Croatia-Sinj: Consultative engineering and construction services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Croatia-Sinj: Consultative engineering and construction services
OJEU (High Value) 595879-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-16
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
National registration number: 81685682389
Postal address: Ulica 126. Brigade Hrvatske vojske 13
Town: Sinj
Postal code: 21230
Country: HR
Contact person: Ivan Bugarin, dipl. ing. elek.
Telephone: +385 21668154
E-mail: tajnica@viock.hr
Fax: +385 21821345
NUTS code: HR035
Main address (URL): http://www.viock.hr/
Address of the buyer profile (URL): http://www.viock.hr/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0048830

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik


Section II: Object of Contract


Title:

Usluga upravljanja projektom

Reference number: 3/2019 n.v.v.

II.1.4) Short description

Upravljanje projektom nad provedbom ugovora o radovima, nadzoru i nabavi opreme za Projekt: „Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine - aglomercije Trilj, Otok i Dicmo“ i „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“.

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 9975000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HR035
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Mjesto izvršenja usluge je: ured Naručitelja na adresi iz točke 2. ovog DON-a, lokacije izvođenja radova na Projektu, sva naselja JLS Sinj, Trilj, Otok, Dicmo, lokacije nadležnih institucija, ti

II.1.4) Short description

Predmet nabave: UPravljanje projektom nad provedbom ugovora o radovima, nadzoru i nabavi opreme za Projekt: „Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine - aglomercije Trilj, Otok i Dicmo“ i „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Sinj“. Detaljna tehnička specifikacija se nalazi u Knjizi 3 ovog DON-a (Projektni zadatak).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Specifično iskustvo Stručnjaka 1
Weighting: 40 %

Criteria: Specifično iskustvo Stručnjaka 2
Weighting: 15 %

Criteria: Specifično iskustvo Stručnjaka 3
Weighting: 15 %
Cost/Price
Weighting: 30
Value excluding VAT: HRK 9975000.00
II.02.07) Duration in months 42
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Fond;Kohezijski fond;Program;OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.;Zaštita okoliša i održivost resursa


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Jamstvo za ozbiljnost ponude i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uključivo i usluge upravljanja projektom, osiguravaju se temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske.

Plaćanje obavljenih usluga vršit će se temeljem ispostavljenih računa za izvršenu uslugu za protekli mjesec.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zajednica gospodarskih subjekata, u slučaju da njena ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, dužna je 10 dana od izvršnosti odluke o odabiru, Naručitelju dostaviti dokument o pravnom obliku ustrojstva zajednice (npr. međusobni sporazum gospodarskih subjekata, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt moraju potpisati i ovjeriti svi gospodarski subjekti koji čine Zajednicu.

III.2.2) Contract performance conditions

Ugovor je dio Dokumentacije o nabavi i to Knjiga 2.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 4
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

U prostorijama Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o., 126. Brigade Hrvatske vojske 13, HR-21230 Sinj, HRVATSKA.


Additional information:

Ivan Bugarin

Ivanka Putnik

Nedjeljko Kegalj

Ovlašteni su i dužni izvršiti:

— pripremiti poziv na nadmetanje i dokumentaciju za nadmetanje,

— davati pojašnjenja na upite u svezi poziva na nadmetanje i/ili Dokumentacije za nadmetanje,

— po potrebi donijeti izmjene poziva na nadmetanje i/ili Dokumentacije za nadmetanje,

— provesti javno otvaranje ponuda i sačiniti Zapisnik o javnom otvaranju ponuda,

— provesti pregled i ocjenu ponuda s prijedlogom odgovornoj osobi o donošenju odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka i sačiniti Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda,

— u slučaju pokretanja žalbenog postupka, sačiniti nacrt odgovora na žalbu žalitelja.

A sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima

Ankica Panza, dipl. oec

Ivana Marinović Brničević,

Bojan Bošnjak,

Jimojah Ajibola Akinyemi, Željka Bunjevac -

Marko Varvodić,

Mišo Mioč,

Provesti će pregled i ocjenu ponuda s prijedlogom odgovornoj osobi o donošenju odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka i sačiniti Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Javno otvaranje ponuda započet će dana 15. siječnja 2019. godine u 12:00 sati, u prostorijama Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o., 126. Brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge zainteresirane osobe.

Sukladno članku 282. stavak 8. ZJN-a 2016 pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda predati članovima Stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933
URL: www.dkom.hr
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje, sukladno čl. 406. Zakona, u roku 10 dana od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno prethodno navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o.
Postal address: 126. Brigade Hrvatske vojske 13
Town: Sinj
Postal code: 21230
Country: HR
Telephone: +385 21668154
E-mail: tajnica@viock.hr
Fax: +385 21821345
URL: http://www.viock.hr/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-11

English Language Unavailable

CPV Codes
71310000; 72224000; 79418000; Consultative engineering and construction services; Project management consultancy services; Procurement consultancy services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions