Romania-Galați: Traffic control services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Galați: Traffic control services
OJEU (High Value) 594865-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-16
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Municipiul Galați
National registration number: 3814810
Postal address: Str. Domnească nr. 54
Town: Galați
Postal code: 800008
Country: RO
Contact person: Mihai Sindile
Telephone: +40 236307720
E-mail: licitatii@primariagalati.ro
Fax: +40 236307796
NUTS code: RO224
Main address (URL): www.primariagalati.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100083489

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
http://sicap-prod.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Prestări servicii de mentenanță a Sistemului Inteligent de Management al Traficului

Reference number: 3814810201978

II.1.4) Short description

Municipiul Galati doreste achitionarea unor servicii de mentenanta a Sistemului de Management al Traficul existent in mun. Galati.

Termenul de prestare: pana la sfarsitul anului 2020.

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1500000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO224
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Mun. Galati.

II.1.4) Short description

Municipiul Galati doreste achitionarea unor servicii de mentenanta a Sistemului de Management al Traficul existent in mun. Galati.

Termenul de prestare: pana la sfarsitul anului 2020.

In conformitate cu prevederile înscrise în sectiunea I.3): numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 15.

In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 12-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Timpul de intervenție
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor si se va prezenta declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute în art. 58-60 Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Pucheanu Ionut Florin, primar,

— Enache Cristian-Sorin, viceprimar,

— Roman Apostol-Picu, viceprimar,

— Humelnicu Marius, adminitrator public,

— Campeanu Rodica, director,

— Capetis Cristian, director,

— Zahei Marius, sef serviciu,

— Baldovin Adriana, sef serviciu,

— Ecaterina Macovei, consilier achizitii publice,

— Torica Romeo Costinel, consilier achizitii publice,

— Sindile Mihai-Angelo, consilier achizitii publice,

— Ilie Mircea Dragos, consilier achizitii publice,

— Tanasov Liliana, consilier achizitii publice,

— Rapotan Alina Gabriela, consilier achizitii publice,

— Munteanu Ionel, consilier juridic,

— Popa Cristinela-Verginica, consilier juridic,

— Valentin Schipor, inspector.

Consilieri locali: Andrei Lucian-Valeriu, Atanasiu Onut Valeriu, Badiu Nicoleta, Bogatu Hristache, Bogatu Iorgu Viorel, Gheorghe Potîrniche, Ciuperca Silviana, Cocu Desilia, Cordoneanu Ion, Dima Giorgica, Cristian Duca, Gavanescu Ioan-Paul, Ghetu Ilie, Iacob Claudiu, Ichim Laurentiu, Florina Stoica, Iurescu Oana-Claudia, Ivan Angela Stela, Oancea Moise-Cornel, Patrascu Nicoleta-Mariana, Poalelungi Dumitru, Popa Catalin, Serban Alexandru-Gabriel, Vasile Claudiu-Ionut, Vreme Daniela-Simona.

Modalitate de indeplinire: declaratie privind neincadrarea în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 care va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din tara de rezidenta, sa prezinte documente din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: se va completa DUAE de către ofertant (lider si asociat – după caz) si […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertanţii vor prezenta o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi [in conformitate cu art. 179 lit. b) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice]. Din lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani să rezulte că ofertantul a prestat servicii similare cu obiectul achiziţiei (servicii de reparatii, intretinere sisteme de management al traficului). Ofertanții trebuie sa facă dovada ca au prestat servicii similare in domeniul sistemelor inteligente de management al traficului in ultimii 3 ani, calculați pana la data limita de depunere a ofertelor în valoare cumulata de minim 500 000 RON la nivelul unuia sau a maximum 2 contracte. Perioada de 3 ani se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anunțul de participare), chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.

Proportia de subcontractare. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Partea/partile subcontractate vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractant. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta contractul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractanti. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Se va completa DUAE. La nivelul DUAE se vor preciza cel putin urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea din contract pentru care a fost responsabil. Certificate/documente/referințe/recomandări emise sau contrasemnate de autoritatea sau clientul privat beneficiar al contractului, prin care se demonstrează îndeplinirea cerinței (se confirmă prestarea serviciilor similare), prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”. Respectivele certificări indica beneficiarii, valoarea, perioada si locul prestatiei, daca serviciile au fost duse la bun sfârșit (finalizate si recepționate). În situația în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experiență, a prestat servicii în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experiență similară pentru un antreprenor general, activitățile vor fi confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final atestă faptul că operatorul economic a avut calitatea de subcontractor. În cazul documentelor emise în altă limbă decât limba romană, acestea vor însoțite de traducere autorizata. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerința privind experiența similară pot fi (fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa): copii ale unor părți relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepție, certificate constatatoare. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinței, în cazul contractelor încheiate într-o altă monedă, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/altă valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, disponibil pe adresa www.bnr.ro

Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti. Odata cu DUAE se va prezenta acordul de subcontractare. Din DUAE trebuie sa rezulte partea/partile din contract pe care ofertantul urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Inainte de semnarea contractului trebuie sa fie prezentate contractele încheiate între contractant si subcontractant.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-06-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1) Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii (recomandat – liderul asocierii) sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta;

2) Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shell SAFE Verify – utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic;

3) Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea descrescătoare a punctajelor obtinute in urma aplicarii algoritmului descris la pct. II.2.5) – „Criterii de atribuire”, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

4) Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt prevazute art. 8 din Legea nr. 101/2016.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Serviciul Achiziții Publice
Postal address: Str. Domnească nr. 54, camera 215
Town: Galați
Postal code: 800036
Country: RO
Telephone: +40 236307720
E-mail: licitatii@primariagalati.ro
Fax: +40 236307796
URL: www.primariagalati.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-11

English Language Unavailable

CPV Codes
63712700; 63712710; Traffic control services; Traffic monitoring services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions