Poland-Warsaw: Adult and other education services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Adult and other education services
OJEU (High Value) 594967-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-16
Deadline 2020-01-15 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
Postal address: ul. Wiśniowa 50
Town: Warszawa
Postal code: 02-520
Country: PL
Contact person: Jerzy Kaczmarek
Telephone: +48 226408048
E-mail: Jerzy.Kaczmarek@sw.gov.pl
Fax: +48 8486268
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.sw.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.zp.sw.gov.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna służby więziennej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Usługi szkoleniowe dla skazanych w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020

Reference number: OI/KI.2230.2.1.1.2019.JK

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia w postaci cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w 8 jednostkach OISW Warszawa w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80560000-7, 80570000-0.

2. Informacje szczegółowe:

1) szkolenie przewidziane jest dla 708 osób: 59 cykli aktywizacyjno-zawodowych – każdy po 12 osób plus 2 osoby rezerwowe do każdego cyklu;

2) na cykl aktywizacyjno-zawodowy składa się kurs aktywizacji zawodowej i kurs zawodowy. W pierwszej kolejności obywa się kurs aktywizacji zawodowej, a w następnej kurs zawodowy.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1677578.40

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL9
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia w postaci cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w 8 jednostkach OISW Warszawa w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80560000-7, 80570000-0.

2. Informacje szczegółowe:

1) szkolenie przewidziane jest dla 384 osób: 32 cykle aktywizacyjno-zawodowych – każdy po 12 osób plus 2 osoby rezerwowe do każdego cyklu;

2) na cykl aktywizacyjno-zawodowy składa się kurs aktywizacji zawodowej i kurs zawodowy. W pierwszej kolejności obywa się kurs aktywizacji zawodowej a w następnej kurs zawodowy.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 910988.40
II.2.7) End 2020-05-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

WND-POWR.02.07.00-00.0001/15


Additional information:

Szczegółowe informacje dotyczące terminów realizacji oraz miejsc, warunków udziału w postępowaniu, wadium zostały podane w SIWZ.


Description: Item/Lot 2
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL9
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia w postaci cykli aktywizacyjno-zawodowych dla osób osadzonych w 8 jednostkach OISW Warszawa w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 80000000-4, 80530000-8, 80560000-7, 80570000-0.

2. Informacje szczegółowe:

1) szkolenie przewidziane jest dla 324 osób: 27 cykli aktywizacyjno-zawodowych – każdy po 12 osób plus 2 osoby rezerwowe do każdego cyklu;

2) na cykl aktywizacyjno-zawodowy składa się kurs aktywizacji zawodowej i kurs zawodowy. W pierwszej kolejności obywa się kurs aktywizacji zawodowej a w następnej kurs zawodowy.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: EUR 766590.00
II.2.7) End 2020-11-15
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

WND-POWR.02.07.00-00.0001/15


Additional information:

Szczegółowe informacje dotyczące terminów realizacji oraz miejsc, warunków udziału w postępowaniu, wadium zostały podane w SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

a) koncesje, zezwolenie, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – w szczególności wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – placówek kształcenia ustawicznego.

Należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.1.5.1) The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 09:30
IV.02.07) Place

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 50, POLSKA


Additional information:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym wyznaczono termin ich złożenia o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

W terminie do 10 dni od dnia powzięcia informacji o działaniu lub zaniechaniu działania przez Zamawiającego


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-11

English Language Unavailable

CPV Codes
80400000; Adult and other education services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions