Hungary-Kecskemét: Building construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Kecskemét: Building construction work
OJEU (High Value) 596144-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-17
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: EKRSZ_20339597
Postal address: Kossuth tér 1.
Town: Kecskemét
Postal code: 6000
Country: HU
Contact person: Balogh Zoltán
Telephone: +36 76513513
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
NUTS code: HU331
Main address (URL): http://kecskemet.hu/
Address of the buyer profile (URL): https://ekr.gov.hu/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001360172019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001360172019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

KMJVÖ - Zrínyi energetika

Reference number: EKR001360172019

II.1.4) Short description

Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira.

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.

Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosítást nyújtott be, amelynek el nem fogadását Kbt. 53. § (5) - (6) bekezdésének rendelkezései alapján olyan körülménynek tekintheti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Megrendelő a támogatási szerződés fentiekben leírt módosítását a szerződés hatályba lépésének feltételeként köti ki a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU331
II.2.3.2) Main site or place of performance:

6000 Kecskemét, Katona József tér 14. Hrsz.: 466

II.1.4) Short description

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira”

Építési beruházás ismertetése

). A felújítás során sem alapterületi, sem funkcionális változás nem történik.
2
2

A fejlesztés során megvalósul

),
2

— a homlokzati falak utólagos talajnedvesség elleni szigetelése,

),
2

),
2

),
2

),
2

— projektarányos akadálymentesítés,

— hőközpontok korszerűsítése és szabályozhatóvá tétele, HMV rendszer korszerűsítése.

Az épület energetikai minőség szerinti besorolása az előzetes számítások alapján HH-ről (Gyenge) EE-re módosul (Átlagosnál jobb). A számítások a 7/2006 (V.24) TNM rendelet szerint történtek.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A szerződés teljesítési helye egy épület, ahol a munkálatokat ütemezetten kell végezni, az iskola intézmény zavartalan és biztonságos működésének biztosítása mellett.

A közbeszerzés tárgyát egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat képezi. Az egymásra épülő munkafolyamatok szoros összefüggésben állnak egymással, ahol nem húzható egzakt határvonal úgy, hogy ésszerű részekre lehetne bontani a műszaki feladatot.

A közbeszerzés részekre bontása és adott esetben a közbeszerzési részenként különböző vállalkozók ugyanazon területen való munkavégzése, a különböző szerződő felek munkájának koordinálása a szerződés teljesítését negatívan befolyásolná. Az erőszakolt részekre bontás esetén jelentős esély lenne arra, hogy a különböző megvalósítandó részfeladatok között elvesznének a pontos határok és bizonyos, elvégzendő munkarészeknek sem egyik, sem másik részfeladatban nem lenne gazdája. Mindez nem egyeztethető össze sem a műszaki, sem pedig a gazdasági észszerűséggel.

Az épület felújítása a tanév időszakát is érinti, amikkor az iskola zavartalan működését biztosítani szükséges. A felújítási munkák ütemezését a működtetői igények figyelembe vételével kell végezni, ez több fővállalkozó közreműködésével nehezen valósulhat meg. Az egyidejű munkaterület és felvonulási terület biztosítása az intézmény működését ellehetetlenítené, az egymás utáni munkaterület átadás a projekt megvalósításának elhúzódását okozná.

A részekre bontás Kedvezményezett részéről negatív hatással lenne a garanciavállalás szempontjából is, hiszen bizonyos feladatok garanciavállalásának a feltétele az, hogy a hozzákapcsolódó munkarészek is az adott vállalkozás feladatát képezzék. Az összefüggő, összetett feladatrendszer ésszerűen egyetlen generál garanciavállalót kíván.

Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2. részszempont: a szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/2. a) pontjában előírt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap)
Weighting: 10

Criteria: 3. részszempont: a szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/2. c) pontjában előírt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 36 hónap)
Weighting: 10

Criteria: 4. részszempont: 36 hónapon felüli többletjótállás időtartama (többlet vállalás, hónap,- max. 24)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 70
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005


Additional information:

Ajánlatkérő az adott eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Értékelés pontszáma 0-10, módszere:

1. részszempont: fordított arányosság,

2., 3., 4. részszempont: egyenes arányosság.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kr. 15. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bekezdésére, amely alapján a kizáró okokra és alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

Az ajánlattevőknek az alkalmazandó szabályok, az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata, valamint a kizáró okok igazolása során a Kr. 2-4. §, 6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ajánlakérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére

SZ.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékben szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Folyt: VI.4.3)

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

P/1.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számla száma,

— mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját,

— a pénzforgalmi számlán volt-e 15 napot meghaladó „sorban állás” (2009. évi LXXXV. tv 2. § 25. pont) az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

A számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatoknak a megszűnt számlákra is ki kell terjednie. A pénzforgalmi számlák bármely, a megszűnés dátumát követő keltezésű nyilatkozattal is igazolhatóak

P/2.

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.

P/3.

A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes és közbeszerzés tárgya (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.

Ha az ajánlattevő a P/2. vagy P/3. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

P/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy valamelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő.

P/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.

Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 150 000 000 HUF összeget.

P/3.

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben

— a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 200 000 000 HUF összeget,

— a közbeszerzés tárgya (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 150 000 000- HUF összeget.

Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak fennállását az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(k) a Kbt. 69. § (4) illetve (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására köteles(ek) igazolni.

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) illetve (6) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

A Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdéseire és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

A Kr. 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.

Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

M/1.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr.21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (5 éven belül befejezett, de 8 éven belül megkezdett) legjelentősebb beszerzés tárgya szerinti (épületek építése és/vagy felújítása és/vagy korszerűsítése és/vagy átalakítása) építési beruházásainak ismertetését. A referencia igazoláson szerepeljen legalább az építési beruházás tárgya, mennyisége, teljesítés helye és ideje (teljesítés kezdő és befejező időpont megadásával év/hónap/nap pontossággal), továbbá a nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő visszafelé számított 5 év alatt befejezett - de legfeljebb 8 éven belül megkezdett - teljesítések igazolását/referenciáit veszi figyelembe, figyelemmel a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a referencia igazolása során a Kr. 22. § (3) és (5) bekezdése, valamint a 21/A. §, szerint szíveskedjen eljárni.

M/2.

Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.

A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie - csatolnia kell a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban kell megadni.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.

Amennyiben a szakember a kamarai nyilvántartás szerint a szerződéskötés feltételeként elvárt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat bemutatása, ezen szakember vonatkozásában nem szükséges.

Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy az alkalmassági követelményként előírt jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni az önéletrajzban.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M/1.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (5 éven belül befejezett, de 8 éven belül megkezdett) alatt építésre és/vagy befejezett épületek felújítására és/vagy korszerűsítésére és/vagy átalakítására vonatkozó:

alapterületet érintő építésre és/vagy átalakításra és/vagy felújításra és/vagy korszerűsítésre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;
2

homlokzatfelület szigetelésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;
2

felületű nyílászáró cserére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával;
2

Ajánlatkérő az M/1. pont a), b) és c) pontok esetén előírt referenciának igazolását több szerződésből is lehetővé teszi.

M/2.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

a) legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen jogosultsággal illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.

VAGY

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlat; vagy építészmérnök, építőmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlat), illetve azzal egyenértékűnek tekintett a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásban.

b) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen jogosultsággal illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.

VAGY

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles villamosmérnök képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő vagy villamosmérnök képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő), illetve azzal egyenértékűnek tekintett a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásában.

c) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen jogosultsággal illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel.

VAGY

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jelű szakterületen felelős műszaki vezetői jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány képesítés és 3 év szakmai gyakorlati idő; vagy gépészmérnök épületgépész szakirány képesítés és 4 év szakmai gyakorlati idő), illetve azzal egyenértékűnek tekintett a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, ebben az esetben a szerződéskötés feltétele, hogy a megnevezett szakember legkésőbb a szerződéskötéskor szerepeljen a meghatározott felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó kamarai nyilvántartásában.

Ajánlatkérő az M/2. a), b) és c) pont szerinti szakember esetén elfogadja a rögzített végzettségekkel és jogosultságokkal egyenértékűnek tekintett végzettségeket és jogosultságokat is. Folytatás: VI.4.3.) pont.

III.2.2) Contract performance conditions

AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bek. és a Ptk. 6:155. §-ára.

AK késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért, valamint és jótállási biztosítékot alkalmaz.

Az ellenszolgáltatás a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azon. számú projektből kerül finanszírozásra. A hatályos támogatási szerződés alapján a támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Finanszírozás formája: utófinanszírozás.

A támogatás rendjére, a finansz. feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendeletet kell alkalmazni.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.

AK biztosítja a szerződésben foglalt teljes ellenszolg. 50 %-ának megf. mértékű előleg igénybevételét.

A szerződés ellenértékét AK a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint teljesíti. Alvállalkozói kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §, és a 32/B. § alkalmazandók.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbesz. dok.-ok és a szerződésterv. tartalmazza.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 17:00
IV.02.07) Place

Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújthatja be. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.


Additional information:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 15. §, 16. §-ira.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban is. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.

2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények tekintetében a Kbt. 41/A. §-a az irányadó.

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) és a Kbt. 41/A. § (4) bekezdésére.

4. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés).

5. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdései szerint előírtakat. Ajánlattevő ajánlatában köteles a Kbt. 66. § (6) rendelkezésiről külön nyilatkozatot csatolni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.

7. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.

9. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja.

10. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.

11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

12. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

13. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

14. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni, amely alapján az ajánlati kötöttség 60 napnak felel meg.

15. FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907.

16. Nyertes ajánlattevő köteles - a 322/2015. (X.30) Korm. rend. 26. §-a alapján - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 30 000 000-Ft/kár, illetve 100 000 000-Ft/év összegű, építési-szerelés munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a fenti összegre kiterjeszteni.

17. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben szereplő konkrét termékek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. §-a szerint.

Kiegészítés a III.1.1) pontra vonatkozóan: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén az a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységeget végzők névjegyzékének adatai alapján ellenőrzi. A nem Mo.-i. gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást kell benyújtani.

Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a külföldi gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Kiegészítés a III.1.3) pontra vonatkozóan: Egy szakember több pozícióra is bemutatható. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlatra vonatkozó követelmény esetében a tört hónapot a gyakorlat számítása során nem veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) és a 65. § (6)-(11) és Kbt. 69. § (11a) bekezdésekre.

Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 65. § (1) bekezdésében foglaltak fennállását az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(k) a Kbt. 69. § (4) illetve (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívására köteles(ek) igazolni.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-13

English Language Unavailable

CPV Codes
45210000; 45300000; 45320000; 45453100; Building construction work; Building installation work; Insulation work; Refurbishment work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions