Czechia-Prague: Passenger cars

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Prague: Passenger cars
OJEU (High Value) 594252-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-16
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Kolektory Praha, a.s.
National registration number: 26714124
Postal address: Pešlova 3/341
Town: Praha
Postal code: 190 00
Country: CZ
Contact person: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář
Telephone: +420 222866555
E-mail: vz@mt-legal.com
NUTS code: CZ01
Main address (URL): https://www.kolektory.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://www.tenderarena.cz/profily/KolektoryPraha

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.tenderarena.cz/profily/KolektoryPraha

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
www.eveza.cz/profil-zadavatele/kolektory-praha-as/elektronickyprijem/22691
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
Technická infrastruktura

Section II: Object of Contract


Title:

Nákup užitkových automobilů II


II.1.4) Short description

Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části:

- část 1: Užitkové automobily kategorie B2;

- část 2: Užitkové automobily kategorie B4 a B5.

Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na jednu nebo všechny části veřejné zakázky.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 131 a násl. ZZVZ uzavře pro každou část veřejné zakázky rámcovou dohodu s jedním účastníkem na dobu určitou 12 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na nákup užitkových automobilů.

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 5500000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Užitkové automobily kategorie B2

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Místem dodání je sídlo Odběratele dle rámcové dohody.

II.1.4) Short description

Zadavatel v souladu s ustanovením § 131 a násl. ZZVZ uzavře pro každou část veřejné zakázky rámcovou dohodu s jedním účastníkem na dobu určitou 12 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na nákup užitkových automobilů.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: CZK 1800000.00
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Užitkové automobily kategorie B4 a B5

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Místem dodání je sídlo Odběratele dle rámcové dohody.

II.1.4) Short description

Zadavatel v souladu s ustanovením § 131 a násl. ZZVZ uzavře pro každou část veřejné zakázky rámcovou dohodu s jedním účastníkem na dobu určitou 12 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na nákup užitkových automobilů.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: CZK 3700000.00
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zadavatel dle § 77 odst. 1 ZZVZ požaduje výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:05

Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-11

English Language Unavailable

CPV Codes
34110000; 34136100; Passenger cars; Light vans;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions