Bulgaria-Kozloduy: Construction-site supervision services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Kozloduy: Construction-site supervision services
OJEU (High Value) 595039-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-16
Deadline 2020-01-15 17:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Община Козлодуй
National registration number: 000193250
Postal address: ул. „Христо Ботев“ № 13
Town: Козлодуй
Postal code: 3320
Country: BG
Contact person: Ирена Кирилова-Попова, директор на Дирекция „Национални програми, международни проекти и обществени поръчки“
Telephone: +359 97385865
E-mail: op.ob.kozloduy@gmail.com
Fax: +359 97380183
NUTS code: BG313
Main address (URL): http://www.kozloduy.bg/
Address of the buyer profile (URL): https://www.profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://profilnakupuvacha.com/Obshtina_Kozloduy,13526

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска“ — част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца“


II.1.4) Short description

Предметът на поръчката обхваща упражняване на строителен надзор при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска — част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца“, изпълняване на функциите на КБЗ, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.

Изпълнителят упражнява стр. надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за упражняване на стр. надзор. Екипът да отговаря на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

Целите на поръчката са:

— Осъществен строителен надзор съгл. изискванията на действащото законодателство,

— Качествено изпълнение на СМР,

— Засилен контрол върху прилагането на ЗБУТ.

Услугата „строителен надзор“ включва контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация — от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на строежа.

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 19250.46

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG313
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца. Някои видове работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, при целесъобразност или необходимост.

II.1.4) Short description

Предметът на поръчката обхваща упражняване на строителен надзор при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска — част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца“, изпълняване на функциите на координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.

В изпълнение на своите задължения изпълнителят упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за упражняване на строителен надзор. Екипът трябва да отговаря на изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.

Целите на настоящата обществена поръчка са:

— Осъществен строителен надзор съгласно изискванията на действащото законодателство,

— Качествено изпълнение на СМР,

— Засилен контрол върху прилагането на здравословни и безопасни условия на труд.

Услугата „строителен надзор“ включва контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация — от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на строежа.

При упражняване на строителен надзор изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в БЪЛГАРИЯ.

Подробно описание на изискванията, свързани с изпълнението на обществената поръчка е представено в приложената към документацията техническа спецификация.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 19250.46
II.02.07) Duration in days 240
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Финансирането е съгласно Договор № BG06RDNP001-7.001-0110-C01 от 14.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. от мярка - 7 от ПРСР 2014-2020 г., съфинанс. от ЕЗФРСР.


Additional information:

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП разглеждането и оценката на представените оферти, съгласно избраният критерий за възлагане, ще се извърши от комисия по реда на чл. 61 от ППЗОП, като техническите и ценовите предложения на участниците се оценяват преди проверка на документите за наличие на основания за отстраняване свързани с личното състояние и съответствие с критериите за подбор.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават издадено от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол и вписано в нарочен регистър валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за упражняване на дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността за лица регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

Удостоверяване:

При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, част IV: Критерии за подбор, раздел А. „Годност“ на данните за вписването в публичен регистър при Дирекцията за национален строителен контрол, респ. в аналогичен регистър посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

Доказване:

При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП — заверено копие от валидно удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за упражняване на дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността за лица регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.

В случай че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. Участниците в обществената поръчка трябва за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си да са реализирали минимален общ оборот в размер на 35 000,00 (тридесет и пет хиляди) BGN, изчислен на база годишните обороти*

Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП „годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.

2. Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „консултант, извършващ строителен надзор“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, произтичаща от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Съгласно издаденото разрешение за строеж обекта, предмет на поръчката, е строеж втора категория.

Изискването не се прилага за лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република БЪЛГАРИЯ и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Участниците в обществената поръчка трябва за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си да са реализирали минимален общ оборот в размер на 35 000,00 (тридесет и пет хиляди) BGN, изчислен на база годишните обороти*

Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП „годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.

Удостоверяване:

При подаване на офертата За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните им финансови отчети в ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел, Б. „Икономическо и финансово състояние“, т.1а.

Доказване:

При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП — чрез представяне на заверени копия на годишните финансови отчети за последните приключили 3 (три) финансови години или техните съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

2. Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „консултант, извършващ строителен надзор“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, произтичаща от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Съгласно издаденото Разрешение за строеж обекта, предмет на поръчката, е строеж втора категория.

Изискването не се прилага за лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република БЪЛГАРИЯ и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

Удостоверяване:

При подаване на офертата за удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност) в ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел, Б. „Икономическо и финансово състояние“, т. 5.

Доказване:

При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП — чрез представяне на заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ (за чуждестранните лица), съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора — и заверено копие на новата застрахователна полица.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Участникът, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

За „дейности с предмет, сходен с този на поръчката“ се приемат дейности по упражняване на строителен надзор при изграждане или реконструкция или основен ремонт на поне един строеж от пътната техническа инфраструктура, попадащ в обхвата на чл. 137, ал. 1, т. 1 буква „а“ и/или буква „н“ и/или чл. 137, ал. 1, т. 2 буква „а“ и/или буква „и“, чл. 137, ал. 1, т. 3 буква „а“ и/или буква „ж“, чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ и/или буква „д“ от ЗУТ.

Възложителят не поставя изискване относно обема на изпълнената услуга.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Участникът, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

За „дейности с предмет, сходен с този на поръчката“ се приемат дейности по упражняване на строителен надзор при изграждане или реконструкция или основен ремонт на поне един строеж от пътната техническа инфраструктура, попадащ в обхвата на чл. 137, ал. 1, т. 1 буква „а“ и/или буква „н“ и/или чл. 137, ал. 1, т. 2 буква „а“ и/или буква „и“, чл. 137, ал. 1, т. 3 буква „а“ и/или буква „ж“, чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ и/или буква „д“ от ЗУТ.

Възложителят не поставя изискване относно обема на изпълнената услуга.

Удостоверяване:

При подаване на офертата участниците попълват данни в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел, В. „Технически и професионални способности“, т. 1б) с посочване на стойностите, датите, получателите и вида на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката.

Доказване:

При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП — чрез представяне на списък на услугата/ите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в ЕЕДОП, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Доказване на съответствие с критериите за подбор от участници — обединения, трети лица и подизпълнители

1) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението — участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение;

2) Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, техническите и професионалните способности, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

3) Участниците могат да ползват подизпълнители, които следва да посочат в офертата за участие и дела от поръчката, който ще им възложат. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

III.2.2) Contract performance conditions

При подпис. на дог., участникът определен за изпъл. следва да представи:

— Гаранция за изп-е в размер на 5 % от ст-та на дог. без ДДС,

— Изпълни задължението по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. В случаите на чл. 112, ал. 1, т. 2—4 от ЗОП възложителят спазва разпоредбата на чл. 112, ал. 9 от ЗОП,

— Декларации по чл. 59, ал. 1, т. 3, чл. 42, ал. 2, т.2 и чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари — по образец,

— Когато участникът, определен за изпъл. е обединение на ФЛ и/или ЮЛ, преди скл. на договора, се представя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрацията по Булстат или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 17:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-07-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-16
IV.02.07) Local time 08:30
IV.02.07) Place

Гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев“ № 13, заседателна зала на Община Козлодуй.


Additional information:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Section V: Complementary informationAdditional information:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя.

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП; участник, който след искане или покана от Възложителя не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си; участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката.

Ако за участник са налице някое от посочените основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, той има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират надеждността му, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Офертите на участниците трябва да са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите и които са приложими. Неспазването на посоченото условие води до отстраняване.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, съответните изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и третите лица.

Документите, доказващи липсата на основ. за отстраняване са посочените в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника избран за изп. при скл. на дог. за обществена поръчка. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време, след отваряне на офертите, да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

При подаване на офертата, участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на дог-р.

Прогн. стойност е максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури. Оферти с ценови предложения над определения финансов ресурс ще бъдат отстранени от участие.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към предмета на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП — +359 70018700;

Интернет адрес: www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ:

1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67 Телефон: +359 29406331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.;

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/;

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;

София 1051, ул. „Триадица“ № 2;

Телефон: +359 28119443.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-11

English Language Unavailable

CPV Codes
71521000; Construction-site supervision services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions