мин / Ц участник х 100

Където:

„Ц мин“ е най-ниската предложена цена от участник;

„Ц участник“ е предложената цена от съответния участник.

Показателят Кд е за срока за доставка и се получава по следния начин:

1. Участник/ци предложил срок за доставка 10 дни или по-малко получава/т — 100 точки

2. Участник/ци предложил срок за доставка от 11 до 20 дни получава/т — 75 точки;

3. Участник/ци предложил срок за доставка от 21 до 30 дни получава/т — 50 точки;

4. Участник/ци предложил срок за доставка 31 дни или повече получава/т — 25 точки.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-11

English Language Unavailable

CPV Codes
38520000; Scanners;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions