Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Bucharest: Alarm-monitoring services
OJEU (High Value) 595074-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-16
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: C.N. „Loteria Română” S.A.
National registration number: RO12397185
Postal address: Str. Colonel Poenaru Bordea nr. 20
Town: Bucureşti
Postal code: 040094
Country: RO
Contact person: Ion Niță/Sebastian Gherlagiu
Telephone: +40 0372137307/ +40 0372137215
E-mail: achizitii.publice@loto.ro
Fax: +40 372137438
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.loto.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100083587

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
S.C. cu capital de stat
I.5.2) Other activity -
Jocuri de noroc

Section II: Object of Contract


Title:

Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției inclusiv mentenanța acestora cu înlocuirea pieselor și echipamentelor defecte, existente în spațiile C.N.L.R.-S.A. la nivel național

Reference number: 12397185201905

II.1.4) Short description

Prestarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, inclusiv mentenanța acestora cu înlocuirea pieselor și echipamentelor defecte pentru 1 015 locații din care un număr de 981 locații existente la nivel național și un număr de 34 locații noi pentru care se estimează a fi necesară prestarea serviciilor de monitorizare pe parcursul unui an calendaristic, generate de relocări sau înființări de agenții noi, în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini și Anexa nr. 1 la caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari cu 10 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de catre operatorii economici până la termenul limită stabilit.

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 4597950

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO
II.2.3.2) Main site or place of performance:

La nivel național.

II.1.4) Short description

Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, inclusiv mentenanța acestora cu înlocuirea pieselor și echipamentelor defecte pentru 1 015 locații din care un număr de 981 locații existente la nivel național și un număr de 34 locații noi pentru care se estimează a fi necesară prestarea serviciilor de monitorizare pe parcursul unui an calendaristic, generate de relocări sau înființări de agenții noi.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Timpul de intervenție urban (Tu)
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 85
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Situatia personala a ofertantului: operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuala, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător), nu trebuie să se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 care determina excluderea din procedura de atribuire.

Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte) pentru/la:

1) partea III „Motive de excludere” – sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale” – subsectiunile:

— „Participare la o organizatie criminala”,

— „Coruptie”,

— „Fraude”,

— „Infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste”,

— „Spalare de bani sau finantarea terorismului”,

— „Exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane”;

2) partea III „Motive de excludere” – sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale” – subsectiunile:

— „Plata impozitelor”,

— „Plata asigurarilor sociale”;

3) partea III „Motive de excludere” – sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale” – subsectiunile:

— „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei de mediu”,

— „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei sociale”,

— „Incalcarea obligatiilor in domeniul legislatiei muncii”,

— „Falimentul”,

— „Insolventa”,

— „Concordat preventiv”,

— „Situații similare, în temeiul legislației naționale, cum ar fi falimentul”,

— „Active administrate de lichidator”,

— „Activitatile economice sunt suspendate”,

— „Acorduri cu alti operatori economici care vizeaza denaturarea concurentei”,

— „Vinovat de comiterea unei abateri profesionale grave”,

— „Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achizitii publice”,

— „Implicare directa sau indirecta in pregatirea acestei proceduri de achizitii publice”,

— „Incetarea anticipata, daune-interese sau alte sanctiuni comparabile”,

— „Vinovat de interpretarea eronata, nedivulgarea de informatii, incapacitatea de a furniza documentele necesare si obtinere de informatii confidentiale referitoare la aceasta procedura”.

Nota 1: în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2) cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiției – Oficiul Registrului Comerțului/actul constitutiv al operatorului economic;

3) după caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadreaza în situațiile de excepție care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016;

4) după caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcții de decizie la nivelul autorității contractante, în sensul prevederilor art. 60 și art. 167 lit. e) din Legea nr. 98/2016, sunt:

1) Alexandru-Mircea Croitoru, director general al C.N. Loteria Romana-S.A.;

2) Dă […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertanților li se impune/solicită să aibă o medie a cifrei de afaceri generale de minimum 5 000 000,00 RON pentru ultimele 3 exerciții financiare 2016, 2017 si 2018; se vor prezenta documente edificatoare-justificative care probeaza/confirma indeplinirea cerintei privind media cifrei de afaceri anuale, respectiv bilanturi contabile pentru anii financiari: 2016, la data de 31.12.2016; 2017, la data de 31.12.2017; 2018, la data de 31.12.2018 sau alte documente echivalente cum ar fi: rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic.

Asigurarea riscului profesional. Ofertanților li se impune/solicită să dețină sau să se angajeze să obțină înainte de atribuirea contractului, o asigurare de risc profesional de minimum 160 000,00 EUR/eveniment.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru/la: partea IV „Criteriile de selectie” – sectiunea B „Capacitatea economica si financiara” – subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala pentru numarul de ani impus”. Pentru furnizarea informațiilor aferente cifrei de afaceri, ofertantul completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de autoritatea contractantă, câmpurile solicitate astfel:

1) pentru prezentarea mediei cifrei de afaceri generale (anuale):

(a) introduce în câmpul „numărul de ani” – numărul de ani pentru care prezintă media cifrei de afaceri,

(b) introduce în câmpul „media cifrei de afaceri” – valoarea mediei cifrei de afaceri pentru anii în cauză în format de număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.

(c) precizează în câmpul „moneda”, moneda în care este exprimată cifra de afaceri în înregistrările pe care le utilizează ca suport pentru informațiile incluse în DUAE.

Atunci când ofertantul s-a înființat sau și-a început activitatea în unul din cei 3 ani financiari pentru care se solicită informații, ofertantul în cauză va include informații despre cifra de afaceri pentru exercițiile financiare încheiate până la momentul completării DUAE.

Nota 1: pentru contractele/angajamentele/documentele a caror valoare este in alta valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se va consulta http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte 1 sau mai multe din informatiile mai sus solicitate, acesta are dreptul in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare/adecvate sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind media cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 ani.

Nota 2: in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: poliță de asigurare valabilă pe durata contractului, încheiată cu o agenție de asigurare, autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri, in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, la nivelul unuia sau mai multor contracte, in valoare cumulata de cel putin valoarea estimata a contractului, respectiv: 4 500 000,00 RON fara TVA. Prin sintagma „servicii similare” se întelege orice serviciu de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Se vor solicita ca si documentente justificative, documente suport relevante care sa sustina fara echivoc informatiile din DUAE (răspuns), ce vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare inclusiv, fără a se limita la: procese-verbale de recepție, certificate de acceptare sau alte dovezi nominalizate de către ofertant în DUAE (răspuns), emise sau contrasemnate de autoritatile contractante sau de catre clientii privati, ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu demonstrarea experienței similare și pe care ofertantul le propune autorității contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al experienței similare. Documentele emise într-o alta limba decât limba româna vor fi însotite de traduceri autorizate în limba româna, de asemenea semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, conform celor mentionate anterior. Pentru contractele/angajamentele/documentele a caror valoare este in alta valuta, calculul echivalentei se va aplica cursul lei/valuta de la data publicarii anuntului in SICAP. Se va consulta http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

Proportia de subcontractare. Operatorilor economici li se solicită precizarea părţii/părţilor din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertanți precizeaza în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE la „Criteriile de selectie” – sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat”. Pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară, ofertantul completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de autoritatea contractantă, câmpurile solicitate astfel:

1) utilizează câmpul „Descriere” pentru a include succint, cel puțin următoarele informații:

(a) obiectul contractului cu beneficiarul serviciilor,

(b) datele de identificare ale contractului,

(c) caracteristicile serviciilor pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime,

(d) informațiile deținute de ofertant pentru demonstrarea prestării în mod corespunzător a serviciilor și pe care ofertantul le poate prezenta autorității contractante la solicitarea expresă a acesteia în aplicarea prevederilor art. 196 alin. (1) și (2) din Legea 98/2016. Ofertantul trebuie să nominalizeze în acest câmp documentul/documentele așa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în evidențele sale;

2) introduce în câmpul „Valoare” – valoarea contractului prezentat ca experiență similară în format de număr întreg (fără zecimale) și fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.;

3) precizează în câmpul „Moneda” moneda în care este exprimată valoarea serviciilor realizate așa cum este această monedă specificată în cadrul contractului dintre ofertant și beneficiarul serviciilor;

4) selectează „Data de început” ca fiind data la care a început prestarea serviciului prezentat ca fiind similar, conform prevederilor înțelegerii dintre ofertant și beneficiarul serviciilor;

5) selectează „Data de sfârșit” ca fiind data la care serviciul prezentat ca fiind similar a fost acceptat ca fiind efectuat în mod corespunzător de către beneficiarul serviciului, conform prevederilor înțelegerii dintre ofertant și beneficiarul serviciilor prezentate drept experiență similară;

6) introduce în câmpul „Beneficiari”:

(a) denumirea beneficiarului serviciilor prestate, așa cum este acesta indicat în contractul prezentat(ă) ca fundament pentru realizarea serviciilor în câmpul „Descriere”, numele și coordonatele de contact ale persoanei de la beneficiarul nominalizat care a realizat acceptarea serviciilor ca fiind prestate corespunzător,

(b) rolul ofertantului în relația cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, subcontractant sau membru al unei asocieri de operatori economici care au prestat serviciile în cadrul contractului pentru beneficiarul serviciilor), așa cum este definit acest rol în contractul nominalizat(ă) la câmpul „Descriere”.

În prezentarea informațiilor solicitate pentru experiența similară în DUAE (răspuns), ofertantul utilizează pentru fiecare contract cu un beneficiar al serviciilor solicitate câte o grupare de informații, adăugând câmpuri suplimentare acolo unde este aplicabil sau ștergând câmpurile inițiale. Autoritatea contractantă nu ia în considerare la evaluare informațiile furnizate în DUAE (răspuns) care includ referință la „Data de sfârșit” în afara intervalului de cei 3 (trei) ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, indiferent dacă această „Dată de sfârșit” este înainte de împlinirea termenului specificat, calculat în sens invers pornind de la data comunicată în anunțul de participare sau dacă „Data de sfârșit” este după împlinirea termenului limită pentru depunerea ofertei publicat inițial în anunțul de participare.

Precizarea partii/partilor din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze (Formularul 7 si Formularul 8). In cazul existentei subcontractantilor, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze (prin indicarea procentului de subcontractare), datele de recunoastere ale subcontractorilor si descrierea activitatii care se va subcontracta. Alaturi de formularul DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare, asa cum este el mentionat la sectiunea „Formulare” – Formularul nr. 9.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Additional information:

Comisia de evaluare a ofertelor.


Section V: Complementary informationDecembrie 2020.


Additional information:

1) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Noua propunere financiara nu va influenta în niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramânând neschimbata.

Daca si in aceasta situatie persista egalitatea, se va solicita ofertantilor prezentarea, in SEAP, a unei noi oferte, pana la departajare;

2) Elemente de confidentialitate: ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si va indica, motivat, în cuprinsul acesteia, care informatii din propunerea tehnica si/sau propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala conform legislatiei aplicabile;

3) AC are dreptul sa solicite în original orice document cu regim special a carui valabilitate este conditionata de prezentarea în aceasta forma;

4) Documentatia de atribuire se poate obtine accesand SICAP (www.sicap-prod.e-licitatie.ro), prin descarcarea fisierelor electronice din cadrul sectiunii „Documente atasate ce compun documentatia de atribuire” din anuntul de participare;

5) Orice clarificare transmisa de autoritatea contractanta din initiativa proprie sau la solicitarea operatorilor economici interesati a depune o oferta, poate fi obtinuta pe site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

6) Toate fisierele semnate electronic incarcate in SICAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify. Aplicatia shellSAFE Verify este gratuita si poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN, utilizand link-ul urmator: http://www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe-verify


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Persoana care se considera vatamata poate sesiza C.N.S.C. in termenul prevazut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Compartimentul Achiziții Publice
Postal address: Str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4
Town: București
Country: RO
Telephone: +40 372137307/+40 372137303
E-mail: achizitii.publice@loto.ro
Fax: +40 372137438
URL: www.loto.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-12

English Language Unavailable

CPV Codes
79711000; 50610000; 79710000; Alarm-monitoring services; Repair and maintenance services of security equipment; Security services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions